Årsrapport 2017

Brunstad Christian Church (BCC) har eksistert i Norge i rundt 100 år, og er det eneste norske trossamfunnet med internasjonal utbredelse.

Dette er BCC

Brunstad Christian Church (BCC) har eksistert i Norge i rundt 100 år, og er det eneste norske trossamfunnet med internasjonal utbredelse. I dag har BCC omtrent 8.200 medlemmer i Norge, fordelt på 19 lokalmenigheter fra Harstad i nord til Lillesand i sør. I tillegg har BCC virksomhet i 57 land, på alle kontinenter. Sammen med medlemmene og lokalmenighetene gjør BCC et omfattende arbeid, for å gi barn og ungdom gode rammevilkår og sikre at det finnes arenaer der medlemmer i alle aldre kan samles om det kristne budskapet.

Alt arbeid i BCC bygger på Bibelen og det kristne budskap, og all virksomhet skal peke tilbake på vårt kristne formål. BCC har ingen betalte forkynnere, og forkynnelsen som skjer via BCCs talerstol er til oppbyggelse i den kristne tro, der kjærligheten er sentral. Medlemmene har ulik bakgrunn, familieforhold, utdannelse og livssituasjon. BCC ønsker at hver enkelt skal leve et selvstendig liv og gjøre sine valg ut fra egen overbevisning og indre drivkraft. Det medlemmene har felles, er den kristne tro.

All innsats i menigheten er frivillig. For et medlem i BCC er trosgrunnlaget årsaken til at en ønsker å være medlem, og mange vil være med å støtte det positive og viktige arbeidet foreningen utfører. Hver uke ytes det hundrevis av timer med frivillig innsats i lokalmenighetene for å legge til rette for at barn, unge og eldre kan ha et meningsfylt tilbud i en kristen ramme.

Det mangfoldige arbeidet BCC og samarbeidende foreninger utfører, har som mål at barn og ungdom skal oppleve en god barne- og ungdomstid i menigheten, og få utvikle seg innenfor de evnene og interessene de har. Alle arrangementer for barn og ungdom er rusfrie, og de skal oppleve et godt omsorgsarbeid og støtteapparat i menigheten.

BCC legger også til rette for ulike typer menighetsarbeid, gjennom bibelskole, språkundervisning, medieproduksjon, kulturutveksling og organisasjonsutvikling. Ved dette positive arbeidet ønsker BCC å bidra til at medlemmene opplever et interessant og meningsfylt menighetsliv, og også blir gode, nyttige samfunnsborgere i sitt land og i sitt nærmiljø.

Fra styret

BCCs medlemmer har vist stort engasjement, eierskap og giverglede til foreningen i året som har gått. Selv om BCC mottar store gaveinntekter fra medlemmer, lokalmenigheter og andre bidragsytere, er det menneskene som utgjør den største kapitalen for foreningen. Den innsatsen medlemmene legger ned hver uke hele året rundt er av stor samfunnsnyttig betydning, ikke minst for de flere tusen barn og ungdom som har nytte av det omfattende frivillige arbeidet.

De initiativene lokalmenigheter har tatt for å drive innsamlingsaksjoner til BCC, særlig de siste 10 årene, har vært av avgjørende betydning for BCCs økonomiske situasjon i dag. Lokalmenighetene har både styrket sin egenkapital lokalt, samtidig som de har ytt store gaver til BCCs virksomhet. I 2017 hadde lokalmenigheten i Eiker et stort engasjement fram mot sommeren, for å bidra til at flest mulig av lokalmenighetene kom i mål med sine planer for innsamling. Dette resulterte i rekordinnsamling, og ble toppet med en historisk fest for alle BCC-medlemmer under sommerkonferansen.

Foreningens ideelle mål motiverer og samler medlemmene, og den frivillige innsatsen som ytes for å nå disse målene er avgjørende, og ikke minst meningsfull å være en del av. For styret i BCC er det også forpliktende. De frivillige skal merke at innsatsen settes pris på og at de utgjør en forskjell, da blir innsatsen til glede både for mottaker og giver.

