Vedtekter for BCC-forbundet

Vedtatt av konstituerende forsamling 21. november 2021.

Artikkel 1 – Om BCC-forbundet. Om vedtektene.

Organisasjonens navn er «BCC-forbundet». BCC-forbundet er en juridisk person etablert etter norsk
foreningsrett, registrert og hjemmehørende i Norge. BCC-forbundet er regulert av «Konstitusjon for
BCC-forbundet» (heretter «konstitusjonen») og disse vedtekter.
Disse vedtektene er underordnet konstitusjonen. Definisjoner i konstitusjonen gjelder tilsvarende i
disse vedtekter.

Artikkel 2 – BCC-forbundets aktivitet

BCC-forbundets formål fremgår av konstitusjonen artikkel 1.2.C.
Ved å tjene som sentralorganisasjon for BCC-forbundets medlemmer skal BCC-forbundet blant annet
utføre følgende aktiviteter:

 • legge til rette for utøvelsen av den myndighet og de aktiviteter som etter konstitusjonen eller disse vedtekter tilligger representantskapet, forstanderskapet, sekretariatet, valgkomiteen og andre komiteer, og
 • ivareta forbundets interesser innenfor fagfeltene økonomi, compliance, kommunikasjon, IT og internrevisjon samt øvrige sentralorganisasjonstjenester, og
 • være arbeidsgiver for medlemmer av sekretariat, forstanderskap og andre som er ansatt under disse eller i andre komiteer, og
 • motta inntekter og innlån og forvalte midlene i tråd med budsjettvedtakene i representantskapet, og
 • representere BCC-forbundet utad

Artikkel 3 – Søknad om medlemskap

Sekretariatet fastsetter krav til søknad om medlemskap og til søkerens vedtekter og organisasjon.

Søkeren må sende til sekretariatet:

 • en komplett søknad med vedlegg,
 • kopi av beslutning av relevant beslutningsorgan som viser at søkeren anerkjenner konstitusjonen og ønsker å søke medlemskap

Sekretariatet fremlegger sin vurdering av søknaden og innstilling til vedtak for forstanderskapet. Forstanderskapet og sekretariatets vurdering og innstilling fremlegges så for representantskapet.

Sekretariatet eller forstanderskapet kan stille oppfølgingsspørsmål eller kreve ytterligere dokumentasjon eller informasjon fra søker for å ta stilling til søknaden.

Artikkel 4 – Sekretariatet

Artikkel 4.1 Om sekretariatet

Sekretariatets myndighet fremgår av konstitusjonens artikkel 3.4.

Sekretariatet er foreningens styre.

Sekretariatet medlemmer er valgt av representantskapet. Sekretariatets hovedansvarsområder er representantskapsmøtene, økonomi og strategi, kommunikasjon, compliance og IT.

Sekretariatet beslutter selv sin interne organisering og arbeidsfordeling med mindre annet følger av konstitusjonen, disse vedtekter, instruks eller vedtak av representantskapet.

Artikkel 4.2 Sekretariatets oppgaver i forbindelse med representantskapsmøter

4.2.1 Sekretariatet skal besørge gjennomføring av ordinære og ekstraordinære representantskapsmøter, herunder

 • utsending av innkalling og agenda
 • forberedelse og utsending av saksdokumenter
 • innmelding av representanter
 • møteledelse, votering og protokollføring
 • formidling og nødvendig oppfølging av representantskapets vedtak

4.2.2. Sekretariatet skal sørge for at alle saksdokumenter som legges fram for representantskapet er av forsvarlig kvalitet og belyser de nødvendige økonomiske, juridiske og praktiske konsekvenser ved foreslåtte vedtak.

4.2.3. Sekretariatet skal sørge for at forstanderskapets uttalelser blir innhentet og innarbeidet i saksdokumenter som fremlegges for representantskapet.

Artikkel 4.3 Økonomi og virksomhetsplaner

4.3.1. Sekretariatet skal utarbeide budsjett for BCC-forbundets inntekter til BCC-forbundet og dets fellestiltak.

4.3.2. Sekretariatet skal utarbeide budsjett for sin egen virksomhet og andre kostnader knyttet til representantskapets virksomhet og kostnader knyttet til inntekter nevnt i punkt 4.3.1.

4.3.3. Sekretariatet skal utarbeide planer for BCC-forbundets langsiktige økonomi og kapitalforvaltning.

4.3.4. Sekretariatet skal sette krav til prosess, format og kvalitet på budsjetter og virksomhetsplaner som skal fremlegges for representantskapet.

4.3.5. Sekretariatet skal samordne søknader om bevilgninger og fremlegge et helhetlig forslag og anbefalinger knyttet til budsjetter og virksomhetsplaner for representantskapet

4.3.6. Sekretariatet skal kontrollere forvaltningen av økonomien ved forsvarlig økonomi- og likviditetskontroll i BCC-forbundet og BCC-forbundets fellestiltak.

