Trenger man egentlig å ha penger når man er kristen?

I ytterste konsekvens er nok svaret «nei». Eller jo, en må jo ha penger til det mest nødvendige for livets opphold, men ut over det kan en selvsagt leve lykkelig som en fattig, kristen mann eller kvinne.


Av: Berit H. Nilsen – Foto: BCC

Men det er også interessant å spørre: Er det, når man er kristen, galt å jobbe hardt, og jobbe smart, for å skaffe til veie ekstra midler, så en kan ha muligheten til å dekke noe annet enn akkurat bare månedens matbudsjett og husleie?

«Dere vet at med disse mine hender har jeg vært med og skaffet meg og mine medarbeidere det vi trengte.» sa Paulus i Apostlenes gjerninger 20,34. Han sørget ikke bare for seg selv, han jobbet også så det dekket inn for de han var sammen med. Han ønsket ikke å være en byrde for de andre, og sørget heller for å ha nok til å kunne hjelpe flere enn seg selv. Han skriver også i brevet til Efeserne, at den som før hadde stjålet fra andre skulle slutte med det, og «…heller arbeide, i det han gjør noe godt med sine hender, for at han kan ha noe å gi til den som trenger» (Ef. 4,28) Dette er et godt eksempel for oss i dag, og stemmer godt overens med den profilen BCC har for sin virksomhet.

Johan Oscar Smiths innstilling

Det første forsamlingshuset i Horten ble innviet i 1922

Helt siden starten for over 100 år siden var Johan O. Smith opptatt av at menigheten skulle ha fasiliteter hvor de kunne samles, og han var selv en av dem som tok opp privat lån for å realisere det første møtelokalet i Horten. Smith var også engasjert for å skape gode arenaer for barn og ungdom, der de skulle oppleve sunn livsutfoldelse i trygge, gode rammer. Etter Smiths død forsvant dette engasjementet hos en del av medlemmene, og det ble en periode en mer fattigslig stil som preget menigheten, både hva angår fasiliteter og aktiviteter for den oppvoksende slekt..

TV-studio for programmet «Til Aksjon»; teknologien er i stadig utvikling

Kristent fellesskap med kreativitet og skaperkraft

De siste 20-30 årene har det skjedd en formidabel endring når det gjelder aktivitetsnivå, modernisering i fasiliteter og teknikk, og fokus på variasjon i arbeidet for barn- og ungdom i BCC. Det har gjort at ungdommen for en stor del ønsker å forbli i menigheten også etter de blir voksne, hvor det er i dag et aktivt kristent fellesskap som syder av kreativitet og skaperkraft.

BCC har 19 lokalmenigheter i Norge, og i tillegg mange flere i andre land. Flesteparten av disse har bygget, eller planlegger å bygge, aktivitetssenter eller forsamlingslokaler som er store nok for at de som bor i området kan samles om sin kristne tro. Disse forsamlingslokalene skal driftes og vedlikeholdes, og dette er det medlemmene selv som tar ansvar for.

Menigheter som har noe å tilby barn, ungdom og eldre

En rekke BCC-medlemmer deltar aktivt i arbeid for barn og ungdom. Det er et rikt og variert aktivitetstilbud i de aller fleste av BCCs lokalmenigheter, der det legges stor vekt på å legge til rette for at alle skal kjenne seg ivaretatt og gi mulighet for å utvikle seg innenfor sine interesseområder. Denne virksomheten har også en betydelig kostnad, og dette er det medlemmene og deres foreldre som tar ansvaret for.

test
Flere ganger i året samler medlemmene i BCC seg til internasjonale konferanser 

BCC har en lang historie på Brunstad, som helt siden BCC kjøpte stedet i 1956 har vært et sentralt konferansesenter for menigheten. Etter 50 år ble eierskapet overført til Brunstadstiftelsen i 2006, men BCC benytter fortsatt stedet til internasjonale konferanser flere ganger i året. BCC og medlemmene har lang tradisjon for å bidra til utviklingen av stedet, både ved hjelp av gaver og dugnadsinnsats. Flere av BCCs medlemmer har også valgt å kjøpe seg langsiktig leieavtale med bruksrett til hytte eller leiligheter på stedet.

Å drive en så omfattende og variert virksomhet er selvsagt ikke gratis. Det koster å være aktive, virksomme og fremtidsrettede på mange fronter. Å bygge noe for våre barn og de generasjoner som kommer etter oss har sin pris.  BCC har en sterk tro på fremtiden, og er stolte av at virksomheten gir barn og ungdom verdifulle kvaliteter. BCCs medlemmer opplever at menighetens lære tilfører gode og viktige verdier både som kristne, som medmennesker i nærmiljøet og som lovlydige samfunnsborgere i det land en bor i.

Derfor har BCCs medlemmer pågangsmot til å jobbe dugnad for fellesskapet, derfor ønsker mange å yte en ekstra innsats for å skaffe til veie nødvendige midler, derfor er det så stor oppslutning om de mangfoldige prosjekter som settes i gang i de ulike land og byer.

«Visjonen er at alle BCCs medlemmer skal ha muligheten til å oppleve en god og trygg barne- og ungdomstid i menighetens kristne miljø, uansett hva de måtte velge senere i livet»

Innsats for fellesskapets beste – her fra dugnad på det nye aktivitetssenteret til menigheten i Hallingdal 

Nestekjærligheten tenker ikke bare på seg selv

Det er ikke vanskelig å se at dette gjør medlemmene med stor glede og entusiasme – fordi de tror på fremtiden, på nestekjærligheten, på det å tenke på andre enn bare seg selv. Dette gjør at det er en grunnleggende vilje og begeistring for å dekke kostnadene som påløper for det som gjøres for våre barn og ungdommer. Samtidig er det også fokus på å ivareta de som av ulike årsaker ikke har mulighet til å bidra i samme grad. Visjonen er at alle BCCs medlemmer skal ha muligheten til å oppleve en god og trygg barne- og ungdomstid i menighetens kristne miljø, uansett hva de måtte velge senere i livet.

Så poenget er ikke om det er riktig eller galt å tjene penger, spørsmålet er hva en velger å bruke sin tid og sin energi på. Det går faktisk fint an å være en god og lykkelig kristen – enten man er fattig eller rik!