Brunstad Christian Church

Om oss

Opprinnelse og utvikling

Brunstad Christian Church (BCC) er en kristen menighet som oppsto i Norge 17. mai 1898 ved Johan O. Smiths omvendelse og er et resultat av hans liv og virke. BCC har i dag lokalmenigheter i 57 land over alle kontinenter. I Norge er det 19 lokalmenigheter med til sammen rundt 8 000 medlemmer.

Lokalmenigheter av BCC benytter også navnet Brunstad Kristelige Menighet. På folkemunne er BCC blant annet kjent som «Smiths venner».

 

Johan O. Smith, grunnlegger av Smiths venner – Brunstad Christian Church
Johan Oscar Smith (1871–1943)

JURIDISK ORGANISERING

Brunstad Christian Church er en norsk forening og ideell organisasjon registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret (org.nr. 979 961 073). BCC er videre et offentlig registrert trossamfunn etter trossamfunnsloven §§ 13 og 14 med godkjente vigslere etter ekteskapsloven § 12 (1) bokstav a.

Foreningen er blant annet ansvarlig for menighetens internasjonale konferanser og andre arrangementer, TV-kanalen BrunstadTV, ungdomsprogrammet Youth Exchange Program og en rekke administrative og økonomiske funksjoner. Videre er BCCs lokalmenigheter organisert i egne selvstendige foreninger både økonomisk og juridisk. Lokalmenighetene har en tilknytning til BCC gjennom formålsbestemmelsen i egne vedtekter. Utenlandske lokalmenigheter tilknyttet BCC er normalt organisert på tilsvarende måte, i tråd med nasjonal lovgivning.

Les mer om eierskap og økonomi

BCCS SENTRALE ORGANER

Etter vedtektene har BCC tre sentrale organer: forstanderskapet, representantskapet og styret.

Forstanderskapet i BCC har ansvar for forvaltningen av menighetens lære og har ansvaret for menighetens arrangementer og kristelige innhold.

Representantskapet beslutter vedtektsendringer, godkjenner årsregnskap og fremmer forslag til behandling av styret. Representantskapet består av lokale representanter fra norske og utenlandske lokalmenigheter.

Styret har ansvar for forvaltning av BCCs midler til fremme av BCCs virksomhet. Videre skal de sørge for en tilfredsstillende organisering av virksomheten. Det er styret som forvalter menighetens eiendommer og verdier. Det kreves enstemmighet for beslutninger i styret.

Styret

Berit H. Nilsen

Styreleder

Finn Åge Ødegård

Styremedlem

Tore Aslaksen

Styremedlem

Vegar Kronstad

Daglig leder

Styrets ansvar

Styret har ansvar for forvaltning av foreningens midler til fremme av foreningens virksomhet, og skal sørge for en tilfredsstillende organisering av virksomheten. Foreningen representeres utad av et samlet styre.

Eiendommer og verdier

Styret forvalter foreningens eiendommer og verdier. Styret har fullmakt til å disponere over eiendommene som eier, også ved salg eller pantsettelse. Styret skal ha minst 3 – tre -, men ikke flere enn 5 – fem – medlemmer, og minst 3 – tre – varamedlemmer.

Styremedlemmer

Styremedlem og varamedlem tjenestegjør til vedkommende selv velger å trekke seg. Nye styremedlemmer velges av de gjenværende styremedlemmer etter forslag fra repre­sentantskapet. Styret står fritt til å velge også andre enn slike som er foreslått av representantskapet.

Styrets formann velges av styret for en periode på 3 år av gangen.

Styrets vedtak

Styret gjør vedtak i møte. Styret er beslutningsdyktig når samtlige styremedlemmer er til stede. Vedtak fattes med enstemmighet.

Vårt trosgrunnlag

Brunstad Christian Church arbeider med Bibelen som kilde og rettesnor i lærespørsmål. 

Menighetens hovedarbeid består i å lære menneskene å holde alt det Jesus har befalt, Matt. 28, 18-20. Vi tror på syndenes forlatelse, Ap.gj. 10,43 og 13,38, ved Jesu død for oss, 1. Kor. 15,3 og Ef. 1,7. Vi tror at Jesus ble fristet som oss, Hebr. 2,18, men at han aldri syndet, Hebr. 4,15.  

Vi tror og forkynner at vi kan følge etter i Jesu fotspor, han som aldri gjorde synd, 1. Pet. 2,21-23, og at vi derfor i alle forhold kan leve et personlig liv i seier over all bevisst synd, Rom. 8,37.

Våre verdier

Respekt

BCCs medlemmer bør kunne kjennetegnes ved holdninger og livsførsel forenlig med respekt og aktelse overfor andre mennesker, uansett om de deler vårt trosgrunnlag eller ikke.

Sannhet og rettferdighet

Vi vet at det bare er ved ærlig og oppriktig søken etter sannheten at et menneske kan leve et rettferdig liv. Vi ser dette som helt grunnleggende verdier for vårt liv og all vår virksomhet.

Arbeid for barn og ungdom

BCC har et spesielt fokus på arbeid for barn og ungdom, og ønsker at alle lokalmenigheter også arbeider bevisst med dette. Tjenestetilbudet bør være variert og tilpasses barnets forutsetninger og egenart. Ved ros, oppmuntring og positive bekreftelser ønsker vi at enhver føler seg inkludert, verdsatt og kan glede seg over gode mestringsopplevelser.

Kjærlighet og omsorg

Vi ønsker å utvise nestekjærlighet, omsorg og raushet overfor enkeltindividet med dets ulike forutsetninger og livssituasjon. Det overordnede formål er å tilskynde alle til å leve et liv som en Jesu disippel i henhold til Jesu misjonsbefaling.

Personlig frihet

Bibelen er grunnlaget for det vi tror på, og basert på dens lære, ønsker vi at hvert enkelt av våre medlemmer skal kjenne full frihet til å ta sine valg etter personlig tro og indre overbevisning. 

En trygg organisasjon

Vi ønsker å favne helheten ved å tilrettelegge for mangfold, og ikke dyrke en elite-kultur der noen lett faller utenfor og føler seg mindre verdsatt eller uønsket. Dette gjelder for alle aldersgrupper, men vi føler et spesielt ansvar for å ha gode rutiner for å identifisere og stoppe at mobbing og sosial ekskludering finnes innen alt barne- og ungdomsarbeid.

BCC ønsker til enhver tid å ha en oppdatert policy og handlingsplan overfor vold, grenseoverskridende atferd og seksuelle overgrep mot barn og ungdom. Vi arbeider bevisst for at alle medlemmer skal oppleve trygghet på alle plan i organisasjonen.

Les eller last ned vår Strategi- og handlingsplan under:

Strategi- og handlingsplan
Samfunnsansvar

Vi ønsker å være positive bidragsytere i samfunnet, både som sentral forening, som lokalmenigheter og som enkeltpersoner. 

Meny

Bitnami