Forberedelser til årets representanskapsmøte i BCC

Hvert år møtes representanter fra BCC og lokalmenighetene til representantskapsmøte. Her forankres alle beslutninger som er av stor betydning for BCC, i tillegg til at årsregnskap legges frem for godkjenning.


Tekst: Berit H. Nilsen – Foto: berntaksel.no

Representantskapet har siden vedtektsendringen i 1998 vært et viktig organ for drøftinger og beslutninger som påvirker BCC og medlemmene i betydelig grad. Styret for BCC har i disse dager startet forberedelsene til årets representantskapsmøte, og er godt i rute med å ferdigstille årsregnskapet, som skal godkjennes under dette møtet.

Det er cirka 120 personer som vil delta på representantskapssamlingen, som i år avholdes på Panorama Hotel & Resort på Sotra utenfor Bergen. Deltakerne representerer BCCs lokalmenigheter både fra Norge og fra resten av verden.

Både forstanderskap og styre i BCC har saker som skal med på agendaen, i tillegg til at alle deltakerne har anledning til å spille inn aktuelle tema som kan tas med på det endelige programmet.

Økonomi i fokus

BCC er en stor organisasjon med flere tusen medlemmer, som bidrar mye til vårt fellesskap ved å gi gaver og yte frivillig innsats. Forvaltning av disse verdiene har et sentralt fokus under representantskapsmøtet, og BCC har et stort ansvar for å sørge for en god og trygg forvaltning av organisasjonens kapital og verdier.

I år vil derfor et sentralt tema være hvordan BCC på best mulig måte kan organisere den økonomiske forvaltningen, og dermed sikre verdiene for de kommende generasjoner. Dette gjelder både mottatte gaver, eiendommer i utlandet og eiendommer i Norge.

BCC gjorde i 2016 en omfattende jobb for å sikre ryddighet og eierskap til en rekke utenlandske konferansesentre. Her vil det orienteres om planene videre, for hvordan dette på best mulig måte kan organiseres og driftes for å gi forutsigbarhet både praktisk og økonomisk.

Endret organisering og nye vedtekter

Organisering av den totale virksomheten BCC er involvert i blir også tema på årets samling. Det at organisasjonen har en effektiv og god styringsmodell som sikrer forvaltning av de materielle verdiene, gjør det mulig å legge til rette for det kristelige arbeidet i BCC på best mulig måte. Informasjon om pågående prosesser vil bli lagt frem i representantskapsmøtet.

I løpet av inneværende år er det planlagt forankring hos medlemmene for det som gjelder den forestående vedtektsendringen. Det er arbeidet langs de hovedlinjene som ble besluttet forrige representantskapsmøtet, og det er ventet at denne viktige prosessen vil ta noe tid også fremover.

Konsensus som prinsipp

Alle vedtak som fattes i representantskapsmøtet går etter prinsippet om konsensus. Men det at det er krav til at alle deltakerne kan være enige og stille seg bak når vedtaket fattes, tar ikke bort prosessen på forhånd. Tvert imot blir det enda viktigere at ulike syn og vinklinger er kommet fram og tatt hensyn til før en sak legges frem og vedtas. På den måten blir sluttresultatet til fellesskapets beste. BCC har lang tradisjon og god erfaring med denne måten å jobbe på. Når saker er belyst fra flere sider, saklig kritikk og gode innspill er tatt hensyn til, opplever BCC at beslutningene som tas får stor gjennomslagskraft.

Viktig arena

Årets samling vil bli viktig for BCCs videre utvikling. Avgjørelsene som skal tas påvirker både medlemmer og lokalmenigheter over hele verden, og har stor betydning for arbeidet som gjøres både innen misjon, menighetsbygging og arbeid for barn og ungdom.

Etter at representantskapsmøtet er gjennomført vil bcc.no bli oppdatert på de viktigste sakene.