BCC opplever stadig interesse for vår organisasjon, noe vi synes er både spennende og utfordrende. Interesse og oppmerksomhet fra offentligheten synes vi er positivt, fordi det bidrar til at vi kan utvikle og forbedre oss, og vi blir også flinkere til å fortelle om oss selv og om vår virksomhet. Vi er stolte av at vår forening er velorganisert, og det ligger et grundig arbeid bak denne ryddigheten. Revisorgodkjente regnskaper ligger åpent på våre nettsider, sammen med fyldige årsrapporter fra flere år tilbake.

Å legge til rette for fremtidens generasjoner er sentralt for BCC. Derfor ble det i 2017 igangsatt en omfattende satsning på konferanser og arrangementer for ungdom. Påskecampen, som for tredje gang samlet flere tusen ungdommer fra hele verden, først og fremst om det kristne budskapet, men også gjennom aktiviteter og sport, ble en stor suksess. Dette vil vi utvikle videre, og vi vil samarbeide med ungdomsorganisasjonene for å utvide tilbudet til flere årlige ungdomsarrangement.

BCC takker alle våre medlemmer for det engasjement de viser for sin organisasjon.

Vi retter også en spesiell takk til forstanderskapet, som gjennom hele året har bidratt med inspirasjon til troslivet gjennom deltakelse på konferanser, i TV-sendinger og ved personlig omsorgsarbeid.

Sammen arbeider vi for at BCCs formål i stadig større grad kan oppfylles. Gjennom en kontinuerlig fornyelse til det bedre, ønsker vi at vår organisasjon i det kommende året skal fortsette sin positive utvikling.


Styret i BCC. Fra venstre: Tore Aslaksen (styremedlem), Berit Hustad Nilsen (styreleder) og Finn Å. Ødegård (styremedlem).

Økonomiske nøkkeltall 2017

BCC hadde i 2017 et driftsresultat på MNOK 109,3. Hovedinntektskilden besto av gaver fra medlemmer og en mindre andel av offentlig driftstilskudd fra stat og fylkeskommune. Egenkapitalen i BCC var per 31.12.17 på MNOK 754,8.

Forvaltning av gaver i BCC

BCC har i 2017 mottatt gaver for 337 MNOK. Et ekstraordinært initiativ fra lokalmenigheten i Eiker bidro sterkt til at innsamlingsaksjonene i de ulike lokalmenighetene fikk en økt oppslutning frem mot sommeren 2017. Flere av lokalmenighetene ønsket å bli med på denne aksjonen, og kom dermed i mål med sine spareplaner før tiden. Dette styrket både egenkapitalen i lokalmenighetene og BCCs sentrale virksomhet.

Disse gavene blir forvaltet av foreningen, og store deler av gavene skal inngå i et fond som skal bidra til å sikre gode økonomiske rammevilkår for den ideelle kristne virksomheten også i fremtiden. Deler av fondet er plassert som utlån til Brunstadstiftelsen, for å støtte den pågående store utbyggingen på Brunstad.

Compliance

BCC har en omfattende virksomhet og et aktivt foreningsliv. Engasjerte medlemmer bidrar raust med pengegaver og frivillig innsats for foreningen, og dette setter krav til organisasjonen. BCC ønsker å være en positiv bidragsyter til samfunnet, og skal forvalte verdiskapningen som våre medlemmer bidrar til på en langsiktig og bærekraftig måte. BCC ønsker å sikre at kommende generasjoner også har muligheter til å samles om det kristne formålet.

BCC og lokalmenighetene skal til enhver tid drive sin virksomhet i tråd med gjeldende lover og regelverk. Derfor har BCC i mange år brukt mye ressurser og midler for å sikre at foreningsdriften er compliant og økonomisk ansvarlig. Dedikerte ansatte har kompetanse på ulike fagområder, og støtter også lokalmenighetene med felles retningslinjer, seminarer og relevant rådgivning.

Oppdaterte retningslinjer for foreningsdrift

BCC utvikler og oppdaterer jevnlig rutiner og retningslinjer for foreningsvirksomheten, og ønsker at alle de lokale foreningene har en tilsvarende god forvalting av sin økonomi og foreningsdrift.

I 2017 har BCC gjennomført besøk hos to norske lokalmenigheter med veiledning og råd om foreningsdriften. Dette arbeidet er viktig, og BCC arbeider målrettet for å kunne gi enda bedre oppfølging og kursing av lokal-menighetene på dette feltet. Arbeidet med å møte de nye kravene om personvern i GDPR (General Data Protection Regulation) ble også startet opp i 2017.

