Etiske retningslinjer

Innledning 1
ANSVARLIG ADFERD 2
VÅRE PRINSIPPER FOR ADFERD 3
GJENNOMFØRING 4

Brunstad Christian Church, herunder kalt BCC, skal drive sin virksomhet gjennom en etisk, ansvarlig og sunn foreningspraksis, hvor gjeldende lover og offentlige forskrifter etterleves. For å nå dette målet må alle styremedlemmer, ansatte og innleide personer yte en felles innsats.

Våre etiske retningslinjer gjelder i all vår virksomhet. De gjelder for alle ansatte og styremedlemmer, også i datterselskaper av BCC. De gjelder også for innleide personer, frivillige og andre som opptrer på vegne av og representerer BCC. Ledere som engasjerer disse har ansvar for å vurdere deres egnethet, og å informere om retningslinjene når det anses nødvendig.

Retningslinjene angir rammen for ansvarlig adferd i organisasjonen, men er ikke uttømmende i forhold til hva som regnes som etisk og god adferd.  Det er et lederansvar å bevisstgjøre medarbeidere om betydningen av etiske valg og veilede i konkrete situasjoner. Videre er det den enkelte medarbeider sitt ansvar å sette seg inn i våre etiske retningslinjer, slik at hver av oss opptrer i samsvar med disse.

SE OGSÅ: Våre verdier

Våre ledere og medarbeidere skal overholde offentlig lovgivning og internasjonale krav i sitt arbeid for BCC
BCC sine ledere og medarbeidere skal alltid følge gjeldende lover og forskrifter, samt foreningens interne retningslinjer. Våre interne retningslinjer kan være strengere enn offentlige lover og forskrifter, men skal likevel alltid følges.


Våre medarbeidere innehar integritet
Våre medarbeidere etterstreber å gjøre det rette. I alt vårt arbeide, også sammen med andre ansatte, leverandører og andre samfunnsaktører, legger BCC vekt på å være pålitelige, troverdige og ærlige.

Medarbeidere som havner i en situasjon som er eller oppfattes som utfordrende, kan også søke råd hos sin overordnede slik at saken kan håndteres korrekt.


Våre medarbeidere arbeider for organisasjonens beste og skal være lojale overfor BCC
Våre medarbeidere identifiserer seg med BCC sine verdier og bruker sitt beste skjønn til å fremme disse. Vi ivaretar alltid foreningen sine interesser og har fokus på å bidra til forbedringer i arbeidet.

Lojale medarbeidere har BCC sitt beste for øye, og vil gi BCC sine legitime interesser prioritet foran egne og andres interesser.

Våre medarbeidere skal være bevisst på at foreningen kan bli assosiert med deres adferd i private sammenhenger. Å være lojal overfor BCC innebærer også å ivareta foreningens omdømme gjennom vår adferd privat og profesjonelt.


Våre medarbeidere har respekt og omtanke for mennesker, eiendom og miljø
Vi arbeider for en foreningskultur i BCC der omtanke og respekt for mennesker, miljøet og våre eiendommer har fokus. Vår opptreden – både privat og profesjonelt – skal inngi tillit i vårt samarbeide med kolleger, frivillige, medlemmer, leverandører og andre samarbeidspartnere, samt overfor myndigheter og samfunn.

Beskytte BCC sine eiendommer, driftsmidler og omdømme
Våre medarbeidere skal ikke delta i aktiviteter eller adferd som kan skade BCC sitt omdømme. 

Vi skal opptre ansvarlig slik at vi beskytter BCC sine driftsmidler mot skade, tyveri, misbruk eller annet som ødelegger disse. Dette gjelder både materielle verdier som bygninger, maskiner, utstyr og andre eiendeler. Våre medarbeidere beskytter også informasjon, ideer og andre immaterielle rettigheter som patenter, design, varemerker, oppskrifter og annen kunnskap som foreningen måtte ha eierskap til.

BCC sine eiendeler kan av medarbeiderne ikke brukes til egne eller andres private formål.


Våre medarbeidere skal håndtere opplysninger om BCC med varsomhet og konfidensialitet
Vi bygger vårt tillitsforhold til medlemmer, samarbeidspartnere, kolleger og samfunnet for øvrig ved å dele våre perspektiver. Dette skal gjøres uten å skade vår egen drift og omdømme ved å kommunisere konfidensielle opplysninger eller informasjon som ikke er eller ikke skal være kjent for allmennheten.

Dette gjelder opplysninger som interne prosedyrer, budsjetter, medlemsopplysninger og lignende. Våre medarbeidere vil aldri gi slike opplysninger til personer utenfor selskapet, med mindre opplysningsplikt er pålagt ved lov, eller dersom dette tjener foreningens interesser og er avtalt med den som kan gi slik tillatelse. Ved lovpålagt opplysningsplikt skal ansvarlig leder på det relevante området avgi opplysningene.

