Årsrapport 2015 – MED HJERTE FOR FRIVILLIGHETEN

Se årsrapporten i film

BCC_aarsrapport2015_PDF

Innledning 1
Frivillighet 2
Konferanser 3
BrunstadTV 4
Ungdom 5
Økonomi 6
Tall 2015 7

Brunstad Christian Church (BCC) opplevde i 2015 stor aktivitet blant sine medlemmer over hele verden. I over 100 år har BCC hatt god tradisjon for personlig engasjement blant medlemmene. BCC opplever at det fortsatt er stor begeistring over å kunne bruke tid og ressurser for å støtte opp rundt menighetens kjernevirksomhet, som er å legge til rette for fellesskap rundt det kristne budskapet.

Dette kommer særlig til syne under BCCs internasjonale konferanser hvor hundrevis av medlemmer yter frivillig innsats for å legge til rette for at arrangementene skal ha det innhold og det fokus BCC bygger sitt trosgrunnlag på. Det ble i løpet av 2015 gjennomført syv ulike konferanser, med deltakere fra mange land og verdensdeler.

Barn og ungdom har en sentral plass i menighetslivet. BCC satser både tid og penger for å ivareta deres interesser. I 2015 ble det blant annet arrangert en Påskecamp for ungdom, der over 1500 ungdommer mellom 13 og 20 år deltok.

Det ble utført et stort antall timer frivillig arbeid av ungdom og voksne over 20 år under campen, som bidro til at Påskecampen 2015 ble en suksess.

BCC hadde i 2015 et regnskapsmessig overskudd, i hovedsak på grunn av stor giverglede blant medlemmene. BCC mottar også tilskudd fra stat og kommune, på lik linje med andre tros- og livssynssamfunn. Hvordan BCC disponerer og forvalter disse pengene, opptar både medlemmene og samfunnet rundt BCC. Styret i BCC har et sterkt fokus på en god og sikker forvaltning av de midler som foreningen disponerer. BCC har ønske om fortsatt å kunne støtte både arbeid for barn og ungdom, samt kunne støtte misjonsarbeid, både i Norge og internasjonalt.

Frivillig innsats er bærebjelken i menighetens virksomhet, og BCC takker for all giverglede, all uegennyttig innsats, og for personlig engasjement fra tusenvis av medlemmer over hele verden!

Frivillig innsats er en kjerneverdi for BCC og medlemmene, og har vært en nøkkelfaktor for BCCs utvikling.

BCC har ingen lønnede pastorer eller stillinger knyttet til selve omsorgsarbeidet i menigheten. Det er en sterk tradisjon for at dette utføres på ideell basis. En stor andel av de som er medlemmer er ungdom mellom 18 og 25 år, og i Norge har BCC nesten 1700 ungdommer i denne alderen. Denne aldersgruppen deltar i utstrakt grad som aktivitetsledere og mentorer opptil flere kvelder i uka. BCC ser dette engasjementet svært verdifullt, og ønsker å bidra med ressurser og rammevilkår som fungerer. Denne innsatsen utgjør fort opp mot en halv million frivillige arbeidstimer per år i aktivitets- og omsorgsarbeid.

 

Deltakelse på topplederkonferansen 2016

«Det er folkehelsebyggende, inkluderende og kriminalitetsforebyggende å være deltaker i dugnaden», uttrykte Sturla Stålseth i sin åpningstale på topplederkonferansen i januar 2015. «Det må skapes rom for frivilligheten», fortsatte han, «Fordi det er bra for samfunnet og fordi det er bra for individet. Frivilligheten er en hjørnestein i demokratiet og velferdssamfunnet vårt».

Året etter, i 2016, var topplederkonferansens tema #FriFrivillighet, med undertittel «Alle ønsker seg en fri frivillighet, men hvilke veier fører oss dit?». BCC var representert på konferansen, ved daglig leder Vegar Kronstad.

Topplederkonferansens tema var meget relevant for BCC, som er en organisasjon med lang tradisjon for frivillig arbeid og engasjerte medlemmer. BCC har i dag omtrent 30-40 lønnede heltidsansatte i faste stillinger, men mesteparten av BCCs aktivitet gjennomføres på frivillig basis. Slik har det vært fra starten av, og det er også menighetens policy i dag. BCC er en frivillig organisasjon, det er frivillig å melde seg inn og ut, og det er frihet til å velge hvilket aktivitetsnivå man ønsker å legge seg på. Det er store variasjoner på dette blant medlemmene.

