Sunne og trygge oppvekstmiljøer for barn og ungdom

Vårt ønske er at alle som vokser opp i vårt trossamfunn skal kunne se tilbake på en trygg og god oppvekst i menigheten, uansett om de som voksne velger å forbli medlemmer eller ikke.  


Teksten er hentet fra BCCs årsrapport for 2019

BCC har jevnt økende medlemstall, og ved utgangen av 2019 hadde vi 8.814 registrerte medlemmer i Norge. Hele 50 % av disse er barn og ungdom under 25 år. Aldersfordelingen viser altså at en høy andel av de unge medlemmene velger å forbli i trossamfunnet som voksne, en trend som fortsatte i 2019.  

For de aller fleste er medlemskapet i BCC en kilde til fellesskap og glede, hvor man finner tilhørighet gjennom felles tro. 

Vårt formål

BCCs formål er å gjennomføre Jesu misjonsbefaling, og vi ønsker å utvise nestekjærlighet og inspirere til å leve et aktivt kristenliv. Dette gjøres blant annet ved trosopplæring, i møte med mennesker, og ved å hjelpe, veilede og forebygge.  

Ungdom og medlemmer i BCC.
I BCC finner mennesker fra mange land tilhørighet gjennom felles tro, og medlemskapet er en kilde til fellesskap og glede. Foto: BCC

Trossamfunnet som arena for frivillig arbeid  

Så mye som 60 % av befolkningen i Norge deltar i frivillig arbeid hvert år, og for BCCs medlemmer er trossamfunnet en arena for nettopp dette. Å være kristen handler om å være med å bygge samfunnet, og vi opplever at mange av våre medlemmer deltar i samfunnsnyttig arbeid for barn og unge.  

Det drives frivillig arbeid på mange fronter, der mange av våre medlemmer er svært engasjerte, enten det er i aktiviteter for barn og ungdom, forkynnelse og omsorgsarbeid, sang og musikk eller organisatorisk arbeid for lokalmenighetene. 

Stort engasjement for barn og unge  

Siden mer enn 50 % av medlemmene våre er under 25 årstår barne- og ungdomsarbeidet høyt på prioriteringslisten i trossamfunnet. Flere aktører har et brennende engasjement for å bidra på beste måte til at barna får gode opplevelser i menighetsfellesskapene. Her jobber BCC og lokalmenighetene sammen for å skape sunne, trygge og gode oppvekstmiljøer for barn og unge. 

Vårt ønske er at alle som vokser opp i vårt trossamfunn skal kunne se tilbake på en trygg og god oppvekst i menigheten, uansett om de som voksne velger å forbli medlemmer eller ikke.

Engasjerte frivillige som arbeider for å skape gode opplevelser for barn og ungdom.
Mange av våre medlemmer er engasjerte i frivillig arbeid for å skape gode opplevelser i menighetsfellesskapene. Foto: BCC

Forebyggende arbeid: samarbeid mellom BCC og lokalmenighetene 

Forebyggende arbeid i ressursteam BCC har i en årrekke deltatt i Kirkelig Ressurssenters nettverk mot vold og seksuelle overgrep, og deltar årlig på ulike fagseminar og konferanser for å holde seg faglig oppdatert og få innspill til arbeidet i organisasjonen. Det er utarbeidet retningslinjer og gitt opplæring til lokalforeningene i det forebyggende arbeidet mot uønskede hendelser.  

I 2019 ble det holdt 9 kurs i norske lokalmenigheter, hvor retningslinjer, varslingsrutiner og lokale tiltak er blitt gjennomgått.  

Ressursteamet tok i 2018 også initiativ til å opprette en egen arbeidsgruppe med frivillige som jobber forebyggende i hver lokalmenighet. Dette ble innført i alle lokalmenighetene i 2019. Her kan medlemmer og frivillige henvende seg med ulike spørsmål og behov for råd. Arbeidsgruppene består av ulike kompetanser, og skal være representative både i forhold til kjønn og alderssammensetning. 

Alt forebyggende arbeid har som mål at menighetene skal være sunne og gode oppvekstmiljøer for barn og ungdom, der barna kan kjenne seg sett og elsket. På den måten kan menigheten fungere som et utvidet nettverk ved siden av hjem og skole; en arena for omsorg, mestring og trivsel.  

Kilder: Frivillighet Norge