4.3.7. Sekretariatet skal stille krav til prosess, format og kvalitet på rapportering på økonomiske og ikkeøkonomiske resultater til representantskapet, herunder evaluering av måloppnåelse.

Artikkel 4.4 Forbundets fellesinteresser

4.4.1. Sekretariatet skal i samarbeid med forstanderskapet utarbeide strategier og målsettinger for BCC-forbundet.

4.4.2. Sekretariatet skal sørge for nødvendig koordinering av BCC-forbundets fellestiltak og komiteer.

4.4.3. Sekretariatet kan sette minstekrav til BCC-forbundets fellestiltak og komiteer på temaer som compliance og etiske retningslinjer, økonomi, IT og kommunikasjon når disse er begrunnet i forbundets felles interesser eller risikostyring.

4.4.4. Sekretariatet kan kontrollere om medlemsorganisasjoner og organer etterlever gjeldende lover eller sine forpliktelser overfor BCC-forbundet.

4.4.5. Sekretariatet skal ta en upartisk og utredende rolle, samt ha ansvar for saksdokumenter, for omorganiseringsprosjekter innenfor forbundet som berører flere enheter og som ikke på en betryggende måte kan ivaretas alene av de berørte enhetene.

4.4.6. Sekretariatet skal besørge at aksjoner og felles løft i BCC-forbundet gis tilfredsstillende forankring, organisering, koordinering og eierskap. Med «aksjoner og felles løft» menes her innsamlinger, prosjekter eller satsningsområder som påvirker hele eller store deler av virksomheten til BCC-forbundet og dets medlemmer.

Artikkel 5 – valgkomiteen

Artikkel 5.1 – mandat

5.1.1 Valgkomiteen skal foreslå kandidater til verv som velges av representantskapet, slik det er beskrevet i konstitusjonen, disse vedtekter eller annen instruks eller beslutning gitt av representantskapet.

5.1.2. Valgkomiteens innstilling er rådgivende. Representantskapet står fritt til å velge andre kandidater.

5.1.3. Valgkomiteen består av 3-5 medlemmer som velges på åremål for 2 år av gangen, men likevel ikke slik at alle medlemmenes åremål utløper samtidig. Komiteens medlemmer kan stå til gjenvalg. Representantskapet velger medlemmene til valgkomiteen, samt leder for valgkomiteen etter forslag fra valgkomiteen selv.

5.1.4 Valgkomiteen fatter beslutninger ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

Artikkel 5.2 – Instruks for valgkomiteen

Representantskapet fastsetter ved instruks nærmere retningslinjer for valgkomiteen.

Artikkel 6 – økonomi og regnskap

Artikkel 6.1 – BCC-forbundets eiendeler

BCC-forbundets eiendeler skal holdes adskilt fra andre midler og kan ikke disponeres av noen uten ved særskilt fullmakt fra representantskapet eller sekretariatet.

Artikkel 6.2 – Gaver og frivillig innsats

Pengegaver eller andre ytelser til BCC-forbundet, herunder frivillig innsats, gir ikke rettigheter av noen art til BCC-forbundets eiendeler eller andre krav på motytelser. Slike ytelser til BCC-forbundet anses som endelige ved overdragelsen og kan ikke tas tilbake uten særlig rettsgrunnlag.

Sekretariatet kan beslutte å nekte mottak av en pengegave eller annen ytelse hvis det til ytelsen er knyttet vilkår som sekretariatet ikke finner det forsvarlig eller regningssvarende å akseptere.

Artikkel 6.3 – Regnskap og revisjon

BCC-forbundet skal utarbeide regnskap på engelsk og norsk etter NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner så langt den passer.

Regnskapet skal følge kalenderåret og være avsluttet innen tre måneder fra årets utgang. Regnskap skal oppbevares så lenge loven krever.

BCC-forbundets regnskap skal revideres av statsautorisert revisor.

Artikkel 7 – habilitet

En person med verv i BCC-forbundets organer eller ansatt i BCC-forbundet er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

 1. når vedkommende selv er part i saken, eller
 2. når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i
  sidelinje så nær som søsken, eller
 3. når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet med en part.

Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende sin upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til.

Artikkel 8 – Endring av disse vedtekter

Representantskapet kan endre disse vedtekter hvis beslutningen støttes av minst 2/3 flertall av de avlagte stemmer. Hvis et forslag får støtte av mindre enn 2/3 av de avlagte stemmer, men får støtte av et flertall av de avlagte stemmene, skal samme forslag stemmes over i første representantskapsmøte i neste representantperiode, og beslutningen skal være gyldig hvis forslaget får støtte av et flertall av de avlagte stemmene i dette møtet.