Et av hovedtemaene på topplederkonferansen var hvor fri frivilligheten skulle være. At den skal være fri, og ikke et redskap for verken stat eller næringsliv, var det stor enighet om, også fra politisk hold. Frivilligheten skal både definere og oppnå sine egne mål. Statsminister Erna Solberg sa det slik at «Nettopp den friheten, at man har den ryggraden som gjør at man kan se de nye behovene, delta på nye måter, og organisere nye tilbud, er viktig!»

Frivillighet har lang tradisjon i BCC

BCC har hatt en sterk tradisjon for frivillig innsats helt fra starten av. De senere årene har BCC sett en sterk vekst i frivillig arbeid i foreningen. BCCs grunnlegger, Johan Oscar Smith, var en sterk pådriver, og et forbilde i frivillig innsats. Menigheten var en hjertesak for ham, og han ønsket å omgi seg med slike som hadde samme hjerte for saken. Dersom det ikke var slik, ga han klart uttrykk for at han heller ønsket at de lot være å bidra.

J. O. Smith og broren Aksel startet bladet «Skjulte Skatter» i 1912. Aksel Smith var tannlege, og hadde en god inntekt og kunne finansiere mye av virksomheten. Da han døde ganske ung i 1919, måtte Smith bære byrdene selv, ikke bare arbeidet med bladet, men også alle kostnadene til trykking og forsendelse. Han belastet ikke menigheten med noe av dette, men hadde et så stort hjerte for saken at han tok opp et personlig lån for å finansiere virksomheten.

Da menigheten i Horten vokste og de trengte sitt eget sted å ha møter og samlinger, viste han det samme engasjementet. I 1921 gikk han i bresjen med et sterkt personlig engasjement for å få bygd et eget forsamlingslokale. Nå var barn og ungdom blitt en betydelig del av menighetslivet, så saken hadde fått flere varme hjerter. Han skriver at «Her på Horten ser det ut som om både menn og kvinner har hjerter som driver dem. For synderlig drift utenfra har de ikke fått. Vi er forresten ingen yndere av den slags drift». Det var ganske magre kår den gangen, men folk stilte opp både økonomisk og med arbeidskraft. Menigheten i Horten fikk året etter sitt første moderne forsamlingshus, med plass til både møter og andre aktiviteter.

Omsorgsarbeid

BCC tror at et aktivt omsorgsarbeid former oss som medmennesker. Det å gi og dele av sin tid, omsorg og midler er en del av medlemmenes trosgrunnlag. Denne typen frivillig innsats kan ikke verdsettes i materielle verdier, men det har en svært stor verdi for samfunnet, og for de tusenvis av barn og ungdom som engasjeres og opplever en meningsfull fritid, som forebygger rus, kriminalitet og annen negativ utvikling.

Frivillig innsats under våre egne arrangementer

BCCs internasjonale konferanser er et godt eksempel på medlemmenes frivillige innsats. Med nesten 50 000 deltakere i året, fordelt på opptil 10 ulike konferanser, sier det seg selv at det kreves enorm innsats for å få alt til å fungere godt.

Det blir i løpet av sommermånedene lagt ned flere tusen timer frivillig innsats, for eksempel innen renhold, parkering, vakthold, rigging, tolking, lys-, lyd-, bilde og TV-produksjon. Bare ett av disse områdene, f.eks. tolking av trosoppbyggelsen til over 20 språk, krever mellom 40 og 50 personer med god språkkompetanse hver gang.

Frivillighet Norge uttrykker i sin frivillighetspolitiske plattform 2014 – 2019: «I frivilligheten møtes folk som har samme interesse, livssyn eller som brenner for samme sak. Deltakerne får sosial kompetanse, ferdigheter, venner, nettverk og opplever mestring».

Noen av de mest interessante frivillige oppgavene tilbyr vi til barna og de unge. Hvert år utfordrer BCC flere lokallag av Aktivitetsklubben til å lage innhold og underholdning for barn og unge til konferansene på Brunstad. Særlig gjelder dette sommerkonferansen, der BCC har mange større arrangementer med et høyt nivå. Da arrangeres alt fra musikaler, konserter, leker for barna, show, idrettsturneringer, og andre utflukter og konkurranser over flere dager. Bare finaleshowet i ungdomskonkurransen Outdoor Challenge samler flere tusen publikummere i storsalen på Brunstad med et forrykende show. Salen forvandles til en scene med kulisser, rekvisitter, dansere, musikk og effekter som det tar månedsvis med innsats av flere titalls personer å forberede.

