Retningslinjer for økonomi og compliance

Her finner du overordnede retningslinjer for BCC og tilknyttende lokalmenigheter i Norge:

Retningslinjer for Skatte- og avgiftsforhold i lokalmenigheter

BCC og lokalmenighetene forholder seg til norsk skatte- og avgiftslovgivning. Det gjelder spesielle regler for ideelle organisasjoner, slik som BCC. I den forbindelse er det utformet retningslinjer som hjelper BCC og lokalmenigheter å sikre en forsvarlig og lovlig struktur for menighetens eiendeler og aktiviteter.

Nedenfor følger retningslinjer som alle norske lokalmenigheter tilknyttet Brunstad Christian Church (BCC) skal forholde seg til.

Lokalmenighetenes skatterettslige posisjon

Norske lokalmenigheter som er tilknyttet BCC er organisert som selvstendige foreninger. En forening er et skattesubjekt med alminnelig skatteplikt etter skatteloven § 2-2 (1) bokstav h. Lokalmenigheter tilknyttet BCC har imidlertid ikke erverv til formål, og er derfor fritatt for inntekts- og formueskatt etter skatteloven § 2-32 (1). Driver imidlertid foreningen økonomisk virksomhet utenom sitt ideelle formål, herunder bortleie av fast eiendom, er denne virksomheten skattepliktig. Ettersom lokalmenigheter er allmennyttige organisasjoner trer slik skatteplikt inn når omsetningen av den økonomiske virksomheten overstiger NOK 140 000, jf. § 2-32 (3). Utleie av fast eiendom til organisasjoner med tilsvarende formål anses som utgangspunktet å være en del av foreningens ideelle formål.

Vilkåret om ikke å ha «erverv til formål» er utviklet gjennom teori og rettspraksis. En grensedragning går blant annet mellom å realisere og finansiere foreningens formål, hvorav det første er fritatt fra beskatning og det siste inngår i beløpsgrensen. Videre er det i rettspraksis lagt til grunn at vurderingen av foreningens skatteplikt påvirkes av virksomhet i datterselskaper.

Virksomhet som kan drives eller eies av lokalmenigheter

Nedenfor følger en oversikt over virksomheter som kan drives eller eies av lokalmenigheter.

Utleie av fast eiendom

Fast eiendom som er tilknyttet og i bruk av lokalmenigheten kan leies ut direkte fra foreningen til organisasjoner/personer som ikke deler foreningens formål. Dette gjelder også utleie som inneholder servering og lignende. Omsetning på slik utleie vil være skattepliktig hvis lokalmenigheten overstiger terskelen på NOK 140 000.

Lokalmenigheter kan også eie fast eiendom tilknyttet BCC i heleide datterselskaper når eiendommen også leies ut til leietakere som ikke er tilknyttet BCC. Det samme gjelder også utleie av driftsmidler. Dette vil sikre en mer ryddig behandling av utleien for skatte-, avgifts- og regnskapsformål. Utleie av slik fast eiendom vil være skattepliktig.

Utleie av mannskap

Inntektsbringende dugnadsarbeid kan gjennomføres i form av utleie av mannskap når lokalmenigheten ikke har resultatansvar. Det anbefales at slik utleie skjer gjennom et heleid datterselskap av foreningen for å oppnå et mer ryddig og naturlig skille mellom økonomisk virksomhet og den ideelle aktiviteten i lokalmenigheten. Utleie av mannskap i eget aksjeselskap vil være skattepliktig.

Vanlige virksomheter som lokalmenigheter vil kunne leie ut mannskap til er blant annet:

 • Flyttejobber
 • Varetellinger
 • Sjauejobber
 • Hjelpemannskap uten spesielle kompetansekrav, f.eks. anleggsgartnerarbeid, ryddeoppgaver etc.
 • Arrangementsvirksomhet, herunder servering, dekking etc.
 • Vaktpersonell til idrettsarrangementer

Virksomhet som ikke bør drives eller eies av lokalmenigheter

Nedenfor følger en oversikt over virksomheter som ikke bør drives eller eies av lokalmenigheter.

Utvikling av fast eiendom

Lokalmenigheter skal som utgangspunkt ikke drive eller eie selskaper som driver virksomhet ved utvikling, bygging, utleie eller salg av fast eiendom med unntak av for de tilfeller som nevnt ovenfor. Imdlertid vil investering i fast eiendom som har karakter av å være passiv kapitalforvaltning kunne tillates etter en nærmere vurdering.