I desember arrangerte BCC et kurs for alle styreledere og økonomiansvarlige i lokalmenighetene. Her var rundt 160 representanter fra omtrent 60 lokalmenigheter tilstede.


Kurs for styremedlemmer og økonomiansvarlige i lokalmenighetene.

BCC Arrangement – økende oppslutning om det kristne budskapet

En av BCCs kjerneaktiviteter er å gjennomføre trosoppbyggende konferanser og arrangementer for våre medlemmer fra alle kontinenter. I løpet av 2017 arrangerte BCC åtte internasjonale konferanser på Oslofjord Convention Center. I tillegg ble det, i samarbeid med flere frivillige ungdomsforeninger, avholdt en internasjonal ungdomscamp i påskeuken. I 2017 ble det totalt arrangert 64 møter for de ulike målgruppene barn, ungdom og voksne.

De åtte internasjonale konferansene i BCC gikk over til sammen 39 dager, og hadde gjennomsnittlig 5.900 deltakere. Konferansene med størst oppslutning var sommerkonferansene og påskekonferansen. I påsken var 8.400 deltakere samlet for å feire høytiden, og på påskecampen deltok 3.100 ungdom fra 27 ulike land.

Påskecamp for ungdom

Påskecampen 2017 gikk over fem dager og var primært for målgruppen 13-20 år. Her fikk deltakerne velge mellom en mengde ulike aktivitetstilbud på dagtid, hvor de fikk møte ungdom fra alle deler av verden med samme fritidsinteresser som dem selv, og unge voksne bidro som mentorer. Kveldene hadde også et fyldig program og samlinger med inspirasjon til troslivet der det kristne fellesskapet sto i sentrum. Flere hundre frivillige ungdommer og voksne bidro til at arrangementet med over 3.000 deltakere ble en stor suksess.

Det er BCCs arrangementsavdeling som har ansvar for planlegging og avvikling av de internasjonale konferansene i Norge. Dette skjer i tett samarbeid med forstanderskapet, som forvalter det åndelige innholdet i arrangementene.

I tillegg bidrar mange frivillige fra de ulike lokalmenighetene med både deler av den praktiske gjennomføringen, og med innholdsproduksjon til temasamlinger, filmer, musikaler og konserter som støtter opp under det kristne budskapet.

60 år med sommerkonferanser på Brunstad

I 2017 var det 60-årsjubileum for sommerkonferansene på Brunstad, som har vært stedet menigheten har hatt alle sine store samlinger siden 1956. Sommerkonferansene samlet til sammen 15.600 deltakere i konferansene i juli og august.

Disse to konferansene utgjorde nesten tre uker med trosoppbyggende møter, temasamlinger og aktiviteter for barn og ungdom.

Engasjement og fornyelse

BCC har lang tradisjon for sine konferanser, og deltakerantallet viser stor interesse og økt internasjonal oppslutning om disse. Fremtidstro og visjoner for at barn og unge kan ha et interessant tilbud i menigheten gjorde at BCC høsten 2017 startet en omfattende idéutviklingsprosess. Her ble medlemmer fra hele verden invitert til å komme med nye innspill til fremtidens arrangementer.

80 lokalmenigheter fra alle verdensdeler deltok, og leverte til sammen mer enn 700 ideer til prosjektet i løpet av høsten 2017. Ideene inkluderte både forbedringsforslag og helt nye konsepter, og disse vil det arbeides systematisk videre med utover i 2018. I tillegg ble det besluttet å satse videre på flere nye ungdomsarrangement fra 2018.


Debatt på scenen under et ungdomsarrangement i 2017

Arbeid for barn og unge

En stor andel av medlemmene i BCC er barn og ungdom, og det legges ned mye innsats for å sikre at disse har et godt og inkluderende oppvekstmiljø. I 2017 tilrettela BCC og våre samarbeidende foreninger for 29 dager med arrangementer og aktiviteter for barn og unge, primært i forbindelse med de internasjonale konferansene.

Mangfold og variasjon

Den store aktiviteten er et resultat av BCCs målbevisste satsning på å ha et allsidig fritidstilbud som springer ut fra vårt kristne trosgrunnlag. Målet er at barn og ungdom mellom 13 og 19 år skal ha et interessant aktivitetstilbud både i sommer- og vintersesongen.

