Fra styret 1
Organisasjon 2
Konferanser 3
Påskecamp 4
Ny infokanal 5
Misjon på nett 6
BrunstadTV 7
Ungdomsprogram 8
Bibelskole 9
Compliance 10
Økonomi 11
Tall 2016 12

Et begivenhetsrikt år

2016 ble et begivenhetsrikt år for BCC, og det har vært stor oppslutning blant medlemmene om våre konferanser og prosjekter. Interessen for trosoppbyggelsen speiles i den omfattende deltakelsen på de syv konferansene som er holdt på Brunstad, og på pinsekonferansen i Molde i forbindelse med feiringen av BKM Moldes 100-årsjubileum. Her har trosoppbyggelsen, kristenlivet og fellesskapet stått i sentrum for våre medlemmer.

BCC opplever økt oppmerksomhet og interesse for vår virksomhet. Derfor har BCC siden 2011 utgitt egne årsrapporter, slik at informasjon om vår økonomi skal være lett tilgjengelig. BCC ønsker å være åpen om hvordan innsamlede midler og gaver forvaltes, og ønsker å vise at håndteringen av dette blir ivaretatt på en god måte. Årsrapporten er også et ledd i arbeidet med å vise hvem BCC er og hvordan vi driver vår kristne virksomhet, med en stor grad av frivillig engasjement fra våre mange tusen medlemmer.

BCC har gjentatte ganger i løpet av 2016 arrangert informasjonsmøter og seminarer for medlemmer med ulike verv i lokalmenighetene. Arbeidet med compliance er en naturlig del av foreningsdriften i BCC, og vi har derfor sterkt fokus på at både organisering og virksomhet er i overensstemmelse med gjeldende lover og regelverk.

Konferansene på Brunstad og TV-sendinger via BrunstadTV bidrar til et sterkt fellesskap blant medlemmene. Det vil derfor fortsatt ha høy prioritet å investere tid og ressurser på dette. Ungdomsprogrammet YEP er et populært tilbud blant BCC-ungdom som ønsker å oppleve et annerledes år, der de blir bedre kjent med menighetens trosgrunnlag og får lære norsk språk og kultur i et internasjonalt miljø. BCC ønsker også å styrke tilbudet rundt trosundervisning til menighetens ungdom, og i 2016 ble det derfor besluttet å etablere Brunstad Bibelskole som en egen avdeling i BCC.

 

Påskecamp for norske BCC-ungdommer ble første gang arrangert i 2015, og i 2016 ble ungdom fra lokalmenigheter over hele verden invitert til å delta. Over 3 000 ungdommer mellom 13 og 25 år, fra 24 land deltok. Vi er svært glad for alle de gode tilbakemeldingene fra både deltakere og deres foreldre etter arrangementet. Dette inspirerer til fortsatt å bruke tid, krefter og penger på å skape gode opplevelser og rammevilkår for barna og ungdommene i BCC.

BCC har vel neppe tidligere opplevd en større begeistring og oppslutning om våre felles prosjekter enn i dag. Dette viser blant annet entusiasmen rundt prosjektet «Golden Heart», som ved utgangen av 2016 hadde nådd 75 menigheter i 18 land i fem verdensdeler.

Regionale konferansesentre som brukes jevnlig av lokalmenighetene i ulike verdensdeler har i stor grad vært finansiert ved lån og garantier fra BCC. For å sikre effektiv og trygg drift av disse, satte BCC i 2015 i gang en prosess med overtakelse av eierskapet til disse sentrene. Dette arbeidet ble sluttført i 2016.

Styret i BCC har et tett samarbeid med forstander Kåre J. Smith, for å sikre at vi forvalter våre ressurser i samsvar med foreningens kristne formål. Vi ønsker å takke Kåre J. Smith, som legger ned en stor innsats for vårt fellesskap, og bidrar i trosoppbyggelsen flere ganger hver uke året rundt, både i Europa og andre verdensdeler. De visjoner og det budskap han formidler er av stor betydning for at menighetens trosgrunnlag står i sentrum under alle våre arrangementer.

