Youth Exchange Program

Youth Exchange Program (YEP) er et internasjonalt ungdomsprogram som administreres av BCC. Programmet går normalt over ett år, og innebærer blant annet bibelundervisning, kulturutveksling og opplæring i norsk språk og kultur.

 

YEP er for borgere fra land utenfor Europa og EØS. Her får ungdom fra flere verdensdeler mulighet til utveksling og arbeid gjennom BCCs menighetsdrift og ideelle prosjekter i Norge. Samtidig er programmet en viktig del av BCCs misjonsarbeid for å skape gode relasjoner med trosfeller fra andre verdensdeler og øke forståelsen for evangeliet på tvers av kulturer.

Les mer om hovedinnholdet i programmet her:

Opplæring i BCCs trosgrunnlag, misjonsarbeid og menighetsliv

Deltakere på YEP får tilgang på bibelundervisning og blir en del av et kristent fellesskap med andre jevnaldrende fra mange ulike kulturer. Gjennom programmet blir det lagt opp til:   

 • Bevisstgjøring av mine muligheter for å gi oppmerksomhet, hjelp og omsorg
 • Bevisstgjøring av mine muligheter til å trigge potensialet i de menneskene jeg omgås
 • Se betydningen av å være et selvstendig og reflektert menneske i et større felleskap
 • Se betydningen av å ta selvstendige valg som kan utgjøre en forskjell i mine omgivelser
 • Å bygge fellesskap på tvers av bakgrunn, kulturer og egenskaper

Den mest effektive opplæringen foregår imidlertid gjennom deltakelse i det praktiske misjons- og menighetsarbeidet. YEP deltar i følgende aktiviteter gjennom de to sesongene programmet varer:

 • TV-produksjon og filmproduksjon i BrunstadTV
 • Kommunikasjon på web og sosiale medier
 • Oversettelse av artikler fra norsk til morsmål
 • Planlegging og gjennomføring av store internasjonale konferanser
 • Planlegging av gjennomføring av mindre events med spesifikke temaer
 • Besøk i forskjellige norske lokalmenigheter
 • Praktisk gjennomføring av omsorgsarbeid på både små og store arenaer 

Opplæring i norsk språk og kultur

En del av hensikten med YEP er nettopp å lære norsk språk og kultur. Deltakerne gjennomfører et norskkurs i flere faser, både ved leksjoner i grupperom og via internett, før de gjennomfører eksamen og får kursbevis. I tillegg motiverer YEP deltakerne til å bruke fritiden til ytterligere norskopplæring via konkurranser, norske kultursamlinger og diskusjoner.

Deltakerne deltar aktivt på norske høytidsdager. Grunnlovsdagen, Sankthans og jul feires etter norske tradisjoner. Videre arrangeres det aktivitetsdager sammen med lokalmenigheter rundt om i Norge, der alt foregår på norsk.

Respekt og toleranse i et multikulturelt miljø

BCC har tradisjon for å stimulere til nasjonal egenart i utenlandske lokalmenigheter. I YEP står er det derfor sentralt å gjøre seg kjent med, forstå og respektere hverandres kulturer. Dette kommer til syne blant annet på menighetens halvårlige misjonsfester som arrangeresdu av lokalmenigheter rundt om i hele verden.

Med 10-15 ulike nasjoner representert hvert år, er YEP en aktuell arena for å bygge fellesskap på tvers av kulturer. Selv om deltakerne lærer norsk språk og norsk kultur, er året i YEP i høyeste grad internasjonalt. Deltakerne får derfor lov å promotere sin nasjonale egenart via kulturfester med nasjonalt preg, der alle i YEP deltar.

Når ungdom fra mange ulike kulturer er sammen et helt år, får deltakerne et internasjonalt nettverk som de tar med seg videre i livet. Ved å delta i internasjonale konferanser på Brunstad, suppleres dette nettverket ytterligere.

Innsats i menighetens konferanser og prosjekter

YEP deltar i BCCs daglige foreningsdrift, samt planlegging og gjennomføring av internasjonale konferanser. Deltakerne får undervisning i blant annet helse, miljø og sikkerhet, kundeservice, kommunikasjon, arbeidsmiljø, arbeidsmoral og holdninger.

 

Bibelundervisning og samarbeid med «A-team»

Ungdom som deltar på YEP har bibelundervisning sammen med ungdom fra et større, internasjonalt ungdomsfellesskap som kalles «A-team».

A-team har eksistert i Norge i mer enn 15 år, men høsten 2019 ble hele konseptet fornyet, og inntak og administrasjon for programmet ligger nå i Tyskland. Med en rekke samarbeidspartnere, har programmet etablert seg på nye lokasjoner. Samtidig som strukturen ble endret, ble Brunstad Bibelskole avviklet. Ungdommene blir ansatt for et år, og får vanlig tarifflønn for jobben de gjør.

YEP-deltakerne får tilbud om samme bibelundervisning som A-teamdeltakerne, som i dag er stasjonert i flere ulike land. Bibelundervisningen foregår både gjennom undervisning og gruppearbeid lokalt, og via streaming på web.