Retningslinjer for økonomi og compliance

Her finner du overordnede retningslinjer for BCC og tilknyttende lokalmenigheter i Norge:

Retningslinjer for dugnad

Dugnad står meget sterkt i BCC og lokalmenighetene er foreninger der aktiviteten i stor grad er bygd på frivillig innsats fra medlemmene. Det aller meste av dugnadsinnsatsen gjennomføres på våre egne arrangementer, konferanser, i barne- og ungdomsarbeid og annet omsorgsarbeid i menigheten.

BCC har lang og god tradisjon med stort engasjement hos medlemmene, og en meget høy andel av medlemmene er aktive i menighetslivet. Det er derfor behov for betydelig mer midler enn det som mottas i offentlig støtte og pengegaver fra medlemmene for å sørge for tilfredsstillende fasiliteter og tilbud for medlemmene.

Retningslinjer for inntektsbringende dugnad

Inntektsbringende dugnad er en mulighet lokalmenighetene har for å finansiere virksomheten på. Slik dugnad skal gjennomføres etter retningslinjene angitt nedenfor.

Retningslinjene skal også følges dersom dugnaden ytes i selskaper eid av BCC eller lokalmenigheter.

Generelt

Dugnad er frivillig arbeid utført for et fellesskap, ikke et arbeidsforhold der en mottar ordinær lønn for innsatsen. All dugnadsinnsats i BCC og lokalmenighetene er knyttet opp til det samfunnsnyttige formålet i foreningen.

Oppdragene gjennomføres i kortere tidsperiode, og dugnadsinnsatsen benyttes i arbeidsintensive perioder. Det er imidlertid ingen arbeidsplikt for medlemmene.

Dugnad skal gjennomføres i samsvar med retningslinjene for skatte- og avgiftsforhold i lokalmenigheten. I tillegg skal følgende retningslinjer følges:

 • Ved bidrag under dugnad opparbeider ingen av deltakerne seg rettigheter som følge av dugnadsinnsatsen. All inntjening som følge av dugnadsinnsatsen tilfaller fellesskapet, og disponeres av styret for organisasjonen der arbeidet er utført.
 • Det er ikke adgang til ha inntektsbringende dugnad i form av at enkeltpersoner utfører arbeid i egen virksomhet. Slikt arbeid skal alltid skje for medlemmets egen regning og risiko og økonomisk bidrag må i så fall gjøres ved å gi pengegave i ettertid.
 • Dugnad kan utføres på områder som det er allment akseptert å utføre dugnadsjobber på. I markeder med konkurranse skal en påse at dugnadsarbeidet ikke påfører uforholdsmessige konsekvenser for markedet.
 • Dugnad kan ikke gjennomføres på arbeid som krever autorisasjon, har ansvarsrett mm. Det kan likevel gjennomføres dugnadsjobber med enklere hjelpefunksjoner på slike arbeider dersom det er under ledelse av en ansvarlig leder.

Lokalmenigheten må følge Skatteetatens retningslinjer for skatt og avgift ved fakturering for utført dugnadsarbeid. Disse fremgår i brosjyrer med rettledning om egne beløpsgrenser for frivillige organisasjoner:

MERVERDIAVGIFT FOR VELDEDIGE OG ALLMENNYTTIGE ORGANISASJONER 
SKATT FOR FRIVILLIGE OG IDELLE ORGANISASJONER

Styret i organisasjonen har ansvaret for at alle formaliteter oppfylles.

Identifikasjon

Innenfor områder hvor det kreves ID-kort for opphold på arbeidsplasser skal den enkelte som yter dugnadsinnsats identifisere seg med en frivillighetserklæring. I frivillighetserklæring skal formålet og bakgrunnen for dugnadsinnsatsen fremgå.

Denne erklæringen skal brukes som dokumentasjon for opphold på arbeidsplasser hvor det er krav til legitimasjon og må derfor inneholde nødvendige opplysninger som normalt kreves for ID kort.

Ordningen kan med fordel også benyttes på alle områder hvor det arbeides dugnad.

Transaksjoner med nærstående selskaper eller medlemmer

Alle transaksjoner mellom foreningen og dets datterselskaper eller andre nærstående skal skje på markedsmessige vilkår (armlengdeprinsippet). Det skal alltid inngås skriftlige avtaler ved transaksjoner av betydning. Styret må godkjenne alle slike avtaler.

Vanlige forretningsmessige transaksjoner mellom foreningen eller dets datterselskaper og medlemmer eller selskaper eid av foreningens medlemmer, skal skje på markedsmessige vilkår. Det skal inngås skriftlige avtaler ved transaksjoner av betydning. Styret må godkjenne slike avtaler.

HMS

Organisasjonen de frivillige utfører dugnad på vegne av, har et ansvar for helse, miljø og sikkerhet for de frivillige. Medlemmer som yter frivillig arbeid er imidlertid ikke ”arbeidstakere” i relasjon til de alminnelige bestemmelsene i arbeidsvernlovgivningen.  HMS-ansvaret gjelder i første rekke i forhold til å sikre at de frivillige har et forsvarlig arbeidsmiljø, og i forhold til skader eller ulykker som oppstår ved de frivilliges utførelse av dugnad for virksomheten:

 • Organisasjonen vil ha ansvar for å forebygge ulykker blant de frivillige i samsvar med arbeidsmiljølovens kapittel 2.
 • Organisasjonen vil være ansvarlige for å kartlegge arbeidsoperasjoner, vurdere risiko ved arbeidsoperasjonen og gjennomføre eventuelle, nødvendige sikkerhetstiltak.
 • Organisasjonen må særlig vurdere om arbeidstiden for de frivillige er slik at den ivaretar sikkerhetshensynene på en tilfredsstillende måte.
 • Organisasjonen er ansvarlig for å vurdere hvilken opplæring som er nødvendig å gi de frivillige for å sette dem i stand til å gjennomføre oppdragene, for eksempel i form av opplæring i bruk av verneutstyr. Organisasjonen vil da også være ansvarlig for å få gjennomføre de nødvendige tiltakene.
 • Organisasjonen må ta særlig hensyn til ovennevnte når unge under 18 år ønsker å bidra med frivillig innsats. Organisasjonen må sørge for at innsatsen ikke påvirker barns sikkerhet, helse eller utvikling på en uheldig måte. Den skal heller ikke gå utover deres skolegang.
 • Organisasjonen vil etter omstendighetene være ansvarlig som en arbeidsgiver for skader eller ulykker som rammer de frivillige.
 • Organisasjonen vil etter omstendighetene være ansvarlig som en arbeidsgiver for skader eller ulykker som forårsakes av de frivillige under utførelsen av deres dugnadsarbeid.

Forsikring

Organisasjonen må sørge for å tegne tilfredsstillende skade- og ansvarsforsikring for samtlige av de frivillige som utfører oppdrag for organisasjonen.

Medlemmene som yter frivillig innsats skal være informert om hvilken skade- og ansvarsforsikring som er tegnet for dugnaden.