Med et mangfold av interesser og tilbud er det også behov for mange mentorer med ulike evner og interesser. Ungdommene blir oppmuntret til å bruke de personlige egenskapene de har, og ha et personlig kristenliv i harmoni med Bibelens ord. På den måten blir man et godt forbilde, både i hverdagen, på sosiale medier, og for de en er sammen med i sitt nærmiljø og i sin lokalmenighet.

Opplæring i mentorarbeid

I 2017 ble det i forkynnelse og menighetsarbeid fokusert på opplæring og inspirasjon til å være en god mentor blant de barna og ungdommene man omgås. Det legges vekt på å vise respekt mot alle, og gi oppmuntring og ros slik at alle opplever å bli sett og satt pris på. Ved å vise omtanke for de som er yngre, kan ungdom lære å bli gode omsorgspersoner og rollemodeller.

Slike temaer ble satt høyt på dagsordenen under den fem dager lange påskecampen i april. Resten av året ble dette fulgt opp gjennom lokale temasamlinger, podcaster og TV-programmer, slik at opplæring i omsorgs- og mentorarbeid ble sentralt i arbeidet for barn og unge i BCC i hele 2017.

BCCs forebyggende ressursteam

Det skal være trygt og fint å vokse opp i BCC, og i alt vårt arbeid for barn og ungdom skal uønskede hendelser forebygges aktivt. Alkohol og andre rusmidler er ikke akseptert i sammenhenger der en arbeider som mentor for barn og ungdom i BCC. BCCs ressursteam har ansvar for høy kvalitet på det forebyggende arbeidet i forbindelse med krenkelser, grenseoverskridende atferd og seksuelle overgrep mot barn og unge, og gjennomførte i mars et kurs for alle gruppeansvarlige for barne-og ungdomsarbeidet i lokalmenighetene i Norge.

Målet er at alle lokalmenigheter får hjelp til å utvikle praktiske ferdigheter i tråd med strategiplanen «Trygge barn – de voksnes ansvar», og ressursteamet følger opp at dette arbeidet skjer i henhold til gjeldende retningslinjer.


Harald Kronstad og Øivind Jacobsen – BCC ressursteam

Kvalitetsledelse sentralt og lokalt i organisasjonen

Det er i BCCs interesse at det varsles uten opphold om grenseoverskridende og krenkende atferd, og det settes særskilt krav til tillitspersoner. Det skal legges til rette for intern varsling på en trygg måte som gjør at uverdige forhold kan bli kjent for de ansvarlige snarest mulig.

  • En ny og omfattende revisjon av strukturer og prosesser for kvalitetsledelse ble igangsatt i 2017, og gjelder for alle deler av BCCs organisasjon
  • Det er utviklet materiell og verktøy for vide-re undervisning og opplæring til bruk i de lokale foreningene
  • I tillegg til krav om politiattest er det innført egenerklæring for alle medarbeidere i barne- og ungdomsarbeidet

Tverrkirkelig og faglig samarbeid

I det viktige arbeidet med å skape trygge rammer for alt vårt kristne barne- og ungdomsarbeid deltar BCC i et tverrkirkelig samarbeid med Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Det jobbes aktivt med videre nettverksbygging mot fagmiljøer, og dette vil fortsette i 2018.

BCC deltok i 2017 både på Barnerettighetsdagen arrangert av Barneombudet og Universitetet i Oslo, og på Novemberkonferansen i regi av Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

BCCs ungdomsprogram – Youth Exchange Program (YEP)

YEP er et tilbud om ungdomsutveksling i BCC, og utgjør sammen med Brunstad Bibelskole en høyt prioritert satsning på ungdom i menighetsfelleskapet.

Deltakerne på YEP er stasjonert på ulike lokasjoner hvor de får opplæring i menighetens tro og praktisk menighetsarbeid.

I 2017 deltok ungdom fra 33 ulike land i utvekslingen. Hovedinntaket skjer i sommerferien, og programmet hadde 409 deltakere våren 2017 og 429 deltakere høsten 2017.

Inntak og fordeling koordineres av avdelingsleder for YEP-programmet.


