BCCs moral og etikk: et problem eller en løsning?

BCC mener at det å forkynne det kristne budskapet bidrar til at mennesker blir en positiv kraft i samfunnet. Når kristendom blir framstilt som noe usunt og nedbrytende, så mener vi at fakta må på bordet.


I prosessen med å lage en dokumentar om vårt trossamfunn har NRK Brennpunkt presentert en rekke påstander, som i sum uttrykker et fordreid bilde av BCC. Flere av påstandene har handlet om dårlig moral og etikk, påstander om negativ sosial kontroll og angivelig mangel på ytringsfrihet. Det har medlemmene våre uttrykt stor frustrasjon over, for i BCC er den gjengse holdningen at kristendommen er en løsning på mellommenneskelige relasjoner. Ikke et problem.

Respekt for enkeltmennesker

BCC er i en stadig utvikling på mange områder, og 96% av medlemmene våre er enig i at organisasjonen har utviklet seg positivt de siste 10 årene.

Trossamfunnet skal være et godt sted å være for medlemmene og enkeltmenneskers opplevelser skal behandles respektfullt. Derfor har vi forbedret våre systemer for å si fra eller varsle.

BCC ønsker å være tydelig på at vi forventer at NRK respekterer oss som en religiøs minoritet som har rett til å opprettholde sin egenart. Vi godtar ikke at våre medlemmer stigmatiseres via Norges statskanal fordi de har valgt å tilhøre det kristne fellesskapet i BCC.

Flere ting tyder på at NRK Brennpunkt sin innfallsvinkel til denne dokumentaren, er direkte påvirket av personer som har en agenda om å skade BCC. Flere av påstandene under er også tilnærmet identiske med det som er beskrevet i Psy-Groups rapport som NRK er i besittelse av. Den ble utformet av agent Emmanuel Rosen etter møter med Ben van Wijhe som oppgis som klient, Jonathan van der Linden som omtales som nøkkelperson, samt hans advokat. Derfor er det viktig for oss at fakta kommer på bordet.

Hvordan står det til med etikk og moral i BCC?

Under har vi sammenstilt noen av påstandene fra NRK Brennpunkt, som gjelder temaet etikk og moral, med det BCC faktisk står for. Vi viser også hvordan Psy-Groups rapport har formulert tilsvarende påstander.

Ytringsfrihet og sosial kontroll

Påstand fra NRK Brennpunkt:

Vi har snakket med en rekke kilder – både medlemmer av BCC og folk som har fortid i BCC –  som uttrykker mangel på ytringsfrihet og opplevelser av negativ sosial kontroll i trossamfunnet.

Fra Psy-Groups rapport om BCC:

“the sect employs distorted psychological pressure on its members”

Virkeligheten i BCC:

BCC er opptatt av å være et sunt og godt trossamfunn for våre medlemmer.
I undersøkelsen som ble sendt ut i forbindelse med Brennpunkt-programmet, svarte medlemmene slik:

 • Det er mangel på ytringsfrihet i BCC: 80,8 % er helt uenig i påstanden. 1,4 % er enig i påstanden.
 • Det er negativ sosial kontroll i BCC: 87,7 % er helt uenig i påstanden. 0,9 % er enig i påstanden.

Moral og etikk

Påstand fra NRK Brennpunkt:

Den moral og etikk som forkynnes er et negativt trekk ved BCC. Det oppleves i sum som at «man må fornekte sin egen vilje» og at målet er å kvitte seg med «vår egen syndige natur».

Fra Psy-Groups rapport om BCC:

“Believers are obliged to strangle every emotion and instinct: you must not cry, you must not shout, you are forbidden to have sexual relations, clothing, and food that is not basic.”

Virkeligheten i BCC:

BCC har ikke blitt bedt av NRK om å redegjøre for BCCs forkynnelse, moral eller etikk. Vi har heller ikke opplevd interesse for informasjon og dokumentasjon som kunne opplyse dette temaet. NRK Brennpunkt kommer med en påstand om hva som i sum oppleves som BCCs moral og etikk, men hvordan er det mulig å komme med en slik påstand uten å forholde seg til det som faktisk blir forkynt og undervist i BCC?

I «Hva står sentralt i BCCs forkynnelse», formulerer vi det slik:

 • I BCC forkynner vi at Guds kjærlighet kommer til syne gjennom de bud Jesus ga i Bergprekenen. Dette er livslover som er gitt både til enkeltmenneskers og samfunnets beste.
 • Vi forkynner at Jesu frelse ikke bare er å gi tilgivelse for synd og forsoning med Gud, men også å føre mennesket inn i en livslang frelsesprosess. Vi tror at etter forsoningen ved Jesu død, så skal mennesket bli frelst ved hans liv.
 • Å frelses ved Jesu liv innebærer det han selv forklarer i Lukasevangeliet 9,23:«Så sa han til alle: Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp hver dag, og følge meg.»
 • Den som følger Jesu oppfordring, vil på denne måten oppleve korset som en kraft som gjør at de tanker og handlinger som har en negativ påvirkning både på mellommenneskelige relasjoner og forholdet til Gud, litt etter litt fjernes. ​

I undersøkelsen som ble sendt ut i forbindelse med Brennpunkt-programmet, svarte medlemmene slik:

 • Den moral og etikk som forkynnes oppleves som et negativt trekk ved BCC: 93,2 % er helt uenig i påstanden. 0,8 % er helt enig i påstanden.

