Update over structurele giften

"God heeft de blijmoedige gever lief." "Geef en u zal gegeven worden." Er zijn veel woorden in de Bijbel die inspireren tot blijmoedig geven. Wat motiveert ons om te geven en kan het dienstbetoon van het geven beter en eerlijker georganiseerd worden?


Net als vele andere kerkgenootschappen en vrijwilligersorganisaties, zijn de activiteiten van BCC altijd gefinancierd door vrijwillige giften. Paulus schrijft aan de Korintiërs: “Ieder moet geven wat hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of onder dwang. Want God heeft een blijmoedige gever lief.”

Gemeenten die aangesloten zijn bij BCC hebben de afgelopen decennia samengewerkt, en de inzamelingsacties hebben ervoor gezorgd dat we mogelijkheden en ontmoetingsplaatsen hebben om samen te komen rond het evangelie, en bovendien ook technologie om dit over de hele wereld te verspreiden. Maar de volgende generatie moet dezelfde mogelijkheden hebben en daarom is een draagkrachtige exploitatie nodig voor de gemeente, zowel op centraal als op plaatselijk niveau.

Hier gaat het om

BCC bevindt zich nu in een interessante ontwikkeling, waarin we ons aan het organiseren zijn tot een internationale federatie. We hebben fondsen nodig om onze missie en de grote opdracht die Jezus ons gaf, uit te voeren. Daarom is het vanzelfsprekend dat we vernieuwend moeten kijken hoe we het proces van giften op de beste en eerlijkste manier kunnen organiseren voor de toekomst.

In dit werk zijn de woorden van Paulus aan de Romeinen een inspiratie geweest:

“Wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen, en niet alleen aan onszelf denken. Ieder van ons moet aan zijn naaste denken en doen wat voor hem het beste is, en wat tot opbouw dient.”

Romeinen 15:1-2

Dit is hoe het tot nu toe heeft gewerkt

Vrijwillig geven is altijd een basisprincipe geweest bij de structurele giften. Om de plaatselijke gemeente in staat te stellen haar activiteiten te begroten en te plannen, zijn enkele vaste maandelijkse bedragen per huishouden aanbevolen.

Er zijn globaal drie soorten kosten:

Tot nu toe werden de eerste twee punten gedekt door giften op basis van aanbevolen vaste bedragen die voor iedereen grotendeels gelijk waren.

De donateurs hebben echter verschillende financiële omstandigheden, en hebben deze aanbevolen bedragen natuurlijk heel verschillend ervaren. Daarom is het voor BCC altijd belangrijk geweest om te benadrukken dat de bijdrage vrijwillig is, en dat iemand ervoor kan kiezen om meer of minder te geven, afhankelijk van waartoe hij in staat is.

Maar wat is nu precies een rechtvaardig schenkingsmodel?

In 2021 is een uitgebreide inspanning gestart met analyses en studies voor een duurzamer model voor regelmatige giften. In het model is er meer rekening mee gehouden dat de leden verschillende financiële omstandigheden hebben. Niet om de gemeente meer inkomsten te verschaffen, maar om het huidige niveau eerlijker te verdelen op basis van de draagkracht van het individu.

De Bijbel zegt veel over geven, en dat we in alle dingen rechtvaardig moeten zijn. Er kunnen echter verschillende meningen zijn over wat rechtvaardig is:
Is het rechtvaardig dat ik hetzelfde bedrag geef als wat de anderen geven, of moet ik de hoeveelheid die ik geef aanpassen aan de mate waarin ik zelf deelneem aan de activiteiten in de gemeente? Of moet ik geven op basis van mijn draagkracht?

In een project dat nu in drie Noorse gemeenten wordt getest, hebben we geprobeerd het model duidelijker in de laatste richting te sturen, namelijk dat ieder wordt aangemoedigd om te geven naar zijn vermogen.

Zo wordt nieuw model getest

Voordat het model wordt goedgekeurd en in de hele gemeente wordt ingevoerd, zal het in 2022 in drie Noorse plaatselijke gemeenten worden getest. .

Plaatselijke gemeenten moedigen hun leden aan een gift te geven die zij zelf berekenen, op basis van een percentage van hun bruto-inkomen. Op deze manier kan iedereen naar vermogen bijdragen en kan de plaatselijke gemeente erop vertrouwen dat de begrote kosten, zoals vastgesteld door de leden in de jaarlijkse vergadering, gedekt kunnen worden.


Zo hebben de pilot-gemeente met het project gewerkt:

 • goede planning, goede informatie en grondig budgetproces in de plaatselijke gemeente
 • anonieme enquête naar inkomensniveau onder de gemeenteleden, om een aanbevolen percentage te kunnen berekenen dat aansluit bij het budget
 • getekende giftentoezeggingen van de vaste gevers die zorgen voor voorspelbare inkomsten gedurende het hele jaar

Als het percentage is berekend, krijgen de leden in de jaarlijkse vergadering de begroting voorgelegd. De manier om bij te dragen is door een toezegging te ondertekenen met het donatiebedrag dat men wil geven, telkens voor een jaar. In plaats van een vast bedrag aan te bevelen, beveelt de gemeente een voorgesteld percentage aan.

Deelname aan BCC-conferenties

Zoals gezegd, hebben de reguliere giften voorheen de plaatselijke en centrale kosten gedekt. Daarnaast hebben de drie pilot-gemeenten ervoor gekozen om deelname aan de conferentie voor hun leden op te nemen in het budget van de plaatselijke gemeente.

