Organisering i Brunstad Christian Church

JURIDISK ORGANISERING

Brunstad Christian Church er en norsk forening og ideell organisasjon registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret (org.nr. 979 961 073). BCC er videre et offentlig registrert trossamfunn etter trossamfunnsloven §§ 13 og 14 med godkjente vigslere etter ekteskapsloven § 12 (1) bokstav a.

Foreningen er blant annet ansvarlig for menighetens internasjonale konferanser og andre arrangementer, en rekke administrative og økonomiske funksjoner, og har avdelingene BrunstadTV, BCC Arrangement, BCC Servicesenter, og ungdomsprogrammet Youth Exchange Program.

Videre er BCCs lokalmenigheter organisert i egne selvstendige foreninger både økonomisk og juridisk. Lokalmenighetene har en tilknytning til BCC gjennom formålsbestemmelsen i egne vedtekter. Utenlandske lokalmenigheter tilknyttet BCC er normalt organisert på tilsvarende måte, i tråd med nasjonal lovgivning.

Les mer om eierskap og økonomi

 

Etter vedtektene har BCC tre sentrale organer:

Styret

Styret har ansvar for forvaltning av BCCs midler til fremme av BCCs virksomhet. Videre skal de sørge for en tilfredsstillende organisering av virksomheten. Det er styret som forvalter menighetens eiendommer og verdier. Det kreves enstemmighet for beslutninger i styret.

Forstanderskapet

Forstanderskapet i BCC har ansvar for forvaltningen av menighetens lære og har ansvaret for menighetens arrangementer og kristelige innhold.

Representantskapet

Representantskapet beslutter vedtektsendringer, godkjenner årsregnskap og fremmer forslag til behandling av styret. Representantskapet består av lokale representanter fra norske og utenlandske lokalmenigheter.

Styret

Berit H. Nilsen

Styreleder

Finn Åge Ødegård

Styremedlem

Tore Aslaksen

Styremedlem

Vegar Kronstad

Daglig leder

Styrets ansvar

Styret har ansvar for forvaltning av foreningens midler til fremme av foreningens virksomhet, og skal sørge for en tilfredsstillende organisering av virksomheten. Foreningen representeres utad av et samlet styre.

Eiendommer og verdier

Styret forvalter foreningens eiendommer og verdier. Styret har fullmakt til å disponere over eiendommene som eier, også ved salg eller pantsettelse. Styret skal ha minst 3 – tre -, men ikke flere enn 5 – fem – medlemmer, og minst 3 – tre – varamedlemmer.

Styremedlemmer

Styremedlem og varamedlem tjenestegjør til vedkommende selv velger å trekke seg. Nye styremedlemmer velges av de gjenværende styremedlemmer etter forslag fra repre­sentantskapet. Styret står fritt til å velge også andre enn slike som er foreslått av representantskapet.

Styrets formann velges av styret for en periode på 3 år av gangen.

Styrets vedtak

Styret gjør vedtak i møte. Styret er beslutningsdyktig når samtlige styremedlemmer er til stede. Vedtak fattes med enstemmighet.

Meny

Bitnami