Frelse og fortapelse

Påstand fra NRK Brennpunkt:

Alle andre som ikke er med i BCC er «fortapte», at det ikke er noe håp for dem, at eneste vei til frelse er hvis man deler troen og teologien til BCC.

Fra Psy-Groups rapport om BCC:

«Just before the world is destroyed, Jesus will return to earth and take with him to heaven and eternity only the believers of the sect.»

Virkeligheten i BCC:

På våre nettsider har vi formulert det slik:

 • I BCC tror vi at ved livets avslutning vil hvert menneske være ansvarlig for sitt liv overfor sin skaper. Og vi tror at selv om Gud er rettferdig i sin dom, er han også en barmhjertig og nådig Gud. Dette står beskrevet i Bibelen:

“For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulde bli frelst ved ham». (Joh. 3, 16)

I undersøkelsen som ble sendt ut i forbindelse med Brennpunkt-programmet, svarte medlemmene slik:

 • 87,3 % var helt uenige i påstanden om at de som er utenfor BCC er fortapte. 1,1 % av respondentene var enig i påstanden.

Hjernevask og kritikk

Påstand fra NRK Brennpunkt:

BCC kritiseres også for å være «ensrettet» og at man blir utsatt for «hjernevask» når man vokser opp i menigheten, at det ikke er rom for å stille spørsmål ved BCCs tro og teologi.

Ikke minst trekker kilder fram at det overhode ikke er rom for å kritisere Kåre J. Smith, fordi han er den åndelige lederen og ufeilbarlig.

Fra Psy-Groups rapport om BCC:

«The sect employs distorted psychological pressure on its members.»

«The cult leader is Kare Johan Smith. (…) K is the grandson of the sect’s founder, a Norwegian citizen, who defines himself as a «prophet» and claims to have written a more important book than the New Testament.»

Virkeligheten i BCC:

I våre verdier, som er gjengitt på vår nettside, uttrykker vi det slik:

 • Bibelen er grunnlaget for det vi tror på, og basert på dens lære, ønsker vi at hvert enkelt av våre medlemmer skal kjenne full frihet til å ta sine valg etter personlig tro og indre overbevisning.

I undersøkelsen som ble sendt ut i forbindelse med Brennpunkt-programmet, svarte medlemmene slik på påstandene:

 • Jeg opplever at de som vokser opp i BCC blir utsatt for hjernevask: 93,5 % er helt uenig i denne påstanden. 0,4 er helt enig i påstanden.
 • Det er ikke er rom for å stille spørsmål ved BCCs tro og teologi: 81,8 % er helt uenig i påstanden. 1,6 % er helt enig i påstanden.
 • Det er ikke rom for å kritisere Kåre J. Smith, fordi han er den åndelige lederen og ufeilbarlig: 79,8 % er helt uenig i påstanden. 2,1 % er helt enig i påstanden.

Behandling av de som velger å forlate BCC

Påstand fra NRK Brennpunkt:

Mennesker som har forlatt menigheten behandles på en dårlig måte. Ikke minst hvis tidligere medlemmer kritiserer BCC offentlig.

Fra Psy-Groups rapport om BCC:

“The sect is characterized by fragmentation and cruel separation within families. Children come out against their parents when they leave the sect. Members of the sect are not allowed to attend funerals and family celebrations.”

Virkeligheten i BCC:

I våre verdier, som er gjengitt på vår nettside, uttrykker vi det slik:

 • BCCs medlemmer bør kunne kjennetegnes ved holdninger og livsførsel forenlig med respekt og aktelse overfor andre mennesker, uansett om de deler vårt trosgrunnlag eller ikke.
 • Som trosminoritet respekterer vi menneskets rett til å ta personlige valg i henhold til de rettigheter samfunnet har fastsatt, for eksempel når det gjelder politisk frihet, seksuell legning og familieliv.
 • Vi ønsker å være positive bidragsytere i samfunnet, både som sentral forening, som lokalmenigheter og som enkeltpersoner.

I undersøkelsen som ble sendt ut i forbindelse med Brennpunkt-programmet, svarte medlemmene slik:

 • BCC behandler tidligere medlemmer på en dårlig måte: 84,4 % er helt uenig i påstanden. 0,8 % er helt enig i påstanden.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om de øvrige påstandene NRK Brennpunkt har fremsatt i denne prosessen.