 

Være med og bære fellesskapet

BCCs samlingssentre driftes og vedlikeholdes ofte av  medlemmene på dugnadsbasis. Enhver som ønsker bidrar med det som passer for dem, enten det er med penger eller tid. På denne måten skapes det eierfølelse og ansvar.

BCC har som policy at det ikke på noen måte skal kreves frivillig innsats av medlemmene. Menighetslivet er, og skal være, frivillig. Når man deltar i et fellesskap hvor mange gjerne vil bidra, mens en selv ikke har mulighet eller like sterkt ønske om å bidra, er det vanskelig å unngå at enkelte vil oppleve et visst sosialt press. På den annen side gir en frivillig praktisk innsats også en mulighet til å bidra til fellesskapet for de som ikke har så sterke økonomiske muskler.

Disse mekanismene finnes også i samfunnet for øvrig. Når man har barn på barneskolen, forventes det blant annet man skal bidra med dugnad i forbindelse med 17. mai-feiringen. FAU eller skolen kan ikke kreve dette, men når omtrent samtlige av foreldrene stiller opp, kan man ikke utelukke at enkelte føler et press til å bidra.

BCC har stor bevissthet på å inkludere de som ikke har mulighet, eller begrenset mulighet, til å bidra til fellesskapet. Dette ligger i BCCs trosgrunnlag slik apostelen Paulus sier i et av sine brev: «Bær hverandres byrder».

Motivert til innsats

På topplederkonferansen i januar 2016 sa statsminister Erna Solberg: «Det som er så imponerende i vårt samfunn er å se hvor mange som legger ned nesten like mange timer og årsverk i sin innsats uten lønn, på siden av det vanlige arbeidslivet, som det de gjør i arbeidslivet. Jeg tror at styrken i vårt samfunn er denne evnen til å stille opp for hverandre».

BCC stiller seg bak dette budskapet, og opplever at det frivillige arbeidet skaper gode, konkrete resultater, og gir medlemmene både mestringsopplevelser og fellesskapsfølelse. Det utgjør en vesentlig forskjell for de det berører, og motiverer til videre innsats.

Fra Frivillighetsbarometeret 2015 kan en se at to av tre, altså 66 prosent av den norske befolkningen, utfører en form for frivillig arbeid. Det betyr at ca. 2,8 millioner personer i Norge opplever at de har deltatt i frivillig arbeid. Av samme barometer ser en også at hele 11 prosent har jobbet frivillig over 10 timer hver måned det siste året.

Frivillighet i system

I Frivillighet Norges frivillighetspolitiske plattform 2014 – 2019 leser vi følgende:

«Befolkningen stiller større krav til organisasjonene enn tidligere. Det betyr ikke at befolkningen ikke vil delta, men at de er mer opptatt av å realisere seg selv gjennom deltakelsen enn før. De forventer stor grad av tilrettelegging når de skal gjøre frivillig innsats og høy kvalitet på organisasjonenes aktivitetstilbud. For at organisasjonene skal lykkes med å rekruttere og beholde medlemmer, givere og frivillige er det nødvendig med mer ressurser til å tilrettelegge for, lede og inspirere frivillige, samt mer ressurser til anlegg, utstyr, organisering, instruksjon osv. slik at medlemsaktivitetene holder den kvaliteten som etterspørres.»

Dette er, og har vært, helt sentralt for BCC i mange tiår. Når mange ønsker å bidra, er det viktig at en ikke sløser med ressursene ved dårlig organisering og manglende ledelse. Det krever mye forberedelser når hver og en av de frivillige skal oppleve at det de bidrar med er meningsfullt og viktig.

BCC har utviklet og tatt i bruk elektroniske verktøy som forenkler og bidrar til å løse de administrative og organisatoriske oppgavene.

Frivilligheten utjevner sosiale og økonomiske forskjeller

På topplederkonferansen fortalte statsminister Erna Solberg fra sin egen deltakelse i frivilligheten blant annet slik:

«Jeg har stått på Skøyen skole og solgt vafler, som håndballmamma og leder i Høyre. Så kommer det et lag fra Groruddalen som nesten får et apokalyptisk anfall, da de ser Høyres leder stå og selge vafler som alle de andre. De tenker da at det ville aldri skjedd i det landet vi kommer fra. Og det er jo en del av den arenaen som frivilligheten faktisk viser likheten og samholdet i vårt samfunn på».

