Retningslinjer for økonomi og compliance

Her finner du overordnede retningslinjer for BCC og tilknyttende lokalmenigheter i Norge:

Gaver

Menighetens drift finansieres hovedsakelig ved gaver fra medlemmene og fra andre organisasjoner og selskaper. I tillegg mottar BCC tilskudd fra det offentlige etter lov om trossamfunn, men dette utgjør en mindre del av driftsinntektene.

Generelt

BCC opplever stor giverglede blant sine medlemmer, og gaver gis ut fra medlemmenes egen evne og ønske om å bidra i fellesskapet. Gaver og annen form for bidrag fra medlemmene gir imidlertid medlemmene ingen rettigheter av noen art.

I de tilfeller hvor medlemmer har inngått avtale om fast gavebidrag, skal det ikke purres ved manglende innbetaling.

Gaver til BCC skal registreres og innrapporteres til skattemyndighetene etter reglene om fradrag for gaver til frivillige organisasjoner i skattelovens § 6-50.

Forstander har et særlig ansvar for å følge med på at ingen medlemmer setter mål for eget bidrag og engasjement ut over det som er forsvarlig.

Lokalmenigheter – gaver til drift

Styret i lokalmenighetene skal hvert år vedta budsjett for kostnadene ved drift av lokalmenigheten, dette skal legges frem for årsmøtet til orientering. Budsjettet skal vise snittkostnad på driftsutgiftene per familie og medlem, slik at fellesskapet vet hva den gjennomsnittlige kostnaden utgjør.

Det anbefales at medlemmene i lokalmenigheten inngår avtaler om faste gavebidrag som dekker budsjettert driftskostnad. 

Styret skal, når årsregnskapet legges frem for årsmøtet, redegjøre for eventuelle avvik i forhold til budsjett.

BCC – Faste gavebidrag til misjonsarbeidet

For å styrke handlingsrommet og sikre kontinuitet for misjonsarbeidet har BCC utarbeidet et forslag til størrelse på medlemmenes bidrag til misjonsarbeidet (internt kalt «Davids søyle»). For tiden utgjør dette beløpet 1000 NOK pr måned for ektepar og enslige i alder 23 – 65 år, for aldersgruppen over 65 år er beløpet 500 NOK.

Lokalmenigheten sitt bidrag til BCC tar høyde for at det er medlemmer som av ulike grunner ikke har mulighet eller ønske om å bidra.

Lokalmenigheter – gaver til fond for fremtidige fasiliteter

Ved sterk medlemsvekst i lokalmenighetene er det behov for langsiktig planlegging og styring som sikrer finansiering av fremtidige fasiliteter. Mange medlemmer har signalisert at de i løpet av en lengere tidsperiode vil være med å bidra med betydelige beløp til dette formålet. For å kunne forvalte og disponere disse bidragene best mulig, bør lokalmenighetene oppfordre til at medlemmer over 18 år setter opp bidragsplaner slik at det er mulig å ha oversikt over forventet likviditet og kapital.

Internt er det krav om minst 50 % egenkapital i lokalmenigheten før slike prosjektet kan startes opp.

Styret for lokalmenigheten må samle resultatet av medlemmenes bidragsplaner, og basere finansieringsplan for utbygging på disse. I denne sammenheng kan det være ryddig at giver bekrefter ved en frivillighetserklæring at dette er gaver vedkommende ønsker å yte til fellesskapet.

Kollekter

I forbindelse med arrangementer i lokalmenighetene og sentralt i BCC, kan medlemmene også gi gaver ved kollekt innsamling. Kollekt gis som en anonym gave, men medlemmer som ønsker skattefradrag for sine gaver må benytte Quick-kollekt.