NRK takket nei til å teste påstander mot medlemmer

Når NRK Brennpunkt skal portrettere vårt trossamfunn, har BCC ønsket å legge til rette for at alle påstandene i programmet skal kunne undersøkes grundig. NRK har imidlertid takket nei til å spørre BCCs medlemmer hva de mener.Tekst: Anne Lea Nielsen / Foto: BCC

Det er ikke likegyldig hvilke metoder media bruker når de søker å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning. En dokumentar er en slags folkelig form for forskning, som hører til i kategorien underholdning. Innen forskning er det strenge krav til metodikk, partiskhet og kvalitet av undersøkelsene som gjøres. Men det er et lite mindretall av befolkningen som leser forskning selv.

Dokumentaren som sjanger har til oppgave å oppnå det samme som forskningen; nemlig å finne hull i tilgjengelig viten. Formen er mer spiselig for folket og så er den vinklet i en bestemt retning så målgruppen må ta stilling til det de presenteres for.

Medlemmene utgjør organisasjonen

Det er medlemmene som utgjør BCC. Uten fornøyde medlemmer, blir det ikke noe godt menighetsliv. Derfor er det medlemmene som setter tempoet for utviklingen i BCC, og gir innspill til hvordan vi kan forbedre oss som organisasjon. I BCC er vi opptatt av at medlemmene skal ha det bra, og vi lytter til deres tilbakemeldinger.

Så når NRK Brennpunkt skal fortelle om livet i BCC, mener vi at medlemmene må på banen, at det er viktig at deres meninger blir hørt i programmet. Dersom kun en liten håndfull medlemmer slipper til, er vi bekymret for at meningene til det brede flertallet i BCC blir marginalisert i sluttproduktet fra NRK.

I februar avtalte NRK Brennpunkt, etter forslag fra BCC, å formulere spørsmål og stille dem til voksne medlemmer gjennom en anonym spørreundersøkelse under BCCs påskestevne. BCC var villige til å gi NRK fullt innsyn i metodikken og resultatene, og ville bruke systemer som garanterte anonymitet for de som besvarte. Men så, uten noen begrunnelse, trakk NRK seg fra avtalen. I juni ble vi informert om at NRK i stedet bare ønsket  å bruke en gammel medlemsundersøkelse BCC har publisert tidligere. Dette oppfatter vi på ingen måte som redelig.

Vårt ønske var at medlemmene skulle stilles de samme spørsmålene som NRK Brennpunkt har stilt til sine kilder, og som de tok opp i programmet. Hvis NRK Brennpunkt virkelig hadde vært interessert i å vite hvordan livet er i BCC kan vi ikke skjønne hvorfor de skulle trekke seg fra en slik avtale.

Februar: NRK ber BCC legge til rette for en medlemsundersøkelse:

«Vi synes også det er en god ide å stille spørsmål direkte til et utvalg av BCCs medlemmer og tenker at en fin anledning til dette kunne være under påskestevnet på Brunstad nå i april. Ber derfor om at det legges til rette for dette.» (E-post fra NRK Brennpunkt 27.02.2020)

 

Juni: NRK endrer kurs, mener nå at de har tilstrekkelige svar:

«Vi vil for øvrig påpeke at vi ikke har trukket oss fra «planlagte undersøkelser». Vi har ikke hatt noen «klar avtale» om dette. Dere har presentert et ønske om at dere på vegne av oss skal gjennomføre en spørreundersøkelse overfor BCCs medlemmer. Vi har bedt om og fått tilgang på en medlemsundersøkelse som dere allerede har gjort – og som gir tilstrekkelige svar på relevante spørsmål til programmet vårt.» (E-post fra NRK Brennpunkt 19.06.2020)

 

Spør medlemmene selv

Siden NRK Brennpunkt ikke ønsket å spørre medlemmene, valgte BCC å sende spørsmålene om hvordan medlemmene har det i trossamfunnet, direkte til dem, før samtidig imøtegåelse i høst.

Spørsmålene i denne undersøkelsen er ikke formulert med tanke på å være metodisk korrekte for slike undersøkelser. De er formulert av NRK, og er altså de samme spørsmålene BCC har fått fra NRK Brennpunkt. Poenget med undersøkelsen var, at i stedet for at noen i ledelsen skulle svare på spørsmålene om hvordan medlemmene ser på ulike spørsmål, kunne like gjerne medlemmene selv gjøre det.

Resultatet er derfor en undersøkelse der NRKs unyanserte påstander blir besvart, og det viser en slående enighet blant BCCs medlemmer. De unisone svarene tolker BCC som et uttrykk for frustrasjon over at påstander som er fremmet igjen og igjen, er langt borte ifra opplevelsen av hvordan det faktisk er å være medlem i BCC.

LES OGSÅ: Dette svarer medlemmene på spørsmål fra NRK Brennpunkt 

I tillegg til at BCC har påpekt svakheten i at programskaperne ikke ønsket å høre hva bredden av medlemmene mener, har NRK Brennpunkt gjentatte ganger blitt advart om etiske problemstillinger ved å bruke kilder som er omtalt som nøkkelpersoner i Psy-Grops materiale.

Påstander fra Psy-Groups dokumenter resirkuleres

Personer som står bak en betalt påvirkningsoperasjon får sette agenda i det norske samfunnet, ved at uriktige påstander som er angitt i Psy-Groups dokumenter formidles igjen via redaksjonelle medier. Akkurat som angitt i deres metoder.

NRK Brennpunkt ville gjerne intervjue Berit Hustad Nilsen, som er styreleder i BCC. Hustad Nilsen har selv opplevd grove trusler, og satte som et klart premiss at NRK Brennpunkt måtte gi noen bekreftelser i forbindelse med hvordan de hadde ivaretatt etiske og sikkerhetsmessige problemstillinger knyttet til kildenes forbindelse med Psy-Groups påvirkningsoperasjon. Dette valgte NRK å ignorere.

Tilliten svekkes når NRK tydelig tilkjennegir sin innstilling

Å ikke ville ta hensyn til at kilder som brukes er en del av en påvirkningsoperasjon utgjør en trussel. Å heller ikke vise interesse for bredde i hva medlemmene faktisk mener, gjør at vår tillit til NRKs prosess i tilblivelsen av denne dokumentaren er sterkt svekket.

Det at NRK Brennpunkt allerede i starten av prosessen tydelig tilkjennegir ovenfor Jonathan van der Linden, at de nå skal sette søkelyset på BCC som et «lukket trossamfunn» på «utsiden av det norske samfunnet og kulturen», vil vi si er oppsiktsvekkende.

Vi tror ikke en slik innstilling når en skal portrettere et trossamfunn bidrar til å dekke så mange hull i folks viten. De som kjenner BCC vet hvem vi er og hva vi står for. Så vi håper NRKs prosess i denne saken blir løftet til debatt. Særlig når man tenker på det oppdraget NRK har som allmennkringkaster for hele den norske befolkningen, og den tilliten de er avhengige av å opprettholde fremover.