Den enkelte medarbeider er forpliktet til å følge disse retningslinjene også etter at ansettelsesforholdet eller samarbeidet er avsluttet.


Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Alle våre medarbeidere skal ta sitt ansvar i forhold til HMS på alvor og på den måte bidra til å oppnå BCCs visjon om null skader relatert til arbeid.

Det forventes at alle medarbeidere til enhver tid følger HMS-regler i sin organisasjon og utviser godt skjønn i forhold til alle arbeidsoperasjoner. Alle medarbeidere skal melde inn avvik og brudd på BCCs eller det enkelte selskaps regler for HMS, enten via organisasjonens avvikssystem, eller til sin nærmeste leder. Ledere har et særlig ansvar for oppfølging og å utvikle en god arbeidskultur på området.


Diskriminering og trakassering
Alle medarbeiderne skal oppleve at BCC er en arbeidsplass der man blir respektert for den man er. Oppførsel som kan oppfattes som diskriminerende eller trakasserende, herunder seksuell trakassering, er ikke forenlig med BCC sine verdier og er ikke akseptert. Dette gjelder også overfor foreningens medlemmer.

Alle medarbeidere skal være oppmerksomme på kulturelle forskjeller, og behandle kollegaer, frivillige, samarbeidspartnere, medlemmer og andre med respekt, uavhengig av kjønn, seksuell legning, alder, funksjonshemming, nasjonalitet, etnisitet eller politisk eller religiøse overbevisning.


Skriftlige avtaler
Alle BCCs avtaler skal inngås og/eller dokumenteres skriftlig og arkiveres forsvarlig. Dette gjelder alle avtaler med ansatte, leverandører, medlemmer og andre samarbeidspartnere.

Også avtaler uten økonomisk verdi bør dokumenteres skriftlig, for å forebygge mistanke om uetisk adferd og bidra til å forstå relasjoner og situasjoner i ettertid.


Regnskapsføring
BCCs regnskaper skal alltid være riktige og pålitelige, og føres som et aktivitetsregnskap med stor grad av transparens for foreningens forvaltning av midler.

BCCs regnskaper er helt avgjørende for styringen av virksomheten i organisasjonen. Medarbeidere som tar del i finansielle transaksjoner eller regnskapsførsel, skal påse at alle transaksjonene dokumenteres og registreres etter gjeldende rett og god regnskapsskikk.

BCC aksepterer ikke misvisende eller uriktig bokføring.

Interessekonflikter
Medarbeiderne har ansvar for å håndtere interessekonflikter på forsvarlig måte og de skal ha sin lojalitet hos BCC.

Alle medarbeidere skal unngå å påvirke eller ta del i avgjørelser som kan medføre en faktisk interessekonflikt. Det samme gjelder det som av andre kan oppfattes som en interessekonflikt. Dette gjelder spesielt i tilfeller der medarbeideren eller nærstående til denne, har en personlig interesse av økonomisk eller annen art. Eventuelle arbeidsoppdrag utenfor BCC skal medarbeiderne avklare med sin nærmeste overordnede. Slike oppdrag må ikke være i konkurranse med eller i strid med BCC sine interesser.

Medarbeidere som blir oppmerksom på interessekonflikter, skal informere sin nærmeste overordnede om dette så raskt som mulig.

Antikorrupsjon
Våre medarbeidere skal ikke under noen omstendigheter delta i bestikkelser eller korrupsjon av noe slag. Det gjelder i alle deler av vår virksomhet uavhengig av hvor den befinner seg i verden.

Høflighetsgaver kan utveksles forutsatt at de har en minimal økonomisk verdi. De må være tilpasset omstendighetene og forekomme unntaksvis. Slike gaver bør adresseres til mottakerens offisielle arbeidsadresse, slik at den ikke gir grunn til noen mistanke om at mottaker vil holde dette skjult for sin overordnede. Medarbeidere skal aldri kreve, tilby, ta imot eller gi kontanter eller gaver som er egnet til å påvirke en avgjørelse, eller som en motytelse for en tjeneste.

Rimelige og hensiktsmessige arrangementer for medlemmer eller samarbeidspartnere når dette ansees for å støtte foreningens formål godtas. Gjesters arbeidsgiver skal gis uttrykkelig anledning til å betale reise og opphold for sine deltakende ansatte.  Samme prinsipp gjelder dersom våre medarbeidere deltar i slike arrangementer organisert av andre, og den avdelingen av BCC som medarbeideren er tilknyttet skal betale medarbeiderens reise og opphold.

