Representantskapsmøte: Sammen for framtiden

Som ledd i utviklingen av BCC-forbundet ble det denne helgen avholdt ekstraordinært representantskapsmøte. 60 representanter og rundt 120 observatører deltok.


I 2021 ble konstitusjon for BCC-forbundet vedtatt. Dette er en viktig utvikling av den internasjonale strukturen som skal bidra til at trossamfunnet kan bygges videre inn i framtiden. Helgens ekstraordinære møte ble avholdt for å sikre fremdrift i utviklingen av forbundet, vedta oppfølgingssaker fra møtet i november, og informere om prosessene som går frem til sommerens ordinære representantskapsmøte.

Møtet ble avholdt på Oslofjord Convention Center, og via videolink for representanter som ikke var til stede fysisk. Følgende saker var til behandling:

Agenda for representantskapsmøte i BCC-forbundet

  • Åpning av møtet, valg av møteleder og referent, godkjenning av innkalling og agenda
  • Covid-19 konsekvenser for arrangementsøkonomien 2022 m.m.
  • Opptak av assosierte organisasjoner i BCC-forbundet
  • Nedsettelse av komiteer for sentrale satsninger
  • Eiendomsstiftelse som fellestiltak i BCC-forbundet
  • Mindre engelske språkendringer i konstitusjonsdokumenter
  • Utsettelse av frist for innmelding av representanter i 2022

Agenda for representantskapsmøte i BCC Event STI

  • Valg av styre i BCC Event STI
Både representanter og observatører var tilstede. Foto: BCC
Deltakerne kom fra over 20 land. Foto: BCC

– Vi er på vei, og har mye vi skal utrette

Forstander Kåre J. Smith innledet med en hilsen til deltakerne. Han oppmuntret til samarbeid og enhet hos de som bærer ansvar i menighetene, og takket for alt arbeid som legges ned for å utvikle BCC-forbundet, både sentralt og lokalt. 

Berit Hustad Nilsen fra representantskapets sekretariat ble valgt som møteleder, og ønsket velkommen til møtet. Hun takket for alle representantene som engasjerte seg i menighetens utvikling.

– Vi har mye vi skal gjøre, og selv om vi ikke er i mål med alt det nye som er påbegynt, er vi på god vei. Dess flere som engasjerer seg, jo bedre vil vi lykkes, sa hun.

Alle saker ble behandlet og vedtatt i samsvar med fremlagte forslag. Under følger en nærmere beskrivelse av vedtakene.

Kåre J. Smith oppmuntret til samarbeid og enhet i menighetsarbeidet. Foto: BCC
Berit H. Nilsen ønsket velkommen og åpnet møtet. Foto: BCC

Konsekvenser av Covid-19 for arrangementsøkonomien 2022

Budsjett og virksomhetsplan for BCC Event ble behandlet av representantskapet 21. november 2021, men da koronapandemien blusset opp igjen med ny nedstengning, har dette påvirket både BCC Events økonomi, og Oslofjord som leverandør. Nå som samfunnet er gjenåpnet er det ønskelig med en økt satsing på stevnene resten av året. BCC Event trenger imidlertid tiden frem til ordinært representantskapsmøte i juli for en fullstendig revisjon av budsjett for inneværende år.

Representantskapet støttet en økt satsning på BCC Events konferanser i 2022, men uten at deltakerprisene økes i forhold til vedtatt budsjett, og ba BCC Event og sekretariatet fremlegge revidert budsjett under ordinært representantskapsmøte i juli, hvor de samlede økonomiske konsekvensene av covid-19 kan vurderes.

Peter Tischhauser presenterte saken om BCC Events økonomi etter Covid-19. Foto: BCC

Barne- og ungdomsforeninger blir assosierte medlemmer i BCC-forbundet

Arbeid for barn og ungdom er en viktig satsning, og fire barne- og ungdomsforeninger har fremmet ønske om å sette i gang en prosess for mulig fullt medlemskap i BCC-forbundet. Det er krav om grundige prosesser forut for medlemskap, men inntil prosessen er fullført, vil et assosiert medlemskap være positivt for barne- og ungdomsorganisasjonene, og det kan skape en ramme for den videre prosessen.

Representantskapet godkjente søknadene fra Brunstad Ungdomsklubb, Aktivitetsklubben og Xercize, som tas opp som assosierte medlemmer i BCC-forbundet. For søknaden fra Make Music utsetter representantskapet videre behandling, til utredning fra BCC Music om sang- og musikk-satsingen foreligger.

Komiteer for sentrale satsninger i forbundet

For å lykkes med sentrale satsningsområder for menigheten, er det foreslått at det nedsettes egne komiteer som kan utarbeide helhetlige strategier for viktige målgrupper og prosjekter. Barn, ungdom og seniorer er tre slike viktige målgrupper for menigheten. Videre er det behov for koordinering, planmessighet og inspirasjon rundt den økte satsningen på konferanser, og frivillig innsats under disse.

Representantskapet vedtok derfor å nedsette en barnekomité, ungdomskomité, seniorkomité og en aksjonskomité for å ivareta dette behovet.

Opptak av eiendomsstiftelse som fellestiltak i BCC-forbundet

På tvers av BCC-forbundet og fellestiltakene er det ulike behov for eiendomsfasiliteter til virksomhetene, slik som kontor- og produksjonsfasiliteter, overnattingskapasitet for A-team og annet.

Representantskapet stilte seg bak opprettelsen av BCC Facilities STI med fremlagte vedtekter og foreslåtte styrekandidater, og at stiftelsen opptas som fellestiltak i BCC-forbundet fra opprettelsen av. BCC-forbundet tilfører grunnkapital på NOK 1 million. Styret for BCC Facilities består av Alf Aadalen som styrets leder, og Erik Fuglset, Line Telle, Jan Oscar Kvitberg og Miriam Kronstad Johansen som styremedlemmer.

Mindre engelskspråklige endringer i konstitusjonsdokumenter

Representantskapet vedtok i møtet mindre engelskspråklige justeringer i konstitusjonsdokumentene for BCC-forbundet. Endringene påvirker ikke meningsinnholdet.

Utsettelse for innmelding av nye representanter for perioden 2022-2023

Ifølge konstitusjonens artikkel 3.3 skal representanter meldes inn til BCC-forbundet innen 1. mai. Fristen er satt i lys av at ordinære representantskapsmøter kan avholdes så tidlig som 1. juni. I 2022 vil det imidlertid være tilstrekkelig for sekretariatet å motta innmeldingene innen 15. juni, grunnet senere avvikling. Ny frist sammenfaller også bedre med tiden de fleste lokalmenigheter har sitt ordinære årsmøte.

Representantskapsmøte for BCC Event: valg av styremedlemmer

Representantskapet stilte seg bak valgkomitéens innstilling, og valgte Trond Eivind Johnsen som styreleder, med Peter Tischhauser, Lukas Egger og William Irving som styremedlemmer i BCC Event.