Frivilligheten er en glimrende inkluderingsarena. BCC har medlemmer i de fleste sosiale og økonomiske samfunnslag. Solidaritetstanken er imidlertid gjennomgående, og i arbeidet er vi alle like. Den rike og den fattige står på likefot, og i det frivillige arbeidet har medlemmene fellesskap og trivsel.

Frivilligheten er en suksessfaktor i BCC. Den skaper mye trivsel, mye humor og mye livsglede, og sikrer barn og unge i BCC en fremtid med gode rammevilkår.

BCC avholdt syv internasjonale konferanser på Oslofjord Convention Center i Vestfold i 2015, med opptil 50 000 deltakere fra nesten 40 nasjoner. BCC opplever en økende interesse for deltakelse på sine konferanser, samtidig som mesteparten av konferansene TV-sendes og distribueres over internett verden over. Ønsket om å møtes, bygge fellesskap og oppleve noe sammen med trosfeller, er sterke og tydelige verdier som gjør det populært å komme til BCCs konferanser.

På BCCs konferanser står trosoppbyggelsen i sentrum. I tillegg arrangeres det ofte andre aktiviteter avhengig av konferansens varighet, særlig for barn og ungdom. Alle disse aktivitetene forberedes i hovedsak av lokalmenighetene. I tillegg samarbeider BCC med foreningene Aktivitetsklubben, Brunstad Ungdomsklubb og Xercize når det gjelder en rekke andre aktiviteter, slik som Outdoor Challenge, idrettsturneringer, barnemusikal og barneleker.

Brunstad

BCC har en lang historie på Brunstad i Stokke, som eier av stedet i 50 år, fra 1956. Siden 2006 har Brunstad vært eid av Brunstadstiftelsen som leier stedet ut til Oslofjord Convention Center AS for kommersiell arrangementsdrift. BCC benytter fortsatt stedet til sine konferanser, og leier fasiliteter og visse tjenester av Oslofjord Convention Center AS.

 

Påskecamp 2015

Påskecamp 2015 – aktiviteterOver 1500 norske ungdommer mellom 13 og 20 år, og over 400 mentorer i aldersgruppen over, deltok på Påskecamp. Målet med campen var å samle ungdommer fra Norge til en aktivitetsuke der de, sammen med jevnaldrende, kunne delta på aktiviteter de interesserer seg for. Samtidig fikk deltakerne inspirasjon og oppmuntring ved det kristelige innholdet under ungdomskveldene. I 2015 kunne BCC, i samarbeid med Aktivitetsklubben, Brunstad Ungdomsklubb og Xercize tilby 17 ulike aktiviteter innen sport, media, musikk, kunst og friluft.

Påskecampen inneholdt aktiviteter og turneringer hver dag, og en gallafest på avslutningsdagen. Det gikk parallelle turneringer både i ishockey og volleyball gjennom hele campen. Mentorene hadde i tillegg egne seminar, der viktige fokusområder knyttet til barne- og ungdomsarbeidet ble satt på agendaen.

BrunstadTV hadde direktesending fra Påskecampen hver kveld, med innslag fra dagens aktiviteter.

Påskecampen var svært vellykket, noe som gjenspeilet seg i neste års camp, der det også ble tilrettelagt for internasjonal deltakelse.

 

Sommerkonferansen

Sommerkonferansen 2015 ble fordelt på to konferanseperioder, den første i juli, og den andre i august. Til sammen deltok 7632 kvinner og 7779 menn fra 38 land.

BrunstadTV hadde fullt program omtrent hver dag under hele sommerkonferansen. Over 150 frivillige arbeidet både med liveproduksjon og reportasjer. I tillegg ble det laget innhold til kanalen fra flere mediegrupper i lokalmenighetene verden over. BrunstadTV dekket all trosoppbyggelse og andre aktiviteter.

Sommerkonferansens første del – den såkalte hovedkonferansen – har sterkt fokus på trosoppbyggelsen.

Et høydepunkt under sommerkonferansen 2015 var den store «Teltfesten». Festen var arrangert av lokalmenighetene fra Østfold og Oslo og Follo, som hadde sikret seg inngangsbilletter ved å slå arrangørmenigheten i innsamlingskonkurransen. Med trosoppbyggelse, musikkinnslag, filmer og show ble teltfesten en suksess, og viste oss at en økonomisk innsats for å sikre våre barn og unge gode rammevilkår virker samlende, motiverende og det får oss i stemning.

 

Sommerkonferanse for ungdom

Ungdomskonferansen samlet ungdom fra 13 til 35 år. Til sammen 3400 kvinner og 3452 menn fra 38 land deltok. Trosoppbyggelsen samlet alle ungdommene to ganger om dagen.