Deltakere på BCCs ungdomsprogram, våren 2017

Hovedformål med Youth Exchange Program

  • YEP skal gi opplæring i BCCs trosgrunnlag og historie
  • YEP skal gi opplæring i misjonsarbeid og menighetsliv
  • YEP skal gi opplæring i norsk språk og kultur
  • YEP skal bidra til respekt og toleranse gjennom samarbeid i et multikulturelt miljø
  • YEP skal tilrettelegge for frivillig innsats i menighetens konferanser og prosjekter

 

Brunstad Bibelskole

Brunstad Bibelskole tar årlig inn den største gruppen med YEP-deltakere, og ble etablert som egen avdeling i BCC i 2016. Skolen har nå lagt bak seg det første fulle driftsåret. Totalt i 2017 hadde skolen 565 elever fra rundt 30 ulike nasjoner, fordelt på 290 personer våren 2017 og 275 personer høsten 2017.

Undervisning og kulturutveksling

Elevene har 35 timer med studietid hver uke, som inkuderer undervisning, selvstudier og gruppearbeid. Hovedandel av pensum er bibelundervisning, men i 2017 ble det også gjennomført timer innenfor blant annet personlig økonomi og fysisk aktivitet. I 2017 har man videre styrket språkopplæringen, og etablert et nettbasert forkurs for å få en bedre mestring av norsk hos deltakerne før oppstart.


Vennskap og samhold både i studier og fritid for ungdommene på Brunstad Bibelskole

Livestreaming av undervisningstilbudet

Det er stor etterspørsel og interesse for undervisningen på Brunstad Bibelskole, og i 2017 startet Brunstad Bibelskole med streaming av undervisningstimene til YEP-grupper som er etablert andre steder i verden. Dette førte til økte kostnader for bibelskolen, både med tanke på produksjon og distribusjon, og samarbeidet med BrunstadTV har vært avgjørende for gjennomføring. Tilbudet har vist seg verdifullt, da det har vært med på å styrke og samordne undervisningstilbudet på alle lokasjoner.

Praktisk opplæring og frivillig innsats

På fritiden, når det ikke er undervisning ved bibelskolen, velger de aller fleste av elevene å engasjere seg i frivillig arbeid som bidrar til å støtte menighetens ideelle formål. Mange av elevene får innblikk i hvordan kristne konferanser gjennomføres ved å delta i planlegging og avvikling av BCCs internasjonale konferanser, og flere er engasjert i teknikk og innholdsproduksjon via BrunstadTV.

Skolemiljø

Brunstad Bibelskole har internat og undervisningslokaler på Brunstad i Sandefjord kommune. Elevene er her del av et aktivt skolemiljø med gode fasiliteter.

Rektor på Brunstad Bibelskole er Bjørn Nilsen, som sammen med både ansatte og frivillige har ansvar for å gi ungdommene et variert og givende undervisningstilbud. Skolen har en egen rådgiverfunksjon og et eget helseprogram som skal ivareta den enkeltes behov for oppfølging og støtte. Det er nulltoleranse for mobbing, og man vektlegger et godt sosialt miljø.

Administrasjon og skoleledelse ved Brunstad Bibelskole, f.v.: Synnøve Larsen, Bjørn Nilsen, Jane Courage og Gershon Twilley.

Misjonsarbeid i BCC

Trosopplæring og misjonsarbeid via bibelskolen

Brunstad Bibelskole, med dens innhold og læreplaner, betraktes som en viktig del av BCCs misjonsarbeid. Her møtes ungdommer fra mange kulturer og får inspirerende trosopplæring og forkynnelse i et helt skoleår. Skolen formidler kjernen i BCCs tro og lære, med det mål at ungdommene skal få del i en sterkere og mer personlig tro.

Etter fullført år på Bibelskolen reiser mange hjem for å bidra i det lokale menighetslivet og i sitt lokalsamfunn, og har god nytte av erfaringen og kunnskapen de har tilegnet seg. Bibelskoleåret er også en arena der man knytter vennskap med jevn-aldrende fra hele verden, som ofte følger ungdommene videre i livet.

Arbeid med enkeltmennesker

BCCs misjonsprofil er basert på å spre evangeliet videre gjennom møter med enkeltmennesker. Målet er at det kan oppstå en personlig tro og kjærlighet til Jesus i den enkelte som ønsker å etterfølge han som disippel. Viktige arenaer for dette arbeidet er konferanser og TV-sendinger, og BCC har flere nettbaserte kanaler for å nå ut med det kristne budskap. Det er ikke noe mål for BCC å samle store tilhengerskarer, men at den som vil høre, lære og leve som en etterfølger av Jesus kan finne hjelp og utvikles som kristen.

