Pinsestevne 2023

Hvorfor feirer vi pinse?

Et fint pyntet konferanseområde og vårsol fra lettskyet himmel setter en vakker ramme når årets pinsestevne gjennomføres i BCC. Glade ansikter møter oss på hvert hjørne, det er tydelig at forventningen til helgen ligger i luften.


Det er cirka 10.500 påmeldte deltakere, det vil si at stedet er fylt til randen denne pinsehelgen. Programmet er planlagt så det skal passe for alle aldersgrupper.

Hva er pinse?

Pinsen er en betydningsfull høytid som feires av kristne over hele verden, for å minnes at Jesus lot den Hellige Ånd falle over sine disipler på pinsefestens dag i Jerusalem.

Den første pinsen fant sted ti dager etter at Jesus var tatt opp til himmelen, da var omkring 120 disipler, kvinner og menn, samlet til bønn på den «øvre sal» i Jerusalem. I Apostlenes gjerninger kap. 2, 1-4 beskrives det at de «hørte med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer frem. Det fylte hele huset der de satt, og det viste seg for dem tunger av ild som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale». (Apg 2, 1-4).

Dette ble et skjellsettende punkt i historien. Nå kunne alle disiplene, alle de som ville lyde Jesu befalinger, få Den Hellige Ånd. Den ble gitt som en talsmann, og sammen med Faderen og Sønnen vil Den Hellige Ånd arbeide for å føre menneskene til frelse, og disiplene fram til vekst i Jesus Kristus.

Etter åpningskveld med ungdomsmøte fredag og formiddagsmøte lørdag, fortsetter lørdagen med misjonsfest. Den er planlagt av lokalmenigheten fra Østfold, og det er en gripende opplevelse å være i salen.

Lokalmenighet arrangerer misjonsfest

Temaet for festen er «Enhet i tro på Guds sønn». Taler, filmer, panelsamtaler og sanger støtter opp om temaet som er hentet fra versene i det fjerde kapittelet i Efeserbrevet:

Efeserne 4, 11-15: Han er den som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn, og i kjennskap til Ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive om av hver lærdoms vind ved menneskenes spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep. Sannheten tro i kjærlighet skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ved ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet.

Med pinsehøytiden som bakteppe er nettopp fellesskap og enhet blant troende helt sentralt.

Dette er en stor oppmuntring til å komme inn i det livet der vi ved å være tro mot sannheten i kjærlighet på alle måter kan vokse og bli til ett i Kristus Jesus.

«Det sentrale i vår forkynnelse er kjærligheten. Kommer vi ut av kjærligheten, kommer vi ut av Gud», Kåre J. Smith holdt kveldens hovedtale i misjonsfesten.

Kollekt til støtte for medieproduksjon

Hvert halvår har BCC en misjonskollekt, som dedikeres til formål besluttet av representantskapet. I fjor ble det besluttet at formålet for vårens misjonskollekt skulle være medieprosjektene Bible Kids, bibelstudie og dataspillet «Gate Zero». Målet for kollekten var satt til 25 millioner kroner, noe som var ambisiøst, men bare et par tre uker etter at den var åpnet, var målet oppnådd. Og innen festen i dag startet var det meldt inn over 27 millioner kroner. Det vil si at de spennende prosjektene kan gjennomføres.

Bible Kids har allerede mye materiell tilgjengelig som er åpent til fri bruk av alle som er interessert. Dette arbeidet kan nå, takket være misjonskollekten, videreføres. Det er blant annet laget en egen temaside om pinsen, med materiell til bruk i søndagsskoler og barnegrupper. Her ligger ressurser som filmer, bibelord om temaet og spørsmål til refleksjon: Peter og Den Hellige Ånd

Den Hellige Ånd – en gave som gir hjelp og kraft

I kapittelet «Den Hellige Ånd» i beskrivelsen av BCCs trosgrunnlag står det mer om hva det betyr for livet å få Den Hellige ånd, her er et lite utdrag:

Kap. 4.3 Læremessig oppsummering

Vi tror at resultatet av det verk som skjedde i Jesus i hans inkarnasjonstid, tok bolig i hans ånd. Gud sendte denne Ånd på pinsefestens dag etter at Jesus ble oppreist fra de døde og herliggjort av sin Far. Det var den samme Ånd som hadde vært med Jesus i hans jordeliv, og den skulle nå være en kraft og veileder for disiplene på veien i Jesu fotspor.