Tjenester

Som nevnt ovenfor kan lokalmenigheter leie ut mannskap til en rekke ulike virksomheter. Lokalmenigheter skal imidlertid ikke levere (eller eie selskaper som leverer) følgende tjenester, spesielt der disse leveres med resultatansvar:

 • håndverkertjenester
 • renholdstjenester
 • flyttetjenester
 • tjenester som påfører uforholdsmessige konsekvenser for lokalt næringsliv
 • tjenester underlagt særskilt regulering eller spesielle kompetansekrav
 • andre tjenester eller leveranser med særlig resultatansvar, garantiansvar eller som på annen måte kan medføre omfattende forpliktelser

Salg av varer

Videre skal ikke lokalmenigheter drive med salg eller formidling av produkter, også der salg ikke skjer i lokalmenighetens navn eller regning og risiko. Unntak gjelder imidlertid for produkter som har en naturlig sammenheng med foreningen, slik som menighetslitteratur, eller produkter som selges i forbindelse med tradisjonelle dugnadsarenaer slik som loppemarked, basar e.l.

Annet

Lokalmenigheter bør ikke eie aksjeposter eller enkeltandeler i selskaper hvor øvrige aksjer / andeler eies av privatpersoner eller privateide selskaper. Aksjeposter eller andeler i selskaper hvor øvrige aksjer / andeler er eid av andre lokalmenigheter skal vurderes særskilt og uavhengig rådgiver bør konsulteres for å forstå skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.

Ligningsmessige forhold

Alle lokalmenigheter med omsetning fra økonomisk virksomhet som overstiger terskelgrensen på NOK 140 000, eller som er skattepliktig etter andre bestemmelser i skatteloven, skal levere selvangivelse i tråd med ligningsloven. Videre leveres det selvangivelse for alle datterselskaper eid av lokalmenigheten.

Lokalmenigheten skal sørge for interne rutiner som sikrer rettidig overholdelse av disse pliktene samt en ryddig kommunikasjon med skatte- og avgiftsmyndigheter.

Transaksjoner med nærstående selskaper og medlemmer

Alle transaksjoner mellom foreningen og dets datterselskaper eller andre nærstående skal skje på markedsmessige vilkår (armlengdeprinsippet). Det skal alltid inngås skriftlige avtaler ved transaksjoner av betydning. Styret må godkjenne alle slike avtaler.

Vanlige forretningsmessige transaksjoner mellom foreningen eller dets datterselskaper og medlemmer eller selskaper eid av foreningens medlemmer skal skje på markedsmessige vilkår. Det skal inngås skriftlige avtaler ved transaksjoner av betydning. Styret må godkjenne slike avtaler.

Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

En skattefri organisasjon har i utgangspunktet samme plikter som andre arbeidsgivere. Organisasjonen skal foreta og innbetale forskuddstrekk, og betale arbeidsgiveravgift av lønnsutbetalinger både fra skattefri og skattepliktig virksomhet som organisasjonen måtte drive. Det er imidlertid særskilte beløpsgrenser som forenkler innberetningen. Disse finnes i Skatteetatens brosjyre for frivillige og ideelle organisasjoner (gå til brosjyre) som lokalmenighetene skal forholde seg til.

Merverdiavgift

I forhold til merverdiavgift har lokalmenighetene ingen særstilling som avgifts-subjekt, med unntak av den særskilte beløpsgrensen på NOK 140 000 per tolvmånedersperiode. Lokalmenighetene må følge merverdiavgiftslovgivningen og retningslinjene i Skatteetatens brosjyre for merverdiavgift for frivillige organisasjoner (gå til brosjyre).

Undergrupper

Lokalmenigheten kan være organisert i undergrupper. Dersom lokalmenigheten er organisert slik må det søkes om godkjenning fra skattekontoret før gruppen har sin egen beløpsgrense på 140 000 kr i forhold til skatte- og merverdiavgiftsloven.

Kravene til å bli godkjent fremgår av Skatteetaten sin brosjyre:

 • gruppen fører egne regnskaper
 • gruppen har eget styre
 • gruppen avholder eget årsmøte

Det stilles ikke krav om at gruppens årsmøte må avholdes på en annen dag enn årsmøtet i lokalmenigheten.

Alle inntekter i undergruppen skal brukes i gruppen sin egen virksomhet og disponeres av styret innen formålet for gruppen.

Mellomregninger mellom undergruppene og til hovedorganisasjonen skal unngås.

Dersom undergruppen skal dekke felleskostnader som påløper i lokalmenigheten må det inngås en avtale om fordeling av felleskostnader.