Vi retter også en stor takk til de mange tusen medlemmene som støtter vår felles virksomhet, og som ved hjelp av uegennyttig innsats hver uke muliggjør videre drift og virksomhet i BCC. Dette engasjementet gjør at vi er svært optimistiske med tanke på fremtiden for BCC og ser frem til å jobbe videre for foreningens kristne formål.

Finn Å. Ødegård – Styreleder

Berit H. Nilsen – Styremedlem

Vegar Kronstad – Styremedlem og daglig leder

 

 

 

Organisasjon og økonomiske nøkkeltall

Brunstad Christian Church er organisert som en seleveiende ideell forening uten økonomisk formål. Foreningens medlemmer er det nærmeste man kommer en eier av BCC. I tråd med vedtektene skal foreningens midler benyttes til å realisere foreningens formål og kan ikke disponeres på annen måte.

Ansvaret for en forsvarlig forvaltning av foreningens midler ligger hos styret, som skal sørge for at BCC bruker sine ressurser i henhold til vedtektene og i samsvar med norsk lovgivning.

BCC er en allmennyttig forening, som etter skatteloven er fritatt for alminnelig skatteplikt. BCC er forhåndsgodkjent av Skatteetaten som en frivillig organisasjon der norske givere (personlige og selskaper) får skattefradrag for gaver innenfor gjeldende beløpsgrense.

Frivillige gaver utgjør bærebjelken i BCCs økonomi. I 2016 mottok BCC 348 mill NOK i gaver fra privatpersoner, selskaper og organisasjoner.

I 2016 mottok BCC 4,9 millioner kroner i støtte, fra 93 kommuner, samt 3,8 millioner kroner i støtte fra staten.

BCC har god likviditet og hadde ved utgangen av året 137 mill NOK i bankinnskudd.

 

Antall medlemmer

En oversikt over BCCs medlemsutvikling i Norge de siste ti år viser følgende tall:

Konferanser i BCC

BCC arrangerte syv internasjonale konferanser og en aktivitetscamp på Brunstad i løpet av 2016. I tillegg arrangerte menigheten pinsekonferanse i Molde, samme helg som BKM Molde feiret sitt eget 100-årsjubileum. Totalt for alle stevner var det 44 256 deltakere, fordelt på 21 563 kvinner og 22 693 menn, hvorav 32 420 var ungdommer under 36 år. Alle våre internasjonale konferanser blir tolket til over 20 ulike språk, og blir distribuert via BrunstadTV til BCC-medlemmer over hele verden.

På BCCs konferanser deltar flere medlemmer fra land med svakere kjøpekraft enn i Vest-Europa, og BCC bidrar derfor med misjonsstøtte for å muliggjøre oppholdet for flere av deltakerne.

De to sommerkonferansene var de største arrangementene. Det første i juli gikk over to uker, og konferansen i august over en uke.

Les Konferanser i BCC

På sommerkonferansen i juli deltok 9 961 personer, hvorav 3 201 barn, 4 109 ungdommer og 2 651 voksne over 35 år. Programmet for konferansen inneholdt 20 møter med trosoppbyggelse samt aktiviteter for barn og ungdom, leker, turneringer, konkurranser og konserter.

 

På konferansen i august er det en større andel av deltakere fra land utenfor Norden, da tidspunktet for denne konferansen er tilpasset skoleferien i Europa. På denne konferansen deltok 6 169 personer, hvorav 2 031 barn, 2 381 ungdommer og 1 757 voksne over 36 år.

 

Påskecamp med 3000 ungdommer fra 24 nasjoner

I påskeuken arrangerte BCC, i samarbeid med flere barne- og ungdomsorganisasjoner, en aktivitetscamp for ungdom mellom 13 og 36 år, fra lokalmenigheter verden over. Dette var andre år på rad Påskecampen ble arrangert, men i 2016 var den for første gang et internasjonalt arrangement.

