Vedtak i BCC Norges landsmøte

Ordinært landsmøte ble avholdt 20. mai 2024. Se oversikt over vedtakene her.


Fakta

 • Sted: Oslofjord Convention Center
 • Ordstyrer: Vidar Kronstad
 • Protokollfører: Thorstein Baardsen
 • Antall delegater i møtet: 67
 • Alle fremlagte saker ble vedtatt

Årsregnskap og revisors beretning for 2023

BCC Norges årsregnskap og revisors beretning ble presentert for landsmøtet, og vedtatt.

Videre ble det orientert om BCC Norges årsrapport for 2023. Rapporten gir innblikk i hvordan trossamfunnet har forvaltet gaver og tilskudd til å fremme formålet, og viser litt av mangfoldet av aktiviteter i lokalmenighetene.

BCC Norge består av et nasjonalledd med 19 tilhørende lokalmenigheter. Både nasjonalleddet og lokalmenighetene er autonome organisasjoner som avgir egne regnskaper. BCC Norge har utarbeidet sammenfattet årsregnskap for hele det norske trossamfunnet.

Les årsrapport, årsregnskap og sammenfattet regnskap her:

Endringer av BCC Norges vedtekter

Å endre vedtekter krever 2/3 flertall. I hovedtrekk er disse endringene vedtatt:

Hyppighet for landsmøter ble endret til to ordinære landsmøter i året, med mål om å forbedre planprosessen. Det betyr at BCC Norge følger rytmen for representantskapsmøtene i BCC-forbundet. 

Forstanderskapet foreslo en endring i ordlyden i en del av formålet, som ble vedtatt:

 • Fra: Fremme den kristne tro slik den framkommer i BCC-forbundets trosgrunnlag blant alle mennesker og å lære dem som ønsker det å holde alt det Jesus har befalt
 • Til: Fremme den kristne tro slik den framkommer i BCC-forbundets trosgrunnlag blant alle mennesker og å lære dem å holde alt det Jesus har befalt

Endringen begrunnes i ønske om å bringe ordlyden nærmere Matteusevangeliet 28:20.

Se BCC Norges vedtekter her.

Valg av medlemmer til verv

Valgkomiteen presenterte forslag til kandidater til verv i BCC Norges organer, herunder sentralstyret, valgkomiteen, medlemsutvalget og varslingsutvalget. Totalt består disse organene av 20 frivillige medlemmer.

Sentralstyret, som er øverste myndighet i økonomiske, juridiske og praktiske spørsmål mellom landsmøtene, fikk et nytt medlem. Morten Ådalen ble valgt inn for to år av landsmøtet. Styret består per 20. mai av følgende personer:

Vidar Kronstad (styrets leder)
Emilie S. Damnjanovic
Morten Ådalen

Ny arbeidsgruppe nedsatt

Det ble orientert om at sentralstyret oppretter en arbeidsgruppe som skal bidra til å støtte lokalmenighetenes arbeid med økonomiplaner. Arbeidsgruppen består av delegater med kompetanse innen økonomiske fag.

Fakta om BCC Norge

 • Har 19 medlemsmenigheter og 9 026 medlemmer i Norge (2023)
 • Registrert trossamfunn med vigselsrett
 • Ideell og allmennyttig organisasjon, godkjent av Skatteetaten for fradrag på gaver
 • Mottar tilskudd fra staten som trossamfunn
 • Medlem i BCC-forbundet, en internasjonal sammenslutning av organisasjoner med felles formål og trosgrunnlag
 • Medlem i Norges Kristne Råd, en paraplyorganisasjon for kristne kirker og trossamfunn
 • Medlem i Frivillighet Norge, et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge
 • Samarbeidspartner med Tankesmien Skaperkraft, som skal stimulere til refleksjon, debatt og aktiv samfunnsbygging