Aktivitetsklubbens konkurransekonsept Outdoor Challenge (OC) har vært en tradisjon på ungdomskonferansen i mange år.

Konkurransen er lagbasert, med et likt antall gutter og jenter på hvert lag. Konkurransen starter med en konkurransedag på Risøya, en vakker øy i skjærgården utenfor Langesund. Der konkurreres det om å bli av de fire beste lagene som får delta i semifinaler og finale i storsalen på Brunstad.

I samarbeid med Xercize ble det arrangert turneringer både i volleyball og fotball, med finale i storsalen på Brunstad.

Sommerkonferanse for barn

Barnekonferansen er barnas årlige høydepunkt, fordelt over tre fulle dager med både søndagsskole, leker og aktiviteter for alle barn opp til 13 år. Konferansen danner avslutningen på nesten to ukers opplevelser på Brunstad.

Fjorårets åpning av barnekonferansen var en musikal med både sang, musikk, film og skuespill. Temaet for konferansen, «Gud elsker en glad giver», ble formidlet på en god måte igjennom historien om Nora. Nora er ei jente som helst vil ha tingene sine for seg selv og ikke dele med venner eller søsken, men etter hvert skjønner hun hva det vil si å gi med glede. Nora lærer å gi og velsigne sine medmennesker i de hverdagslige situasjonene hun møter.

Barnelekene 2015 var et fullspekket show over tre dager. Hver dag under konferansen fikk barna møte Den Fantastiske Professor Grym og hjelperne hans, med det ene målet å bygge en stor, fantastisk godterimaskin. Han har prøvd flere ganger før uten hell. Hvert forsøk fører bare til usmakelig, ekkelt og illeluktende godteri. Nå utfordret han alle barn på Brunstad til å hjelpe. Aktivitetsklubben i Oslo Follo la ned mye arbeid i å engasjere barna i å hjelpe professoren i å finne både riktig smak, farge, og lukt. Lekene var fordelt over tre dager med disse tre temaene.

BrunstadTV er en ikke-kommersiell TV-kanal som distribueres vederlagsfritt til BCCs medlemmer. Kanalens visjon er å formidle kristne, positive verdier til barn, ungdom og familier. I tillegg er kanalen et viktig medium for å nå ut med trosoppbyggelse og informasjon. I 2015 brukte BCC rundt NOK 25 millioner i produksjonen av over 220 timer med nytt TV-materiale.

Medarbeiderne i BrunstadTV kommer fra 11 ulike nasjoner, og utgjør dermed en mangfoldig stab med ulike kvaliteter, genuint opptatt av kanalens visjon og mål. BrunstadTV har flere ungdommer som deltar i BCCs ungdomsprogram, og som jobber aktivt for å lære seg norsk språk og kultur parallelt med at de bidrar i BrunstadTVs produksjon.

 

Videreutvikling og investeringer i 2015

BrunstadTV har i 2015 hatt stort fokus på videreutvikling av både innholdsproduksjon, kompetanse og utstyr. Året var preget av samarbeid, utvikling og fellesskap. BCC tror dette er kvaliteter som vil bidra til at kanalen også i fremtiden kan være en god leverandør av innhold og tjenester for foreningen.

Tekniske oppgraderinger

Som ledd i overgang til HD-produksjon ble utstyret til bildekontroll oppdatert til HD i slutten av 2015. For å heve kvaliteten på serieproduksjonen ble det også kjøpt inn nye 4K-kameraer. Ytterligere oppgraderinger er planlagt i 2016. BrunstadTVs ansatte deltar på kurs og messer for å holde seg oppdatert og videreutvikle seg i bransjen og faget.

Videreutvikling av innhold

BrunstadTV stiller høye krav til egen innholdsproduksjon, og flere av de største produksjonene er i en stadig utvikling. Det månedlige programmet «BrunstadMagasinet» er et eksempel på dette. I 2015 investerte BrunstadTV i nytt studio, og tilbakemelding fra seerne viser at programmet er populært både som inspirasjons-, underholdnings- og informasjonsprogram.

TV-serien «Til Aksjon!» ble en stor suksess høsten 2015. Programmet er et gameshow i studio, der engasjerte deltakere konkurrerer i både samarbeid, kunnskap og bibelforståelse. Ungdom fra hele verden fulgte med på programmet, og både under og mellom TV-sendingene jobbet de med oppgaver, spill og utfordringer i sin lokale ungdomsgruppe. «Til Aksjon!» er en viktig del av trosoppbyggelsen og utviklingen av bibelforståelsen i disse lokale gruppene.