Med over 25 ulike aktivitetstilbud fikk 3089 deltakere drive med sin favorittaktivitet sammen med andre ungdommer i fem dager. 1928 av disse kom fra Norge. Totalt var 24 nasjoner representert, der majoriteten kom fra Norge, Tyskland, Danmark, Sveits, Polen, USA, England, Romania, Finland, Østerrike og Canada.

Hensikten med Påskecampen er at ungdommer som har interesse for menighetens trosgrunnlag kan møtes på tvers av kulturer og landegrenser. Under Påskecampen kunne de utfolde seg innenfor sine interesseområder, under god veiledning fra mentorer med kompetanse i de ulike aktivitetene. BCCs forstander og flere ungdomsledere prioriterte også å delta på Påskecampen sammen med ungdommene. De bidro med innhold og oppmuntring i trosoppbyggelsen gjennom hele uken.

 

Aktiviteter og deltakere på Påskecampen 2016

 

Seminar for mentorer

I løpet av Påskecampen ble det også avholdt en serie seminarer for mentorer. Temaer som ble tatt opp var blant annet informasjonsarbeid i foreningene, sikkerhet, lederansvar, HMS og risikovurdering. Seminarene var godt besøkt, og deltakerne oppga at dette var nyttige temaer å ha med seg videre i mentorarbeidet for de ulike ungdomsgruppene. Det ble også satt fokus på temaet forebygging av vold, grenseoverskridende adferd og seksuelle overgrep mot barn. Dette temaet ble også behandlet som en egen sak under representantskapssamlingen i Bergen i juli.

Åpenhet om økonomi og virksomhet

BCC er en norsk organisasjon med en omfattende internasjonal virksomhet. Vi ønsker å bidra til økt åpenhet og forståelse for hvem vi er og hva vi driver med. BCC har gjennom mange år publisert fyldige årsrapporter offentlig, med informasjon om både regnskapstall og aktiviteter.

Som ledd i satsningen på informasjon ble det i 2016 etablert en ny informasjonskanal i nettstedet bcc.no. Nettsiden har samfunnsinstutisjoner og myndigheter som primær målgruppe, og inneholder grunnleggende informasjon om BCC og vår virksomhet:

 

 

På lanseringsdagen kunne vi lese følgende:

«Frem til nylig har brunstad.org vært BCC sin offisielle webside. Den har hatt fokus på både budskap, misjon, nyheter og informasjon, og vi har nå ønske om å skille tydeligere på hvordan vi kommuniserer de ulike delene. Oppbyggelig innhold og fokus på misjon, som selvsagt er en stor del av BCCs virksomhet, vil fortsette på sidene aktivkristendom.no og activechristianity.org. Denne nye siden vil derfor benyttes til informasjon som ikke primært har misjonsfokus. Vi ønsker å fortelle mer om hvem vi er og hvordan vi driver vår virksomhet i BCC.»

Skjermdump – BCC.no

Med den store aktiviteten i BCCs virksomhet er det også flere kanaler for interninformasjon som er viktige for medlemmene, og som driftes av informasjonsavdelingen. BrunstadTV, intranett og e-post er viktige kanaler i interninformasjonen.

Misjon på nett

Aktiv Kristendom

I 2016 ble det opprettet en ny nettside: aktivkristendom.no eller activechristianity.org. Denne siden fortsetter mye av virksomheten fra BCCs tidligere nettsted, «brunstad.org». Hovedfokus for disse sidene er misjon og trosoppbyggelse, samt at de som er interessert kan lese mer om BCCs tro og lære.

I tillegg til nytt navn på siden, omprofilering og et nytt utseende, ble det lagt til nye funksjoner og nytt innhold. Dette omfatter for eksempel temasider og redegjørelse for grunnleggende lærdommer, samt et utvalg gratis e-bøker.