Misjonsarbeid på nett

På plattformen aktivkristendom.no kan alle som ønsker det, lese om BCCs tro og lære, og menighetens litteratur ligger lett tilgjengelig som e-bøker. Evangeliet om Jesus har en positiv, oppløftende virkning i menneskers liv, og dette formidles gjennom nettartikler, filmer og personlige vitnesbyrd.

I løpet av 2017 ble aktivkristendom.no etablert på 13 språk, og opplevde en markant stigning i antall besøkende. Mot slutten av 2017 hadde nettsiden et gjennomsnittlig antall visninger på over 5.300 per dag.

I tillegg brukes sosiale medier aktivt for å nå ut til flere, slik at budskapene kan formidles på en enklere måte både via Facebook og Instagram.

Aktiv Kristendom har en liten stab med faste medarbeidere, i tillegg er det en rekke frivillige i flere verdensdeler, som bidrar med artikler, materiale og oversettelse.


De halvårige misjonsfestene bidrar, i tillegg til forkynnelse, sanger og underholdning, til innsamling til misjonsvirksomheten over hele verden. Her fra festen i Linnenbach i Syd-Tyskland 14. oktober.

Misjonsstøtte til personer fra land med lav kjøpekraft

For at flest mulig av de som ønsker det skal få mulighet til å delta på de internasjonale konferansene, yter BCC finansiell støtte til inviterte deltakere fra land med lav kjøpekraft, i form av dekning av oppholdet i Norge. Det settes av faste beløp til dette formålet i det årlige misjonsbudsjettet, og i 2017 utgjorde denne støtten ca 5 millioner norske kroner.

BrunstadTV – en viktig formidler av menighetens budskap

Budskapet om et troende liv blir gjennom BrunstadTV distribuert til alle verdensdeler. Her sendes trosoppbyggende innhold fra alle internasjonale konferanser i BCC. Kanalen produserer også programserier der målet er å formidle gode og positive verdier til barn, ungdom og familier, gjennom kvalitetsprogram for de ulike målgruppene.

Kanalen produserer og distribuerer innhold for både lineær-TV og nettbaserte plattformer, som nett-TV og YouTube.

Ny teknologi og faglig oppdatering

Hovedmålet for arbeidet i BrunstadTV er å formidle BCCs kristne budskap, og i dette arbeidet tar man stadig i bruk ny teknologi. Avdelingens medarbeidere oppdaterer seg jevnlig innenfor sitt fag, og tar i bruk nye metoder og fremgangsmåter innenfor både teknikk og innholdsproduksjon.

I 2017 ble det åpnet en ny kanal for live-streaming av møtene på alle BCC-konferanser. Dette skyldes stor etterspørsel og var et testprosjekt som må utvikles videre. BrunstadTV har en krevende produksjonslinje, da alle taler på konferansene blir simultantolket til over 20 språk, samt at mange av programmene tekstes til de fire hovedspråkene; norsk, engelsk, tysk og nederlandsk. Primærkanalen for distribusjon var derfor fortsatt lineær-TV via satellitt, og det arbeides med streamingteknologi som kan støtte flere språkløsninger.

BrunstadTV gjennomførte i løpet av året to store samlinger med idéworkshops, der nye programidéer og planer for neste sesong ble produsert.

Et ungt miljø

I 2017 hadde BrunstadTV 20 faste ansatte, i tillegg til 19 frivillige deltakere fra YEP-programmet. Under de internasjonale konferansene deltar også en stor andel frivillige i arbeidet med lyd, lys og bildeproduksjon. BrunstadTV leverer all teknikk i forbindelse med konferanser og andre TV-sendinger i regi av BCC, og det produseres månedlig live-sendinger med flerkameraproduksjon, og ukentlige live-streaminger for Brunstad Bibelskole.

Opplæring av unge medielærlinger og talenter

BCC er godkjent som opplæringsbedrift av Oslo Fylkeskommune. Gjennom flere år har BrunstadTV tatt inn lærlinger i mediefag, og i 2017 fikk to av disse fagbrev som mediegrafikere, med svært gode resultater. Hos BrunstadTV satses det mye på arbeidsmiljø, der fag, kompetanseutvikling og læring er i fokus.

