Retningslinjer for økonomi og compliance

Her finner du overordnede retningslinjer for BCC og tilknyttende lokalmenigheter i Norge:

Regnskap i BCC og lokalmenighetene

God regnskapsførsel er et fokusområde for Brunstad Christian Church (BCC), og er et viktig element i en forsvarlig forvaltning av medlemmenes bidrag til virksomheten. Regnskap gir også grunnlag for å vurdere BCC og lokalmenighetens økonomiske stilling.

BCC

BCC er en forening registrert i enhetsregisteret, og som er regnskapspliktig for sin virksomhet etter regnskapslovens § 1-2 første ledd nr. 9. BCC har eiendeler med verdi over 20 mill NOK og gjennomsnittlig antall ansatte utgjør mer enn 20 årsverk.

Foreningens regnskap føres etter regnskapsloven, bokføringsloven og etter prinsippene i Norsk Regnskapsstandard.

BCC er revisjonspliktig etter revisorlovens § 2-1, og får sitt regnskap revidert av revisjonsselskapet PWC i Oslo.

Lokalmenigheter

Norske lokalmenigheter med tilknytning til BCC er også foreninger registrert i enhetsregisteret. Det er foreningene med eiendeler med balanseverdi over 20 mill NOK, eller hvor gjennomsnittlig antall ansatte utgjør mer enn 20 årsverk, som er regnskapspliktige etter loven. Ulønnet frivillig arbeid inngår ikke i beregningen av antall årsverk.

Ingen av BCCs lokalmenigheter har ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk, og noen få av lokalmenighetene har eiendeler med verdi under 20 mill NOK. BCC har i sine standardvedtekter likevel lagt til grunn at regnskapet skal føres etter regnskapslovens bestemmelser, så langt de er anvendelige.

Revisjon og kontrollkomite

Der lokalmenigheten ikke er revisjonspliktig, og derfor ikke har valgt revisor, fastsetter vedtektene krav om at regnskapene skal gjennomgås av en kontrollkomité. Kontrollkomitéen skal oppnevnes av skal bestå av tre personer, hvorav minst en bør være regnskapskyndig.

Kontrollkomitéen skal bekrefte årsregnskapet.

Andre prosjektregnskaper

I tillegg til årsregnskap kan det utarbeides prosjekt/delregnskaper for særskilt formål.

Konferanse – deltageravgifter

BCC arrangerer mange konferanser som ledd i realiseringen av foreningens formål. BCC har ved disse konferansene ikke som formål å drive økonomisk virksomhet. Deltageravgiftene beregnes årlig å dekke selvkost for arrangementene.

Det føres eget prosjektregnskap over inntekter og kostnader med disse arrangementene.

Dersom det oppstår overdekning eller underdekning av kostnadene enkelte år, overføres dette til prosjektregnskapet for konferansene påfølgende år.

Tilskudd fra stat og kommune

BCC mottar tilskudd fra stat og kommune for sine norske medlemmer. Forskrift om tilskudd til livssynssamfunn § 2 sier at det skal føres eget regnskap over bruken av midlene, som attesteres av revisor. Vår bruk av midlene fremgår av årsregnskapet og attesteres gjennom revisjonsberetningen.

Gaver med skattefradrag

BCC er forhåndsgodkjent av skatteetaten som frivillig organisasjon der giver får skattefradrag for gaver inntil 50 000 kr (2019).

Disse gavene inngår som en del av BCC sitt årsregnskap og revideres av vår revisor som en del av ordinær revisjon. Det kreves ingen særskilt attestasjon på dette fra revisor.

Momskompensasjon

BCC sitt årsregnskap er grunnlag for søknad om momskompensasjon. BCC har hittil søkt om kompensasjon etter forenklet modell (kapittel 2 i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner) som bygger på kostnader i revidert regnskap, med fradrag for poster som faller utenfor ordningen. Søknaden dokumenteres ved årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning. I tillegg attesterer BCC sin revisor på søknaden.

BCCs lokalmenigheter leverer søknad om momskompensasjon via BCC, som er sentralledd i søknaden. Dersom lokalmenigheten har mer enn 5 mill NOK i driftskostnader, skal det avgis egen revisorattestasjon for lokalmenigheten sin søknad.

Oppbevaring av regnskapsmateriale

Regnskapsmateriale skal oppbevares i 5 år for BCC og lokalmenigheter som har regnskapsplikt og følger bokføringsloven, se bokføringslovens § 13 annet ledd.

Lokalmenigheter som ikke er regnskapspliktige må oppbevare regnskapsmateriale i 3 år, etter reglene for oppbevaring i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner § 25.

Behandling av årsregnskapet

Styret for BCC legger frem årsregnskapet for representantskapet i foreningen innen utgangen av juli påfølgende år.

Styret for lokalmenighetene skal legge frem årsregnskapet for årsmøtet i foreningen innen utgangen av juni påfølgende år.