Milenko van der Staal – Avdelingsleder activechristianity.org

Den sentrale redaksjonen er basert i Norge og besto i 2016 av seks årsverk. I tillegg ble det åpnet en avdeling i Winnipeg i Canada. Ut over redaksjon, produksjon og markedsføring, koordineres cirka 30 frilansere verden over som arbeider med innholdsproduksjon av tekst, fotografi og film, samt oversettelser.

Milenko van der Staal er leder for avdelingen.

I 2016 hadde nettsiden i gjennomsnitt cirka 2000 besøkende daglig. Det pågår oversettelse av siden til cirka 15 språk, dette arbeidet beregnes sluttført i løpet av 2017. I tillegg til selve nettsiden brukes sosiale medier aktivt, som for eksempel Facebook og Instagram, med rundt 20.000 følgere på hver konto. Målet er å nå ulike brukere på forskjellige kanaler, og lede dem til hovedinnholdet på nettsiden «Aktiv Kristendom».

Skjermdump – Aktivkristendom.no

 

Misjonsfester

BCCs lokalmenigheter arrangerer misjonsfester to ganger i året. Disse bidrar til innsamling av midler til BCCs misjonsvirksomhet over hele verden. Arrangementet planlegges og gjennomføres av ulike lokalmenigheter, og kringkastes via BrunstadTV. De fleste av BCCs lokalmenigheter følger sendingen, gjerne i kombinasjon med et lokalt misjonsarrangement.

Vertsmenigheten legger ned mye ressurser i å planlegge innhold og tema for festen. Forberedelsene starter et år i forveien, og ofte lages det både nye sanger, musikaler, filmer og show. Dette materialet blir siden en del av ressursbanken for menighetens barne- og ungdomsarbeid.

I 2016 arrangerte lokalmenighetene i Østfold og Østerrike misjonsfestene, henholdsvis i april og oktober.

Ungdommer fra Østfold fremfører et innslag under sin misjonsfest.

Sceneshow med innblikk i kunst og kultur fra Østerrike.

5-årsjubileum

BrunstadTV har siden oppstarten i 2011 stadig utviklet bedre kvalitet på både teknikk og innhold. I 2016 investerte BCC i nytt utstyr for cirka 20 millioner kroner, produserte 18 ulike programkonsepter og sendte over 120 timer direkte-TV via satellitt og streaming. Dette året fylte kanalen også 5 år.

I 2016 investerte kanalen mye i store TV-produksjoner, med fokus på innhold med både historiske og aktuelle temaer. Samtidig har BrunstadTV investert i nytt teknisk utstyr, for eksempel ble eldre TV-produksjonsbuss byttet ut med en produksjonsbuss med utstyr i HD kvalitet. Det ble kjøpt inn en helt ny kamerakjede, et nytt steadycam med trådløs link, og diverse annet utstyr til produksjon og rigg.


Ny TV-produksjonsbuss og steadycam

BrunstadTV investerte videre i et nytt lager for utstyr til flerkameraproduksjoner, som har medført betydelig forbedring i både arbeidsflyt og logistikk. Produksjonsavdelingen i Oslo har implementert et nytt system for filhåndtering, arbeidsflyt og arkiv. BrunstadTV håndterer etter hvert en betydelig mengde digitalt materiale, og dette krever god drift for både sikkerhet og historisk arkivering.

BrunstadTVs ansatte deltok jevnlig på kurs og messer i løpet av året for å holde seg oppdatert og lære mer om bransjen og faget. Det ble også gjennomført flere interne møter og workshops for økt faglig kunnskap og utvikling av nye ideer til TV-produksjon.

Workshop med besøk hos NRK

Medarbeidere i BrunstadTV

BrunstadTV har jobbet med bruk av forskjellige medieplattformer, og det har blant annet blitt utviklet en ny webTV-løsning. Det er også jobbet med en strategi for bruk av andre medier, som for eksempel Facebook og YouTube. Målet med dette er å nå de forskjellige målgruppene der de allerede befinner seg.

