Regjeringsplattformen: Kristne verdier vinner fram

– Vår ambisjon er å trygge Norge for fremtiden, sa Erna Solberg. Etter gode, men tøffe forhandlinger la de fire partiene fram hovedpunkter fra den nye regjeringsplattformen. Og kristne verdier plasseres tydelig som en suksessfaktor allerede i innledningen.


Tekst: Berit H. Nilsen – Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, hoyre.no

«Vår kristne og humanistiske arv og tradisjon har gitt oss verdier som menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar, og idealer som likeverd, frihet, ansvar for seg selv og for hverandre og respekt for naturen. Regjeringen vil stå opp for disse verdiene og institusjonene som bærer samfunnet vårt.»

I pressekonferansen torsdag var gjengangstonen å sikre barna en god framtid, både når det gjelder økonomi og miljø. Men det var også tema å sikre mangfold og løfte fram kristne verdier.

Fire hovedtemaer er
– å skape et bærekraftig velferdssamfunn,
– ha en offensiv klimapolitikk,
– satse på barnefamilier og likeverd,
– og sikre et tryggere samfunn som forutsetning for frihet.

Helhetlig og aktivt støttende tros- og livssynspolitikk

Regjeringsplattformen uttrykker at de vil jobbe for likebehandling og respekt for ulike tros- og livssynssamfunn, og vil anerkjenne tros- og livssamfunnenes rolle og betydning for enkeltmennesker og som samfunnsskapende kraft. Plattformen anerkjenner også barns trosfrihet og rett til å tilhøre og være medlem av et tros- eller livssynssamfunn.

Det er fint at det arbeidet som gjøres av engasjerte medlemmer i tros- og livssynssamfunn tillegges den samfunnsnytten og nytte for enkeltmennesker det faktisk har. Samfunnet spares årlig for store kostnader ved at det legges ned frivillig innsats på mange fronter, og at det skapes sunne, rusfrie miljøer for barn og ungdom. Tros- og livssynsfriheten vi har i Norge, med respekt for de ulikes egenart er en viktig verdi å hegne om.

LES OGSÅ: Ungdom som setter seg mål, og når dem

Fjerner retten til tvillingabort, og vil fremme likeverd, likestilling og respekt

Statsministeren tok i pressekonferansen fram resultatet av debatten om abortloven, at det ikke ble gjennomslag for å endre paragraf 2c. Kjell Ingolf Ropstad syntes det var leit at KrF ikke klarte å endre denne. – Det var leit at vi ikke fikk til det, sa Ropstad.

Det er likevel positivt at enkeltmenneskets unike og ukrenkelige egenverdi nevnes i plattformen, noe som i større grad også bør gjelde det ufødte liv sin verdi.
– Vi har fjernet muligheten for tvillingabort, og fått gjennomslag for en likeverdreform som blant annet skal hjelpe de som kommer i det vanskelige dilemma å bære på et barn med alvorlig sykdom, og sikre en best mulig velkomst for de som velger å bære fram barnet, sa Ropstad.

LES OGSÅ: Barna er framtiden  – her har vi plass til dem

Det er også enighet om å ikke gjøre endringer i bioteknologiloven, med mindre de fire partiene er enige om det.

Bedre økonomisk hverdag for de fattigste familiene

Kjell Ingolf Ropstad fra KrF fortalte interessante nyheter om en barnereform som skal sikre barna i de fattigste familiene. Økt barnetrygd for barn mellom 0 og 6 år, fortsettelse av kontantstøtten, og en spennende ide med et fritidskort for barn mellom 6 og 18 år er gode nyheter for familiene. Dette er tiltak som kan bidra til like muligheter for barn, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon.

Ropstad trakk også frem at regjeringen ønsker å motvirke utenforskap og løfte frivilligheten. Det er derfor noe skuffende at de ikke har funnet rom til å full momskompensasjon for frivillige organisasjoner, som Frivillighet Norge påpeker i sin kommentar til plattformen.

Tiltak rettet mot barn og unge skal prioriteres

Regjeringen ønsker likevel å understøtte frivilligheten ved å poengtere at barn og unge skal ha mulighet til å skape sin egen frivillighet og til å organisere sin egen ungdomskultur. De varsler også at det kommer en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur.

LES OGSÅ: Romjulscamp samler ungdom fra 27 land og fem verdensdeler

I plattformen kan vi lese følgende:

«Frivillighet skaper lokalt engasjement, fellesskap, integrering og kulturell og demokratisk bevissthet. Regjeringen vil bidra til at frivilligheten vokser frem nedenfra, friere fra politisk styring og med en utvikling på egne premisser, gjennom blant annet brede og ubyråkratiske støtteordninger.
Økonomisk situasjon og sosial bakgrunn skal ikke være til hinder for deltagelse og frivillig innsats. Midler og tiltak rettet mot barn og unge skal prioriteres.»

Dette er positive toner. Vi ser fram til å følge den nye regjeringens arbeid, og ønsker dem lykke til.