Medarbeidere som tilbys andre gaver og tjenester enn høflighetsgaver, skal underrette sin nærmeste overordnede, som avgjør om gaven må returneres.

Ingen medarbeider skal motta, tilby eller søke å oppnå fordeler for seg selv eller andre, som kan skade BCC sine interesser.

Dersom en medarbeider blir kjent med aktiviteter som kan tyde på at korrupsjon finner sted, eller har funnet sted i forbindelse med selskapets virksomhet, kan han eller hun snarest mulig rapportere sin bekymring til BCCs compliancefunksjon: compliance@bcc.no eller følge varslingsrutinene for sin organisasjon.

 

Hvitvasking
BCCs medarbeidere skal ikke under noen omstendighet ta del i noen form for hvitvasking av penger, vi skal forebygge slike handlinger.

Med hvitvasking menes ordninger som gjennomføres for å sikre at utbytte fra en straffbar handling integreres i den legale økonomien. Blir en medarbeider kjent med transaksjoner som tyder på at hvitvasking finner eller har funnet sted, bør vedkommende snarest rapportere sin bekymring til BCCs compliancefunksjon: compliance@bcc.no eller følge varslingsrutinene i sin organisasjon.

Dette gjelder også for aktiviteter som har til hensikt å unngå at ulovlig eller illojal unndragelse av skatt, toll eller andre avgifter ikke oppdages.

 

Narkotika og alkohol
Medarbeiderne skal ikke arbeide i en tilstand hvor man er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

BCC aksepterer ikke bruk av narkotika.

I forbindelse med representasjon eller bedriftsarrangementer, kan det serveres moderat forbruk av alkohol, men ikke til mindreårige deltakere. Dette skal aldri kombineres med ulovlig bilkjøring eller annet arbeid som er uforenlig med inntak av alkohol.

Plikten til å etterleve regelverket
Det er et lederansvar å tydeliggjøre BCCs etiske forventninger og den enkelte medarbeider sitt ansvar for å sette seg grundig inn i og følge de krav som ligger i våre etiske retningslinjer. Kravene gjelder også der brudd på prinsippene kan oppleves å være i samsvar med BCC sin interesse; det er ikke i foreningens interesse å bryte med kravene i de etiske retningslinjene for å oppnå kortsiktige eller andre fordeler for foreningen.  Våre medarbeidere skal i alle slike tilfeller ikke oppfordre andre eller selv opptre i strid med retningslinjene. Ved tilfeller der medarbeideren er usikker på om en hendelse eller aktivitet er brudd på retningslinjene, skal en så langt det er mulig avklare dette på forhånd med nærmeste overordnede.

BCC kan iverksette interne disiplinære tiltak, herunder oppsigelse og anmeldelse, overfor medarbeiderne ved brudd på retningslinjene og innenfor rammene i Arbeidsmiljøloven.

Den som har HR-ansvar i den enkelte organisasjon må utarbeide relevant støttemateriale til opplæring og bevisstgjøring rundt HR-arbeidet i sin virksomhet.


Varsling
Medarbeidere som blir kjent med en ulovlig handling eller brudd på prinsippene i våre etiske retningslinjer bør varsle om dette til sin nærmeste overordnede iht. rutiner for varsling i den enkelte organisasjon.

Dersom det er vanskelig å varsle internt i organisasjonen kan en varsle direkte til BCC sin compliancefunksjon.

BCC sin compliancefunksjon er knyttet direkte til styret og er uavhengig av linjeorganisasjonen. Kontakt kan gjøres på mailadresse: compliance@bcc.no.


Iverksettelse og oppfølging
Det er daglig leder i foreningen eller datterselskaper som har ansvar for å iverksette de etiske retningslinjene og påse at alle medarbeidere får tilstrekkelig informasjon og innføring i disse. Ledere på alle nivåer har ansvar for å bidra til at de etiske retningslinjene blir en relevant og integrert del av organisasjonens strategiske vurderinger, beslutningsprosesser, aktiviteter og evalueringer. Den enkelte leder har ansvar for å sikre at retningslinjene blir kjent og fulgt innen sitt eget ansvarsområde, og skal gå foran med et godt eksempel. I organisasjonens ansettelseskontrakter og personalhåndbok skal det alltid henvises til disse retningslinjene.

Medarbeiderne skal sette seg inn i retningslinjene, og skal delta i opplæring som tilbys av BCC eller det enkelte datterselskap.

BCCs compliancefunksjon er ansvarlig for å oppdatere de etiske retningslinjene. Det skal rapporteres årlig til styret i det enkelte selskap om aktiviteter knyttet til å fremme etisk bevissthet og adferd.

Alle medarbeidere i BCC har ansvar for å ta opp etiske forhold som trenger avklaring.

16.05.2019

Les også: Retningslinjer for økonomi og compliance