God medlemsinformasjon og årsmøte i lokalmenigheten

I januar ble det innkalt til ekstraordinært årsmøte i BKM Drammen. Etter anbefaling fra Brunstad Christian Church vedtok lokalmenigheten her ny standard for aktivitetsregnskap, som skal gi bedre oversikt over hva foreningens penger brukes til. På agendaen sto også nye budsjettplaner for 2019 og gave til det kristne ungdomsarbeidet.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Mona Alexandra Bernhardsen 

Mange hadde møtt opp for å få med seg årsmøtet, som ble avholdt i forkant av et vanlig søndagsmøte. Invitasjon, agenda og forslag til budsjett for 2019 var sendt ut i god tid til alle medlemmer, slik at man kunne sette seg inn i stoffet på forhånd.

BCC og lokalmenighetene

Brunstad Christian Church har 19 lokalmenigheter i Norge, organisert som selvstendige juridiske enheter. Lokalmenighetene har ansvar for egen drift, men BCC yter service og gir anbefalinger for at driften kan være god og i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Lokalt bruker man fortsatt den norske betegnelsen for menigheten, Brunstad Kristelige menighet, og derfor heter det for eksempel BKM Drammen.

Digital avstemming og deltakelse via streaming

– Vanligvis har vi årsmøte i juni, når årsregnskapet skal gjennomgås, forteller Magne Evensen, som var årsmøtets ordstyrer.  – Men i dag har vi tre nye saker på agendaen, i tillegg til et siste eventuelt-punkt. I løpet av det årsmøtet vil alle medlemmer over 15 år få mulighet til å delta i en digital anonym avstemming om disse sakene, sier han.

De medlemmer som ikke hadde mulighet til å komme, kunne følge møtet via live streaming.


Det var godt oppmøte på årsmøtet, som ble holdt i forkant av et vanlig søndagsmøte. Nesten 200 personer deltok i avstemmingen. Foto: BCC 

Mer åpne og oversiktlige regnskaper, etter anbefaling fra BCC

Første sak på agendaen var overgang til ny regnskapsstandard. Fremover ønsker BKM Drammen, etter anbefaling fra Brunstad Christian Church, å benytte seg av en type aktivitetsregnskap som er beregnet på ideelle organisasjoner.

– Tidligere har vi fulgt regnskapsstandarden for mindre foretak, mens et aktivitetsregnskap gir mye mer informasjon om hvordan foreningen bruker pengene sine, målt opp mot foreningens formål, forklarer Magne Evensen.

LES OGSÅ: Faglig utvikling og felles visjon i foreningsarbeidet

Årsbudsjettet forankret hos medlemmene

Styret og økonomigruppa hadde videre foreslått noen justeringer i budsjettet for 2019, som i år var på totalt 5,1 mill NOK.

God informasjon og forankring av endringer hos medlemmene er viktige for lokalmenigheten her.

– Vi er avhengige av å få dekket inn driftsutgiftene gjennom gaver fra medlemmene, derfor må vi også gi god informasjon rundt hva vi bruker, og hvorfor. Driftsutgiftene øker noe for 2019 i forhold til 2018, og dette ble det redegjort for, forteller Kristian Johansen, som er styreleder i lokalmenigheten i Drammen.


Kristian Johansen forteller at god medlemsinformasjon er viktig for styret i lokalmenigheten. Foto: BCC

Vedtok tilskudd til samarbeidende ungdomsforening

Den siste saken handlet om at BKM Drammen ønsket å gi et større tilskudd til det ideelle ungdomsarbeidet, som for en stor del foregår i den samarbeidende lokalforeningen Brunstad Ungdomsklubb Drammen. Pengene skal blant annet være med å gjøre det mulig for medlemmene i ungdomsklubben å delta på ungdomscamper som tilbys av Brunstad Ungdomsklubb.

Årsmøte vedtok en tilskuddsramme for 2019 på inntil 1 mill NOK.

Alle saker vedtatt

194 personer deltok i den digitale avstemmingen, inkludert 31 som fulgte årsmøtet via streaming. Alle sakene ble vedtatt med tydelig flertall, noe styret så seg godt fornøyd med.

– Det betyr mye for oss at de vedtakene som styret forbereder får gjennomslag hos medlemmene, og at det er tillit til måten styret jobber på. Foreningens midler skal forvaltes trygt etter formålet. Vi jobber derfor med å gi så god informasjon som mulig til alle medlemmene, og vil evaluere dette årsmøtet før neste ordinære årsmøte i juni, sier styreleder Kristian Johansen.


Årsmøtet er gjennomført, og i foajeen samles små og store deltakere til samtaler, kaffe og lek. Foto: BCC