BCCs misjonsprofil

BCC har i mange år drevet et aktivt misjonsarbeid i flere verdensdeler. Både på nett, ved hjelp av personlig tilstedeværelse og ved å støtte regionale konferansesentre har menigheten arbeidet for at evangeliet kan utbredes til alle folkeslag.


BCC har siden den tidlige begynnelsen på 1900-tallet arbeidet ut fra visjonen om å føre enkeltmennesker i forbindelse med Jesus, så en personlig tro på evangeliet kan fødes i den enkelt person.

Jesu misjonsbefaling ligger til grunn

Store medlemstall har ikke vært noe mål i seg selv, det er Jesu misjonsbefaling som ligger til grunn for vårt arbeid med å bringe evangeliets lære ut til alle folkeslag.

Johan Oscar Smith snakket med mennesker han traff i sitt yrke som marineoffiser, og fikk med tiden trosfeller langs hele Norges kyst. Fra Norge fortsatte det samme ordet å spre seg til flere land, i første omgang Nord-Europa. Etter Smiths bortgang fortsatte andre å reise rundt og forkynne ordet, og budskapet nådde flere verdensdeler. I dag finnes det livskraftige lokalmenigheter i hele Europa, Nord- og Sør-Amerika, Afrika, Asia, Australia og på New Zealand.


På 70-tallet: Aksel J. Smith m.fl., på misjonsreise i Mexico. Foto: BCC

Å møte mennesker der de er

Menighetens misjonsprofil har hele tiden vært å spre evangeliet fra person til person, gjennom naturlige møter med mennesker i deres eget liv og miljø. For å legge til rette for dette, har BCC de siste tiårene gitt finansiell og praktisk støtte ved bygging av et titalls konferansesentre i flere verdensdeler.

Gaver til misjonsarbeidet har vært en fast og viktig del av menighetens innsamlingsaksjoner i mange år. BCC-medlemmer fra hele verden har bidratt med midler for å skape fasiliteter og mulighet for å samles om evangeliet også i fattige land med lav kjøpekraft.

Misjonsarbeid hos BCC skaper nye muligheter i fattige deler av verden

Gjennom prosjekter i mange ulike land har mennesker i regioner med lav kjøpekraft fått et sted å samles, og arbeidsplasser har blitt skapt. Denne formen for indirekte humanitært arbeid er på mange måter en «hjelp til selvhjelp». Etter vår erfaring er dette den beste hjelp som kan gis både på kort og lang sikt.

Rundt flere av disse prosjektene drives det aktiv yrkesopplæring av unge som kanskje ellers hadde hatt dårlige muligheter til arbeid. På denne måten gis motiverte mennesker en sjanse til å kunne forsørge seg selv. Misjonsprosjektene har derfor fått mange positive ringvirkninger, der nye ressurspersoner med evner og ønske om å bidra positivt i sine omgivelser har vokst frem i ellers fattige regioner.

Å gjøre menneskene til disipler

Alt dette arbeidet bunner i Jesu misjonsbefaling om å gjøre menneskene til disipler og lære dem å holde hans ord. Jesus selv var på giversiden hele livet, og helt til han hang på korset ønsket han å være til hjelp for de som var i hans nærhet.


Fra innvielsesfesten på menighetens forsamlingssted i Kamerun i 2013. Foto: BCC

BCC sine misjonsverktøy på nett

BCC har også nettbaserte verktøy for å nå ut med det kristne budskap. De nettbaserteplattformen aktivkristendom.no / activechristianity.org setter fokus på trosoppbyggelse og misjon, og er oversatt til 15 språk.

Milenko van der Staal, som er redaktør, forteller at besøkene til nettsiden kommer fra rundt 100 land over flere verdensdeler, og at en økende gruppe er spansktalende. Derfor satses det mye på oversettelse.

Å dele sin personlige tro

– På nettsiden presenteres evangeliets budskap via artikler, film og personlige vitnesbyrd. Her kan alle som er interessert lese om BCCs tro og lære, og menighetens kjernelitteratur ligger lett tilgjengelig som e-bøker. I tillegg tas sosiale medier aktivt i bruk for å treffe flere. Mye av kommunikasjonen mellom mennesker i dag foregår jo på nett. Derfor er det viktig for oss å være tilstede på disse kanalene, sier Milenko van der Staal.

– Vi som er i menigheten er nesten alle et resultat av at noen har snakket med noen om evangeliet. Vi har fått overlevert dette budskapet fra andre, enten det er fra en i vår familie, en av våre slektninger eller helt andre, og det har gitt oss noe av det mest verdifulle vi har: vår personlige tro.


Milenko van der Staal er redaktør for aktivkristendom.no, som også finnes på engelsk, spansk og  13 andre språk. Foto: BCC