Berit Hustad Nilsen – Redaktør, BrunstadTV

Ansatte og frivillige bidragsytere i BrunstadTV kommer fra mange ulike nasjoner, og utgjør dermed en mangfoldig stab med ulike kvaliteter. Til sammen er dette et team som er genuint opptatt av å skape gode seeropplevelser. Flere av elevene som studerer ved Brunstad Bibelskole og har interesse for medieproduksjon, bidrar med frivillig innsats for BrunstadTV både i program- og studioproduksjoner. BrunstadTV legger til rette slik at ungdommene som bidrar også skal få utvikle kompetanse innen mediefaget, både innen lys-, lyd- og bildeteknikk. BCC er godkjent som lærebedrift i mediegrafikerfaget, og BrunstadTV hadde i 2016 fire lærlinger i staben. Avdelingen ledes av Berit Hustad Nilsen.

Påsken 2016 holdt BrunstadTV kurs under Påskecampen, hvor cirka 100 ungdommer fra hele verden fikk utfolde sine kreative evner både innen animasjonsgrafikk, film- og live TV-produksjon.

Sommeren 2016 hadde BrunstadTV egen stand under aktivitetsdagen for barn og familier på BCCs sommerkonferanse. Hundrevis av barn kom innom standen for å møte sine TV-helter, se på smakebiter for nye programmer, få klistremerker og danse til årets BrunstadTV-slagere.

 

Ungdommer prøvde seg i lydteknikk på BrunstadTVs kurs under Påskecampen 2016

Barn og familier besøkte BrunstadTV sin stand under BCCs sommerkonferanse i 2016

 

Seerkontakt og sosiale medier

BrunstadTV utførte i 2016 en rekke små og store seerundersøkelser og konkurranser, for å få tilbakemeldinger på hva vårt publikum synes om det vi produserer. BrunstadTV bruker diverse sosiale medier og nyhetsbrev for å informere og holde kontakten med våre seere.

Distribusjon

BrunstadTV sender det meste av programinnholdet kryptert via Telenors satellitt THOR 5, som et gratis tilbud for BCCs medlemmer. BrunstadTV har også etablert web-TV og en egen YouTube-kanal.

I 2016 distribuerte BrunstadTV cirka 184 timer med nytt materiale, fordelt på serie- og flerkameraproduksjoner.

Oppsummert har BrunstadTV-året har vært preget av godt samarbeid, utvikling og fellesskap. Vi tror dette er kvaliteter som vil bidra til at BrunstadTV også i fremtiden kan være en god leverandør av innhold for medlemmene.

 

 

Backstage under innspilling av «Et bedre måltid»


Innspilling i Bergama, Tyrkia

Internasjonal kulturutveksling

Youth Exchange Program(YEP) er et internasjonalt program for ungdom som ønsker å bidra i det mangfoldige menighetsarbeidet i BCC. Programmet administreres av BCC, som legger til rette for blant annet kost, losji, språkundervisning, aktiviteter og reiser.

I 2016 deltok 450 ungdommer fra seks verdensdeler og 34 ulike land i ungdomsprogrammet YEP.

Programmet går normalt over et år, og innebærer minst 20 timers undervisning per uke, i blant annet bibelundervisning, norsk språk og kultur. I tillegg gis deltakerne anledning til å yte frivillig innsats innen ulike områder, for å fremme foreningens formål.

Kjersti Risnes – Avdelingsleder YEP

Ungdommene på YEP deltok i løpet av 2016 på flere arrangementer i BCCs lokalmenigheter i Norge. Samtidig arrangerte YEP en rekke aktiviteter selv, slik som språk- og kulturkvelder, feiring av høytidsdager, tema- og fagkvelder samt sportsarrangementer. Avdelingen ledes av Kjersti Risnes.

 

Brunstad Bibelskole

Trosundervisning og fellesskap

BCC har ønske om å styrke tilbudet rundt trosundervisning til menighetens ungdom, og etablerte i 2016 avdelingen Brunstad Bibelskole.