Medarbeidere som tas inn via YEP får også en omfattende opplæring innenfor medie- og TV-produksjon, og BrunstadTV er en unik rekrutteringsarena for medieinteressert ungdom fra hele verden.

Under påskecampen hadde BrunstadTV et eget tilbud til ungdom mellom 13 og 18 år. I løpet av tre intensive kursdager fikk de opplæring i flere deler av en flerkameraproduksjon, gjennom live TV-sendinger fra den internasjonale påsketurneringen i ishockey i Tønsberg Ishall.

Medlemsservice

BCC har gjennom mange år tilbudt støtte til lokalmenighetene ved å utarbeide retningslinjer for mange ulike områder, eksempelvis regnskap, økonomi, dugnad, skatt og gaver. Retningslinjene skal bidra til en trygg, ryddig og god organisasjonsdrift.

I tillegg yter BCC ulike former for service når det gjelder undervisning, opplæring og støttesystemer. I 2017 ble det startet et utviklingsprosjekt med dataverktøyet «My Share» som en utvikling av tidligere aktivitetsweb. Dette er et dataverktøy som sikrer en forenklet struktur og transparens for bidrag fra medlemmene, og gir bedre muligheter for forskuddsbasert finansiering for deltakelse og andel av driftskostnader.

Som trossamfunn håndterer BCC sensitive persondata i sine medlemsregistre. Derfor jobber vi aktivt med å møte de nye GDPR-kravene fra 2018. Dette arbeidet ble startet opp i 2017.

Fokus på HMS-arbeid

Både for ansatte og medlemmer som yter frivillig innsats under BCCs konferanser har arbeidet med helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) vært sentralt i 2017. BCC implementerte verktøyet Simployer for å videreutvikle rutiner både for forebygging og system for avvikshåndtering.

I samarbeid med BrunstadTV ble det i januar gjennomført et HMS-kurs for 30 frivillige, som deltar med teknisk rigg og produksjon under BCCs konferanser. Målet var en effektiv, sikker og korrekt rigg under alle arrangementer, og de frivillige måtte gjennom både kurs og testing som ledd i opplæringen.

I 2017 gjennomførte BCC flere ulike seminarer for lokalmenighetene

Viktige beslutninger – BCCs representantskapsmøte

Hvert år møtes representanter fra BCC og lokalmenighetene til representantskapsmøte. Her forankres alle beslutninger som er av stor betydning for BCC, i tillegg til at årsregnskap legges frem for godkjenning. I 2017 deltok cirka 120 personer på representantskapssamlingen, som ble avholdt på Panorama Hotel & Resort på Sotra utenfor Bergen. Deltakerne representerte BCCs lokalmenigheter både fra Norge og fra resten av verden.

God organisering sikrer bærekraftig drift og utvikling

Organisering av den totale virksomheten i BCC var et sentralt tema på representantskapsmøtet i 2017. Det at organisasjonen har en effektiv og god styringsmodell som sikrer forvaltning av de materielle verdiene, gjør det mulig å legge til rette for det kristelige arbeidet i BCC på best mulig måte.

Styret skal forvalte den betydelige virksomheten som har sitt utspring i BCC, som er bygget på midler betrodd organisasjonen fra medlemmene.

Disse midlene har blant annet muliggjort at Brunstadstiftelsen har kunnet finansiere den store utbyggingen på Brunstad, gjennom lån fra BCC og lokalmenighetene. Investeringene krever en god samhandling også mellom BCC og Brunstadstiftelsen, og dette sikres gjennom en helhetlig eierstyringsmodell.

BCC leier Oslofjord Convention Center på Brunstad til alle sine internasjonale konferanser, og på representantskapsmøtet ble det informert om status på det omfattende utbyggingsprosjektet som pågår i perioden fram til 2021. Det ble videre redegjort for arbeidet med finansieringsmodellene knyttet til fullførelsen av prosjektet, samt knyttet til BCCs fremtidige bruk av anlegget.

Det var enighet om at Representantskapet, på vegne av alle lokalmenighetene i BCC, fortsatt ønsker å legge til rette for at fremtidige generasjoner også skal gis mulighet til å oppleve konferanser med fellesskap og trosoppbyggelse på Brunstad.

Nedlastbar PDF av BCCs årsberetning og revisors årsberetning for 2017.