Ny lov om tros- og livsynssamfunn vedtatt i Stortinget

I dag ble den nye loven om tros- og livssynssamfunn vedtatt i Stortinget. Det er på mange måter et historisk vedtak som Kristen-Norge kan være fornøyd med, hvor Stortinget slår fast prinsippet om det livssynsåpne samfunnet.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Stortinget.no

Med den nye trossamfunnsloven blir tre lover til en, og eldre lovverk fornyes og forenkles. Den nye loven anerkjenner troens betydning i menneskers liv, og i proposisjonen beskrives trossamfunnene som en skapende kraft.

En aktiv og støttende livssynspolitikk skal sikre tros- og  livssynsmangfold. Med trosfrihet og fri religionsutøvelse som en grunnleggende menneskerettighet, skal Norge være et livssynsåpent samfunn der alle kan utøve sin religion i fredelig sameksistens med hverandre.

Norges Kristne Råd og medlemskirkene fornøyde med vedtaket

Norges Kristne Råd hadde gitt omfattende innspill til den nye loven, og på rådets nettside uttrykker generalsekretær Erhard Hermansen tilfredshet med at disse har fått stort gjennomslag i den nye loven.

– I loven ivaretas fokuset på likebehandling, og vårt ønske om at antallskravet reduseres fra 500 medlemmer over 15 år til 50 medlemmer inkludert barn er tatt til etterretning. Dette har vært viktig for våre medlemskirker, sier Hermansen.

Per i dag er alle medlemmer i BCCs 19 lokalmenigheter registrert i sentralorganisasjonen Brunstad Christian Church, og ville uansett ikke blitt rammet av antallskravet, men det er ikke usannsynlig at det kan bli behov for en omstrukturering i framtiden.

– Vi er glade for alt som fremmer kristenheten i landet vårt, så prinsipielt er dette en felles seier, at staten fortsatt skal støtte også de små trossamfunnene, mener styreleder i BCC, Berit Hustad Nilsen.

Hovedtrekk i den nye loven

  • Tre lover som regulerte trossamfunnene, Kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven, er slått sammen til én.
  • Den nye loven gir tros- og livssynssamfunnene rett til å styre seg selv og velge sine ledere.
  • Finansiering av Den norske kirke, samt likebehandling i form av tilskudd til andre trossamfunn, videreføres i stor grad som tidligere
  • Alle tros- og livssynssamfunn med minst 50 medlemmer kan få tilskudd. Støtten Den norske kirke får per medlem skal være utgangspunkt for støtten tros- og livssynssamfunnene får.
  • Staten overtar ansvaret for hele tilskuddsordningen. I dag får trossamfunnene tilskudd fra både stat og kommune.
  • Tros- og livssynssamfunnene pålegges en årlig rapportering på likestilling.
  • Regjeringen pålegger trossamfunn opplysningsplikt om bidrag fra utlandet over en viss størrelse.
  • Ny livssynspolitikk og finansiering skal gjelde fra årsskiftet.

Basert på tillit og dialog

En viktig diskusjon i forbindelse med vedtaket har vært om statens rolle over for trossamfunnene skal basere seg på tillit eller på kontroll.

Utfallet ble altså en tillitslinje, med økt rapportering og dialog med trossamfunnene.

– BCC ser det positivt at det inviteres til dialog mellom trossamfunnene og det offentlige, sier Hustad Nilsen. – Når tillit ligger i bunn er det enkelt for sunne trossamfunn å ønske velkommen både tilsyn og innsyn, så vi sammen kan bidra til å bygge et godt samfunn i landet vårt.