Bjørn Nilsen – avdelingsleder Brunstad Bibelskole

Elevene ved Brunstad Bibelskole følger en fast undervisningsplan per uke, med over 20 timer undervisning i bibelhistorie, menighetens historie, og bibelens tro og lære. I tillegg legges det opp til selvstudium og arbeid i kollokviegrupper. Deltakerne deltar også jevnlig i trosoppbyggelse og bønn. Undervisningsrom, bibliotek og studierom er lokalisert på Oslofjord Convention Center i Vestfold.

Bibelskolen har undervisning i norsk og andre språk, samt omfattende kulturutveksling og ulike valgfag innen barne- og ungdomsarbeid, medieproduksjon, arrangementsgjennomføring og sport. Avdelingen ledes av Bjørn Nilsen, og tar årlig inn 200-300 elever.

 

Compliance

Arbeidet med compliance er en naturlig del av foreningsdrift i Norge. BCC har derfor sterkt fokus på at både organisering og virksomhet er i overensstemmelse med gjeldende lover og regelverk.

Deltagelse og bidrag til BCC baserer seg på frivillig innsats og gaver. Slik virksomhet er kun lovregulert i

begrenset grad, og på enkelte områder, som for eksempel dugnadsvirksomhet, er det rettslige grunnlaget uklart. BCCs lokalmenighet i Sandefjord ble i 2016 mye omtalt i media knyttet til medlemmenes frivillige innsats i deres selskap Fjordteam AS. Den endelige avgjørelsen i saken viste at menigheten hadde opptrådt korrekt.

BCC har gjennom mange år brukt betydelige ressurser for å sikre at virksomheten er i samsvar med det regelverk og den praksis som er gjeldende. Nåværende styreleder, Finn Å. Ødegård, har lang erfaring både som spesialrevisor og seksjonsleder i skatteetaten. Han har hatt skatte- og avgiftsrett som ett av hovedområdene i sitt arbeid for BCC og lokalmenighetene.


Finn Å. Ødegård – Styreleder BCC

I 2016 ble arbeidet med compliance ytterligere styrket ved ansettelsen av Morten Kristoffersen.Kristoffersen er utdannet jurist med spesialisering i selskapsrett, og jobber på fulltid med compliance i BCC.

 
Morten Kristoffersen – Jurist BCC

Internkontroll og etterlevelse

BCC utvikler stadig sine rutiner og systemer som gir grunnlag for at medlemmene kan ha tillit til at foreningens verdier forvaltes på en god og forsvarlig måte.

Med en omfattende virksomhet er det avgjørende å ha åpenhet og transparens i forvaltningen av de midlene som samles inn. BCC har gode rutiner for håndtering av innsamlede midler, gaver og kollekter. Medlemmene informeres jevnlig om økonomisk status og forvaltning, både under foreningens konferanser, via TV-programmet BrunstadMagasinet og i seminarer. På foreningens intranett er det også mulig for medlemmene å sende inn henvendelser som gjelder økonomi og organisering.

BCCs complianceavdeling fokuserer blant annet på organiseringen av dugnadsvirksomhet og arbeidsrett, samt at foreningen overholder utlendingsretten for tilreisende konferansedeltakere fra mange ulike land. Dette gjelder også for BCCs internasjonale ungdomsprogram. BCC arbeider også for at HMS blir fulgt opp i alle deler av virksomheten, og har tydelige retningslinjer og rutiner på området.

Riggkurs med fokus på HMS hos BrunstadTV

Fokus på retningslinjer

BCC har lenge hatt retningslinjer for regnskapsføring, gaver, skatter, avgifter og dugnadsvirksomhet, både for BCC og de norske lokalmenighetene. Dette er publisert på den nye nettsiden bcc.no. Retningslinjene tilpasses og brukes også av de utenlandske lokalmenighetene i henhold til lovgivningen i de aktuelle land.

