Frivillighetsdagen 2019: tillit til de frivillige organisasjonene

FNs dag for frivillighet ble feiret over hele landet, og sammen med andre medlemsorganisasjoner deltok BCC på Frivillighet Norge sin markering. Tillit til frivilligheten var et av mange interessante tema.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Frivillighet Norge

Rundt 300 personer deltok på feiringen, og styreleder Heikki Holmås ønsket velkommen. Han minnet om hvor viktig det er med en sterk og uavhengig frivillighet, noe som også ble løftet frem i frivillighetsmeldingen fra 2018. På årets feiring var hovedtemaet «En frivillighet for alle», og dagen satte fokus både på inkludering, bred deltakelse og tillit til frivilligheten.

– I frivilligheten finner mennesker hverandre på bakgrunn av verdier og interesser, og skaper noe sammen. Her finner både tilretteleggerne og brukerne samhold og mening, sa stortingspresident Tone Trøen i sin åpningstale.

Dette er verdier vi ikke kan måle, men i tillegg til dette står frivilligheten i Norge for en verdiskapning på hele 75 milliarder årlig.

Stortingspresident Tone W. Trøen hyllet frivilligheten i dagens åpningstale. Foto: BCC

Fagseminar: tillit på spill

I gjennomsnitt kommer 45 % av inntektene i frivillig sektor fra private husholdninger, derfor er organisasjonene avhengig av at giverne har tillit til hvordan vi forvalter foreningens midler.

I Norge har vi generelt høy grad av tillit til hverandre, og de frivillige organisasjonene har bygget opp stor tillit i befolkningen. Undersøkelser viser at 83 % har tillit til ideelle organisasjoner generelt, men for å sikre både bred deltakelse og økonomisk bærekraft i fremtiden, er vi avhengige av at tilliten opprettholdes.

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen påpekte at det i 2019 var flere som ikke har tillit til at pengegaver benyttes til formålet, enn de som har tillit til at dette gjøres. Det kan tyde på at denne tilliten er under press.

Det er erfaringer og resultater som bygger tillit

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, uttalte at det er folks erfaringer som er viktig, og at tillitsskapende aktiviteter over tid gjør at folk erfarer at de kan stole på organisasjonene. – Vi som jobber her må jobbe for å gjøre oss fortjent til denne tilliten hver dag, sa Høybråten.

Debatten ble ledet av generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen. Fra venstre: Tage Pettersen, Kristin Clemet, Slotterøy Johnsen, Hadia Tajik og Dagfinn Høybråten. Foto: BCC

Hvor mye organisasjonene bruker på administrasjon var også et samtalepunkt.

Høybråten presiserte at byråkrati er ikke et onde i seg selv, men helt nødvendig for å ha kontroll på økonomien, og at pengene sendes dit det skal.

– Administrasjonskostnader er nødvendige, men vi skal også være nøkterne, sa Høybråten.

Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet påpekte på sin side at organisasjonene kan påføres noe unødvendige kostnader fra det offentlige ved innføring av rapporteringskrav. Derimot er åpenhet og gjennomsiktighet viktig, slik at økonomiske forhold kan etterprøves, sa hun.

Etisk og moralsk bevissthet er avgjørende

– Et godt system har en miks av rapporteringssystemer, tillitsbaserte ordninger og sunn skepsis, sa Kristin Clemet fra Civita. Hun påpekte at mediene alltid vil lete etter feil. Noen ganger avdekker de viktige feil, og andre ganger lager de skandaler.

– Som leder er den etiske og moralske bevisstheten avgjørende. Man må bygge kultur hvor det er greit å si fra, også til lederen. Slik kan man bygge beredskap for saker som kan komme.

Høybråten trakk frem transparens og åpenhet, også om det som er vanskelig og går galt.
– Sannheten er ikke det vanskeligste i det lange løp, sa han.

Frivilligheten koster også penger

Frivillighetens økonomiske rammevilkår i Norge var også gjenstand for debatt.

– Selv om mange får til mye med lite, så er det ikke sånn at frivilligheten er gratis, sa Rode Hegstad, styreleder i LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner). Forskning viser at mindre enn halvparten av finansieringsmidlene kommer fra stat og kommune, men at det er stor variasjon mellom organisasjonene.

BCC er en forening som i høy grad lever av gaver og frivillig engasjement blant våre medlemmer. Vi er også avhengige av at våre bidragsytere har tillit til vår organisasjon, og jobber derfor aktivt med å være transparente og åpne, og gi god informasjon om vår virksomhet.

Les mer om dette i vår årsrapport her.

Styreleder i Frivillighet Norge, Heikki Holmås, ønsket velkommen og snakket varmt om dugnadsinnsats, bred deltakelse og en fri og selvstendig frivillighet. Foto: BCC
BCCs representanter på frivillighetsdagen var Johanne Reiersrud (t.v) og Ulrikke Andresen. Foto: BCC