BCC Norge som nasjonalledd

BCC Norge er nasjonalledd for alle de 19 norske lokalmenighetene. Som nasjonalledd er BCC Norge en støtte for de norske lokalmenighetene, som drives nesten utelukkende med frivillig innsats. Nå har alle disse fått nytt navn.


Kravene til organisering og rapportering fra trossamfunn vokser, og nasjonalleddet legger til rette for å følge opp dette på en måte som skal gjøre det så enkelt som mulig for lokalmenighetene å drive kristen ideell virksomhet med frivillige. BCC Norge forvalter også tilskuddet fra den norske stat på vegne av den norske virksomheten, som til sammen har nesten 9.000 registrerte medlemmer. For 2021 utgjorde denne støtten cirka kroner 1300 per medlem, totalt 11,6 millioner kroner.

Servicen til lokalmenighetene ytes blant annet ved å gi veiledning, anbefalinger og krav til god drift i lokalmenighetene, ved å utvikle og tilby gode IT-verktøy, håndbøker og kurs, og ivareta rettigheter og plikter som norsk trossamfunn.

Organisering

Øverste myndighet i BCC Norge er landsmøtet, med delegater som velges fra alle de 19 lokalmenighetene. Foreningen har et sentralstyre som er øverste myndighet mellom landsmøtene, og sørger for tilfredsstillende organisering av virksomheten. I tro- og lærespørsmål er det forstanderskapet i BCC-forbundet som øverste myndighet. Foreningen har adresse ved trossamfunnets kontorer i Moss.

Norske menigheter har fått nytt navn

I den pågående omorganiseringen i den internasjonale virksomheten, vil alle lokalmenigheter som innvilges medlemskap i BCC-forbundet kunne ta i bruk «BCC» i navnet, og endre til vår nye logo og profil. Per dato har alle de norske lokalmenighetene inngått medlemskap, og endret navn.


Dette er de 19 norske lokalmenighetene

BCC Bergen
BCC Drammen Sande
BCC Eiker
BCC Grenland
BCC Hallingdal
BCC Hamar
BCC Harstad
BCC Horten
BCC Hønefoss
BCC Molde
BCC Måløy
BCC Oslo og Follo
BCC Sandefjord
BCC Stavanger
BCC Stord
BCC Sørlandet
BCC Tønsberg
BCC Valdres
BCC Østfold

Fakta om BCC Norge

  • Har 19 medlemsmenigheter og cirka 9.000 registrerte medlemmer i Norge. (2021)
  • Registrert trossamfunn med vigselsrett
  • Ideell og allmennyttig organisasjon, godkjent av Skatteetaten for skattefradrag på gaver
  • Forvalter momskompensasjonsordningen for BCC Norge og norske lokalmenigheter
  • Mottar tilskudd fra staten som trossamfunn
  • Medlem i Norges Kristne Råd, en paraplyorganisasjon for kristne kirker og trossamfunn
  • Medlem i Frivillighet Norge, et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge
  • Samarbeidspartner med Tankesmien Skaperkraft, som skal stimulere til refleksjon, debatt og aktiv samfunnsbygging
  • Org.nr. 979 961 073