I oktober holdt BCC seminar for over 200 styreledere og økonomiansvarlige i lokalmenighetene. Slike seminarer har blitt arrangert i en årrekke. Dette seminaret var primært rettet mot de norske lokalmenighetene, men utenlandske representanter var også invitert for å utveksle erfaring. Temaet var retningslinjer for økonomi og drift i lokalmenighetene. Styreleder i BCC, Finn Å. Ødegård, understreket det viktige ansvaret som ligger på styreleder og økonomiansvarlig.

Seminar for økonomiansvarlige

Økonomi

«Golden Heart»-aksjonen ruller videre

«Golden Heart»-aksjonen startet som et initiativ fra lokalmenigheten i Oslo Follo i 2009, med intensjon om å styrke lokalmenighetens egenkapital. Målet var å ha 50% egenkapital den dagen man hadde behov for å investere i nye fasiliteter. BCC valgte å bidra som pådriver, og dette fokuset spredde seg til flere norske og internasjonale lokalmenigheter. BCC har i årene etter 2009 bistått lokalmenighetene med rådgivning og kunnskap rundt økonomi og internkontroll.

Fra starten i 2009 til desember 2012 kom 45 lokalmenigheter fra åtte land i Europa og Asia med i «Golden Heart»-aksjonen. Fire år senere, i desember 2016, hadde 75 menigheter fra 18 land i fem verdensdeler sluttet seg til aksjonen, og satt seg konkrete innsamlingsmål som skal nås innen desember 2020.

Da BCCs lokalmenighet i Eiker våren 2016 overtok ansvaret for å drive innsamlingsaksjonen, tok de initiativ til en konkurranse mellom lokalmenighetene. De som klarte å ligge foran Eiker innen juni 2017, ble lovet deltakelse på en stor fest under BCCs sommerkonferanse i 2017.

For å skape engasjement og underholdningsverdi valgte Eiker temaet tog som metafor, og ga konkurransen navnet «Den store togreisen». Konseptet ble snart populært, både i Norge og internasjonalt, og magasinprogrammet «BrunstadMagasinet» satte av sendetid til inspirasjon og oppfølging av konkurransen. Stadig flere menigheter fikk i løpet av året «plass på toget», og hele poenget var å opprettholde fokus på «Golden Heart»-aksjonen i den enkelte lokalmenighet.

Forvaltning av BCCs egenkapital

Verdiene av «Golden Heart»-aksjonen viser seg nå ved svært god egenkapital i de enkelte lokalmenighetene sine regnskaper. «Golden Heart» har også bidratt til at BCC har mottatt gaver fra lokalmenigheter over hele verden, og dette har bidratt til å styrke vår egenkapital betraktelig. Dette gir grunnlaget for foreningens egenkapital på 599 mill NOK.


Grafen viser utvikling i BCCs egenkapital de siste fem årene.

Tanken om å skaffe finansiering til egne fasiliteter i den enkelte lokalmenighet, samt bidra med gaver til utbygging av idrettsfasiliteter på Brunstad, var en sentral driver for å skaffe til veie god egenkapital i BCC og lokalmenighetene.

I den enkelte lokalmenighet ble det i perioden 2011 – 2013 fattet vedtak på årsmøtet om at de ønsket å støtte utbyggingsprosjektet på Brunstad, i henhold til prinsippvedtaket i BCCs representantskapsmøte fra sommeren 2009. BCCs intensjon var på dette tidspunktet å gi dette som en gave til Brunstadstiftelsen, som en del av finansieringen av idretts- og aktivitetsfasilitetene som var under planlegging.

Brunstadstiftelsen fattet imidlertid vedtak våren 2014 om at idrettsanlegget skulle inngå i konsernets kommersielle virksomhet som et ledd i satsningen på å bli Nord Europas ledende fasilitetsleverandør innen event- og konferansemarkedet. Brunstadstiftelsen ønsket derfor ikke at disse fasilitetene skulle finansieres ved bruk av tippemidler, gaver eller annen økonomisk finansiering som kunne virke konkurransevridende i bransjen. På denne bakgrunn fattet BCC vedtak på representantskapssamlingen sommeren 2014, at gavemidlene i stedet skulle avsettes i et fond, hvor deler av dette i perioder kunne benyttes som byggelånsfinansiering til Brunstadstiftelsen.