Vi tror at Den Hellige Ånd mottas som en gave, ikke som en lønn vi kan gjøre oss fortjent til. Ved Den Hellige Ånd vil Guds kjærlighet utøses i våre hjerter, og vi kan ved Guds nåde rose oss av håp om Guds herlighet. Vi tror at ved Guds overstrømmende nådes rikdom og ved bønn i Den Hellige Ånd, gir Gud kraft til å lyde Ånden og på den måte seire over kjødet med dets lyster og begjæringer.

Verden kan ikke få denne Ånd (Joh 14, 15-18), for kjærlighet til Gud og kjærlighet til det som er i verden kan ikke kombineres. «Gå derfor ut fra dem og skill dere fra dem, sier Herren, og rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot dere. Jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, Den Allmektige.» (2. Kor 6, 17-18).

Vi tror at Den Hellige Ånd er talsmannen, som har som oppgave å lære disippelen alle ting og minne om alt Jesus har talt. En får håp og blir overbevist om at det er mulig å komme fri fra syndens herredømme. Vi tror at Den Hellige Ånd også overbeviser om rettferdighet, og denne overbevisning bringer glede og frelsesfryd i den troendes liv, ved at en får se Guds rike og hans rettferdighet.

Vi tror at ved å forenes med Åndens overbevisning om dom (1. Kor 11, 31-32), føres et menneske til å kjenne samfunn med Kristus i hans lidelser. For den troende er dette en pågående prosess inntil en, så langt en er kommet, står hjemme hos Faderen. Vi tror at Faderen og Sønnen arbeider kontinuerlig, og deres arbeid i den troende skjer gjennom den Ånd som ble sendt på pinsefestens dag. Denne Ånd taler sannhet og vil veilede oss til hele sannheten i samfunnet med han som er veien, sannheten og livet.

Ånden forkynner oss de kommende ting, så vi blir trøstet og kan glede oss i et levende håp. Vi tror at Ånden skal veilede oss til å vandre i Jesu fotspor. Vi tror at det rettferdiggjorte mennesket fortsatt har i seg den iboende synd, kalt syndelegemet, det kjød som det ikke bor noe godt i. Derfor trenger vi også å lære Gud å kjenne som en fortærende ild. Når Gud virker i oss, fører dette en ild over det syndige som har fordervet mennesket helt siden syndefallet.

Vi tror at det er nødvendig som disippel å la ilden fortære synden ved vandring i Ånden i det daglige liv, så hjertet blir fylt av et godt forråd, og disippelen blir forvandlet fra herlighet til herlighet ved Den Hellige Ånd. Vi tror at Åndens virkninger i et menneske arbeider i retning av et skjult liv for Guds åsyn; det er et arbeid som fører til dypere innsikt og helliggjørelse. Et åndelig liv er derfor et liv i utvikling fra lys til lys etter Guds vilje.

Ved vandring i Ånden vil en oppleve ildens fortærende virkning, og Åndens frukt kommer frem. Vårt legeme skal være et rettferdighets våpen for Gud og et tempel for Den Hellige Ånd. Derfor har vi store løfter, både for ånd, sjel og legeme. Vi tilhører Kristus og skal arve alt med ham. Når dette fullføres ved Jesu gjenkomst, har Den Hellige Ånd sluttført det arbeid den kom til jorden for å utføre på pinsefestens dag, og det vil bli opprettet et fredsrike på jorden.

Fakta om pinsestevnet:

  • Antall deltakere: 10.564
  • Innhold: 2 møter, ungdomsmøte, misjonsfest, Magasinet, varierte aktiviteter