 

Seertall og sosiale medier

BrunstadTV utførte i 2015 målinger for å få seertall på kanalens mest sentrale programmer. På de mest sette programmene viser målinger opp til 8000 seere i snitt. I tillegg utførte BrunstadTV en rekke små og store seerundersøkelser og konkurranser for å få tilbakemeldinger på hva publikum synes om det BrunstadTV produserer. BrunstadTV bruker både Instagram, Facebook og YouTube for å informere og holde kontakten med sine seere.

Distribusjon

BrunstadTV sender sitt programinnhold kryptert via Telenors satellitt THOR 5 samt at enkelte programmer gjøres tilgjengelig via nett-TV. I 2015 distribuerte BrunstadTV cirka 220 timer med nytt materiale, fordelt på programserier og direkteproduserte flerkameraproduksjoner.

YOUTH EXCHANGE PROGRAM

Youth Exchange Program (YEP) er et internasjonalt ungdomsprogram for de som ikke er statsborgere i et land innenfor EØS-området. Ungdomsprogrammet administreres av BCC. Programmet går normalt over ett år, og innebærer minst 20 timers undervisning per uke i norsk språk, norsk kultur, og bibelkunnskap. I tillegg gis det anledning til frivillig innsats for BCCs virksomhet.

Hovedinnholdet i programmet er:

• YEP skal gi kjennskap til BCCs trosgrunnlag og historie

• YEP skal gi opplæring i misjonsarbeid og menighetsliv

• YEP skal gi opplæring i norsk språk og kultur

• YEP skal bidra til respekt og toleranse gjennom samarbeid i et multikulturelt miljø

• YEP skal tilrettelegge for frivillig innsats i menighetens konferanser og prosjekter

 

Det er to opptak i året. I perioden fra januar til juli 2015 deltok 65 ungdommer fra Australia, Hviterussland, Brasil, Canada, Chile, India, New Zealand, Kina, Russland, Sør-Afrika, Ukraina og USA.

I perioden fra august til desember 2015 deltok 81 ungdommer fra Australia, Brasil, Canada, Chile, Kina, Hong Kong, India, Mexico, New Zealand, Peru, Russland, Sør-Afrika, Sri Lanka, Ukraina og USA.

YEP arrangerer vanligvis en større tur i løpet av skoleåret, og i slutten av mai 2015 dro hele gruppen på opplevelsestur i Europa. I juni ble det avholdt avslutningsfest i Oslo.

Kjennskap til BCCs trosgrunnlag og historie

YEP deltok i 2015 på bibelundervisningen i regi av Brunstad Bibelskole. Bibelskolen startet sesongen i BCCs historiske museum, Forumsenteret, som ligger på Oslofjord Convention Center. Muséet åpnet sommeren 2008, og tar i hovedsak for seg BCCs historie fra år 1900 og frem til i dag. Opplevelsen i senteret starter i en 4D-kino og fortsetter i en utstilling der man går med en liten audioguide man kan peke på deler av utstillingen med, og høre historisk informasjon på seks forskjellige språk.

Bibelskolen har delt pensumet inn i åtte hovedtemaer. Skolen har tentamen i desember og eksamen i juni. Det gis ikke karakterer, men deltakerne får utdelt oppgaver som må løses ca. en uke før de blir gjennomgått. Alle som har fullført undervisningen får et kursbevis.

Opplæring i misjonsarbeid og menighetsliv

I tillegg til at det er en del av bibelskolens pensum, deltar YEP også jevnlig i workshops rundt misjonsarbeid og menighetsliv. Sentrale temaer er:

– Bevisstgjøring av mine muligheter for å gi oppmerk somhet, hjelp og omsorg

– Bevisstgjøring av mine muligheter til å trigge potensialet i de menneskene jeg omgås

– Betydningen av å være et selvstendig og reflektert menneske i et større felleskap

– Betydningen av å ta selvstendige valg som kan utgjøre en forskjell i mine omgivelser

– Muligheten til å bygge fellesskapet på tvers av bakgrunn, kulturer og egenskaper

Den mest effektive opplæringen foregår imidlertid gjennom deltakelse i det praktiske misjons- og menighetsarbeidet. YEP deltar i følgende aktiviteter gjennom de to sesongene programmet varer:

– TV-produksjon og filmproduksjon i BrunstadTV

– Kommunikasjon på web og sosiale medier

– Oversettelse av artikler fra norsk til morsmål

– Planlegging og gjennomføring av store internasjonale konferanser

– Planlegging av gjennomføring av mindre events med spesifikke temaer

– Besøk i forskjellige norske lokalmenigheter

– Praktisk gjennomføring av omsorgsarbeid på både små og store arenaer

Opplæring i norsk språk og kultur

En del av hensikten med YEP er nettopp å lære norsk språk og kultur. Deltakerne gjennomfører et norskkurs i flere faser, både ved leksjoner i klasserommet og på internett, før de gjennomfører eksamen og får kursbevis. I tillegg motiverer YEP kursdeltakerne til å bruke fritiden til ytterligere norskopplæring via konkurranser og treningsnotering på nett.

Deltakerne deltar aktivt på norske høytidsdager. Grunnlovsdagen, sankthans og jul feires etter norske tradisjoner. Videre arrangeres det aktivitetsdager sammen med lokalmenigheter rundt om i Norge, der alt foregår på norsk.

Respekt og toleranse i et multikulturelt miljø

BCC har tradisjon for å stimulere til nasjonal egenart i utenlandske lokalmenigheter. I YEP står er det derfor sentralt å gjøre seg kjent med, forstå og respektere hverandres kulturer. Dette kommer til syne blant annet på menighetens halvårlige misjonsfester som arrangeres av lokalmenigheter rundt om i hele verden.

Med 17 nasjoner representert, er YEP en aktuell arena for å bygge fellesskap på tvers av kulturer. Selv om deltakerne lærer norsk språk og norsk kultur, er året i YEP i høyeste grad internasjonalt. Deltakerne får derfor lov å promotere sin nasjonale egenart via kulturfester med nasjonalt preg, der alle i YEP deltar.

Med flere titalls mennesker fra mange kulturer som er sammen et helt år, får deltakerne et internasjonalt nettverk som de tar med seg videre i livet. Ved å delta i planlegging og gjennomføring av internasjonale konferanser på Brunstad, suppleres dette nettverket ytterligere.

 

Frivillig innsats i menighetens konferanser og prosjekter

YEP deltar i BCCs planlegging og gjennomføring av de internasjonale konferansene på Brunstad. Deltakerne får sin egen opplæringshåndbok og undervisning i helse, miljø og sikkerhet. Det holdes serveringskurs, og det gis opplæring i kundeservice, kommunikasjon, arbeidsmiljø, arbeidsmoral og holdninger.

BCC opplever hvert år stor pågang i søknader om deltakelse på YEP.

Brunstad Christian Church er organisert som en selveiende ideell forening uten økonomisk formål. Foreningens medlemmer er det nærmeste man kommer en eier av BCC. I tråd med vedtektene skal foreningens midler brukes til å realisere foreningens formål og kan ikke disponeres over på annen måte.

Ansvaret for en forsvarlig forvaltning av foreningens midler ligger hos styret som skal sørge for at BCC bruker sine ressurser i henhold til vedtektene og etter norsk lovgivning.

BCC er en allmennyttig forening, fritatt for alminnelig skatteplikt etter skatteloven. BCC er forhåndsgodkjent av Skatteetaten som en frivillig organisasjon der norske givere (personlige og selskaper)  får skattefradrag for gaver innenfor visse beløpsgrenser. Beløpsgrensen i 2015 var NOK 20 000.

I 2015 mottok BCC 234 mill NOK i gaver fra privatpersoner, selskaper og organisasjoner. Frivillige gaver utgjør bærebjelken i BCCs økonomi.

BCC har god likviditet og hadde ved utgangen av året 43 mill. NOK i bankinnskudd. Foreningen er de seneste årene vurdert til kredittratingen AAA, av anerkjente kredittbyråer.

BCC har investert i to forretningseiendommer gjennom sine datterselskap, finansiert ved konserninterne lån fra BCC på totalt 135 mill NOK.

Øvrige utlån gjelder blant annet lån til lokalmenigheter og organisasjoner tilknyttet BCC.

BCC har finansiert dette ved egenkapital og innlån fra lokalmenigheter tilknyttet BCC. BCC hadde ved utgangen av året ingen lån i uavhengige finansinstitusjoner.

Kapitalforvaltning

BCC har de siste årene bygd opp en solid egenkapital:

BCC 2015 KapitalforvaltningDet er i hovedsak de siste årenes overskudd som danner grunnlaget for foreningens egenkapital på 447 mill NOK. Det er i stor grad BCCs lokalmenigheter som har bidratt til den solide kapitalbasen i BCC, ikke minst på grunn av resultatet av Golden Heart-prosjektet. Dette prosjektet ble beskrevet nærmere i BCCs årsrapport 2014.