Plassering av fondsmidler

Fondsmidlene er i dag bokført som en del av BCC sin egenkapital, og er blant annet plassert i utlån til selskapet Global Investment Holding AS(GIH). GIH har kjøpt 11 av konferansesentrene som er tilknyttet BCC sin misjonsvirksomhet over hele verden. Øvrige fondsmidler er plassert i utlån til lokalmenigheter, humanitære stiftelser og andre selskaper og organisasjoner som er tilknyttet BCC og lokalmenighetene.

Den videre forvaltningen av BCCs fond skal sikre trygg avkastning. Dette er midler BCCs medlemmer har arbeidet målbevisst for å skaffe til veie, og skal være et «såkorn-fond» som danner et finansielt grunnlag for fremtidige prosjekter og virksomhet i BCC.

Regionale konferansesentre

Konferansesentre i mange land utgjør en betydelig ressurs for misjonsarbeidet i BCC. I 2015 satte BCC i gang en prosess med overtakelse av eierskapet til de regionale konferansesentre som benyttes av BCCs medlemmer verden over. Disse sentrene har i stor grad vært finansiert ved lån og garantier fra BCC. De brukes jevnlig av flere lokalmenigheter i regionene, men ofte har ikke disse hatt finansiell eller praktisk mulighet til å drifte eller videreutvikle sentrene på egen hånd. For å sikre effektiv og fremtidsrettet drift ble dette eierskiftet fullført som planlagt i løpet av 2016.

Cabreuva i Brasil og Yaounde i Kamerun

Viktige beslutninger fra representantskapssamlingen

2. juli startet den årlige representantskapssamlingen i BCC, og flere viktige saker ble behandlet. Regnskapet for 2015 ble gjennomgått og godkjent.

Vedtektsendring

BCCs vedtekter er gjennomgått og endret flere ganger i årenes løp. Det er flere år siden sist dette ble gjort, derfor startet BCC i 2016 en ny gjennomgang med tanke på oppdatering av vedtektene. I forbindelse med denne prosessen ble det lagt fram forslag til nye hovedpunkter og videre prosess. Arbeidet har vært omfattende, og endring av vedtektene krever en grundig prosess for å få med alle momenter og en god forankring hos våre medlemmer. Representantskapet vedtok derfor at et forslag til fornyede vedtekter skal legges fram på en senere samling.

Oppdatert strategi- og handlingsplan i barne- og ungdomsarbeidet

I 2016 ble eksisterende strategi- og handlingsplan for å forebygge grenseoverskridende atferd, vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom oppdatert. Harald Kronstad leder BCCs ressursteam for familiekonflikter, og har ledet arbeidet med å gjennomgå menighetens sentrale policy på dette området. Strategi- og handlingsplanen ble lagt frem og vedtatt av representantskapet, som også understreket hvor viktig det er at den oppdaterte planen implementeres på en grundig måte i lokalmenighetene. Det er derfor utarbeidet et veiledningshefte til hjelp i det lokale arbeidet.


Harald Kronstad

Bruk av Oslofjord i fremtiden

Bruk av Oslofjord Convention Center inngår i BCCs langsiktige strategi knyttet til internasjonalt misjonsarbeid og arrangementsvirksomhet. Stedet er under omfattende utbygging, og Oslofjord er i en aktiv utviklingsfase rundt fasiliteter og drift.

Representantskapet ble orientert om arbeidet med å utrede de økonomiske og strategiske sidene ved BCCs framtidige leieforhold, og hvordan menighetens bruk av konferanseanlegget antas å bli etter at utbyggingen er fullført.

Oslofjord Convention Center

BCC_aarsberetning_2016

Last ned årsberetning 2016 PDF

BCC_aarsberetning_2015

Last ned revisjonsberetning 2016 PDF

Årsrapporter lokalmenigheter

2016
2015
2014
2013
2012
Meny

Bitnami