Wanneer men bijdraagt met een percentage, kan iedereen deelnemen aan de conferentie, en het volledige conferentieprogramma, inclusief de maaltijden, zal dan iets zijn wat de plaatselijke gemeente samen beleeft.

Het conferentieprogramma wordt een gezamenlijke belevenis voor de plaatselijke gemeente Foto: BCC

Testperiode van een jaar

Wanneer alle plaatselijke kosten, de dekking van de centrale kosten plus de deelname aan conferenties in aanmerking worden genomen, komt het aanbevolen percentage in de drie pilot-gemeenten uit op de volgende percentages:

BCC Drammen Sande: 10%
BCC Oslo Follo: 9%
BCC Molde: 8% (heeft het sparen voor toekomstige uitbreiding van hun faciliteiten niet opgenomen in hun berekening voor 2022).

Voorbeeld: Oslo Follo

Deze app geeft leden inzicht in het begrotingsproces. Begrote kosten worden getoond in de rode kolom, terwijl de groene kolom laat zien hoeveel de leden daadwerkelijk hebben toegezegd aan donaties. Op deze manier kunnen de leden volgen of het budget is gehaald en zelf invloed uitoefenen op het resultaat.

Klik om te zien waar de verschillende delen van het budget voor worden gebruikt:

Wat gaat er hierna gebeuren?

De ervaringen van het testproject vormen nu de basis voor het definitieve model, waarover deze zomer in de vergadering van Vertegenwoordigende raad een besluit moet worden genomen. Daarna zal het vanaf 2023 aan alle gemeenten worden aanbevolen. Dit is hoe het proces eruit ziet:

Hieronder vindt u antwoorden op enkele vragen die we hebben gekregen tijdens het proces:

Wordt het duurder om deel te nemen aan de activiteiten en evenementen met dit model?

 • In principe niet. De reden voor de verandering is niet om de kosten of inkomsten te verhogen, maar om ze eerlijker en naar draagkracht te verdelen.
 • Veel Europese gemeenten zullen waarschijnlijk de conferentiekosten meerekenen in het percentage, en zien de conferentiedeelname als een gezamenlijke belevenis. De gemeenten die dat doen zullen plaatselijk meer betalen dan ze voorheen hebben gedaan.
 • Het model bepaalt ook dat jongeren onder de 26 jaar niet bijdragen met giften aan de plaatselijke gemeente om de plaatselijke en centrale kosten te dekken. Ze worden eerder aangemoedigd om deel te nemen aan jeugdwerk en projecten die relevant zijn voor hun eigen leeftijdsgroep. Leden ouder dan 26 jaar dekken dus de kosten voor kinderen en jongeren door hun percentage bij te dragen.

Wat wordt meegerekend in het model, en wat niet?

 • In de pilot-gemeenten is het volgende inbegrepen:
  • Samenkomsten, kindersamenkomsten, jeugdsamenkomsten en andere bijeenkomsten, en de overige activiteiten in de plaatselijke gemeente.
  • Spaarplannen en bouwfondsen in de plaatselijke gemeente (in de gemeenten in Oslo Follo en Drammen Sande is dit opgenomen in de berekening, maar in Molde is dit voor 2022 niet opgenomen in de berekening)
  • Bijdrage aan de centrale activiteiten van BCC en toegang tot diensten als de lidmaatschapapplicaties, BrunstadTV, literatuurportaal etc.
  • Deelname aan alle BCC-conferenties inclusief maaltijden.
 • Niet inbegrepen:
  • Collectes tijdens de conferenties, en de twee jaarlijkse zendingscollectes
  • Overnachting tijdens de conferenties
  • Deelname en activiteiten in de kinder- en jeugdverenigingen

Wordt mijn gift beïnvloed als ik niet aan alle conferenties kan deelnemen?

 • U schrijft zich alleen in voor het aantal conferenties waaraan u het komende jaar wilt deelnemen, en dit heeft gevolgen voor de totale kosten van de plaatselijke gemeente.
 • In principe beïnvloedt dit niet uw aanbevolen percentage van de gezamenlijke kosten.

Is de giftentoezegging bindend?

Ja, de gift is bindend wanneer u een getekende giftentoezegging inlevert, en de gift is daarmee onderdeel van de inkomstengrondslag van de plaatselijke gemeente in het komende jaar.

Moet iedereen bijdragen?

Alle leden worden aangemoedigd om naar vermogen bij te dragen, om rechtvaardig te handelen in het dekken van de gemeenschappelijke kosten voor hun deelname.

Hoe weet ik dat de informatie over mijn inkomen anoniem blijft als ik meedoe aan de inkomensenquête?

 • Het systeem met de inkomensenquête is 100% anoniem, en degenen die in de plaatselijke gemeente met financiën werken, komen ook niet te weten wat een lid als inkomen heeft opgegeven.

Dit is het Magazine

Het Magazine bevat maandelijkse informatie voor geloofsgenoten in alle continenten. Het laatste nieuws over centrale projecten in BCC wordt verspreid via verschillende kanalen:

 • Het TV-programma verspreidt nieuws, visie en informatie over belangrijke projecten, financiën en organisatie. Het programma wil de kijkers zowel informeren als enthousiasmeren.
 • De Podcast duikt in belangrijke onderwerpen, en ontvangt gasten die actief zijn en verantwoordelijkheid nemen in het werk binnen de gemeente. De naam “Driverpodden” moedigt alle luisteraars die door de Heilige Geest worden gedreven aan om mee te bouwen aan de gemeente, met het oog op de toekomst.
 • Webartikelen leggen de onderwerpen grondiger uit en geven lezers antwoord op vragen die ze hebben over de verschillende kwesties.