BCC er opptatt av god kapitalforvaltning, og den særlige økningen i egenkapitalen de tre siste årene har forsterket foreningens fokus og bevissthet rundt avkastning og risiko. BCC har lav risikoprofil som grunnlag for sin kapitalforvaltning.

BCC vil fortsatt sørge for å forvalte sin egenkapital i tråd med BCCs formål.

Internkontroll og etterlevelse

BCC har fokus på god internkontroll og compliance i alle prosesser og prosjekter, og har innhentet konsulentbistand fra anerkjente juridiske og økonomiske rådgivningsselskaper gjennom flere år.

Som frivillig organisasjon forholder BCC seg til en rekke lover. Nedenfor er en oversikt over relevante lover innenfor to sentrale områder:

BCC_2015_loverUtover dette forholder også BCC seg regelmessig til en rekke andre sentrale samfunnslover, slik som ekteskapsloven, plan- og bygningsloven, arbeidsmiljøloven med mange flere. BCC innretter seg også etter den ulovfestede foreningsretten.

Omfanget av lovgivningen har utviklet seg slik at BCC de senere årene har styrket organisasjonen med kompetanse innen disse fagområdene. BCC har i tillegg holdt kurs og seminarer for lokalmenighetene på sentrale temaer som f.eks. regelverket for skatt og merverdiavgift for frivillige organisasjoner.

Overdragelse av regionale konferansesentre

I løpet av 2015 innledet BCC en prosess med eierne av flere regionale konferansesentre som BCCs medlemmer sogner til verden over. Disse har historisk hatt lokal eller regional eierstruktur, men har i stor grad vært finansiert ved lån og garantier fra BCC. Konferansesentrene brukes jevnlig av flere lokalmenigheter i de ulike land, men i mange tilfeller har ikke disse lokalmenighetene finansiell eller praktisk mulighet til å drifte eller videreutvikle sentrene på egen hånd. Prosessen med overtakelse av eierskap ble satt i gang for å oppnå forutsigbarhet, kontinuitet og stordriftsfordeler, både for BCC og lokalmenighetene. Prosessen med overtakelse av konferansesentrene forventes sluttført i løpet av 2016.

BCCs intensjonsavtale med Oslofjord Convention Center AS

BCC har signalisert overfor Oslofjord Convention Center AS (Oslofjord) at de ønsker å leie Brunstad i minst 20 år fremover. BCC har signert en intensjonsavtale med Oslofjord, med mål om å signere en endelig kontrakt ved årsskifte 2016/2017. BCC og Oslofjord forhandler om innholdet i denne rammeavtalen som gjør at BCC fortsatt kan drive sin konferansevirksomhet på Brunstad.

Offentlig tilskudd til trossamfunn

Både staten og kommunene yter et tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke (Dnk). Tilskuddet for hvert medlem tilsvarer statens og kommunens utgifter til Dnk per medlem. I 2015 fikk BCC NOK 1 013,- i offentlig støtte pr norske medlem. For foreningens 7 997 norske medlemmer utgjorde dette NOK 3 886 542,- fra staten, og NOK 4 216 466,- fra kommunene. I tillegg fikk BCC merverdiavgiftskompensasjon på NOK 3 532 256,- fra Kulturdepartementet.

BCC har et løpende vedlikehold av medlemsdataene i tråd med lovgivning og rundskriv fra Kulturdepartementet. De fleste av BCCs nye medlemmer blir innmeldt ved fødsel basert på foreldrenes medlemskap. BCC har noen få tilfeller av innflytting av medlemmer fra andre land.

Et medlem kan melde seg ut ved å gi beskjed til forstander i sin lokalmenighet.

I 2015 var 56 personer registrert som medlem både i BCC og i et annet trossamfunn. BCC har ikke mottatt offentlig støtte for disse og har sendt informasjon til lokalmenigheten med oppfordring om å avklare hvilket trossamfunn vedkommende ønsker å ha tilknytning til. De fleste av disse gjelder barn hvor foreldrene har medlemskap i hvert sitt trossamfunn.

En oversikt over BCCs medlemsutvikling i Norge de siste ti år viser følgende tall:
BCC_2015_medlemmer

BCC_aarsberetning_2015

Last ned årsberetning 2015 PDF

BCC_aarsberetning_2015

Last ned revisjonsberetning 2015 PDF

Meny

Bitnami