Ny stortingsmelding lagt fram: Frivilligheten som uavhengig aktør

Frivilligheten skal være sterk, selvstendig og mangfoldig, der målene settes av frivilligheten selv, ikke staten. Det slår den nye Frivillighetsmeldingen som ble lagt fram av Kulturdepartementet 7. desember fast.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: BCC

– Frivilligheitspolitikken skal bidra til at frivilligheita kan realisere sine eigne mål og si eiga innovasjonskraft. Frivilligheita byggjer sterke fellesskap. Utan dei frivillige, ville vi hatt eit fattigare samfunn, sier kulturminister Skei Grande via Regjeringens nettsider.

Meldingen er delt i fem hoveddeler, som tar for seg disse førende prinsipper for regjeringens frivillighetspolitikk

  • Frivillighet for alle
  • Bred deltakelse
  • En sterk og uavhengig sektor
  • Forenklingsreform
  • En samordna frivillighetspolitikk

Frivilligheten som aktør og arena

Den nye stortingsmeldingen om frivillighet løfter fram frivilligheten som verdifull demokratisk samfunnsbygger, både som aktør og arena. Blant annet trekkes de frivillige organisasjonene fram som den arenaen hvor enkeltmenneskene får brukt ressursene sine, utviklet seg og opplever mestring og tilhørighet i samspill med andre.

Trine Skei Grande. Foto: Regjeringen.no

Frivilligheten bygger på denne måten opp under tillit og demokratiske verdier i samfunnet, og derfor er bred frivillig deltakelse et mål i seg selv.

Norsk og nordisk frivillighet er unik, og annerledes enn frivilligheten i andre land, sa kulturminister Trine Skei Grande da hun presenterte hovedpunktene i meldingen på Frivillighetsdagen 5. desember.

– Frivilligheten er ikke bare det lille ekstra, pynten, men selve drivkraften i både vårt demokrati og velferdspolitikken. Frivilligheten har lange historiske røtter her, og har hatt tradisjon for å organisere seg selv, og løse problemene selv. Derfor skal frivilligheten selv sette sine mål, og politikken skal støtte opp under dette, sa Skei Grande.

 «Et godt samfunn bygges nedenfra»

«Eit godt samfunn blir bygd nedanfrå, og det er eit mål for regjeringa å spreie makt gjennom å gi enkeltmenneske, familiar og lokalsamfunn høve til å styre sin eigen kvardag, og til å forme si eiga framtid», heter det i Frivillighetsmeldingen. Regjeringsplattformen som ble utformet på Jeløya, sier at den støtter skaperkraften som finnes i det enkelte mennesket og fellesskap som dannes seg på arbeidsplassen, i familier, blant venner og i frivillige organisasjonar.

– De frivillige organisasjonene er kanskje den aller beste skolen for dannelse. Her lærer man organisasjonsarbeid, å stå opp for seg selv, man oppdager talenter og lærer ting man absolutt ikke lærer på skolen, sa kulturministeren i sin fremlegging på Frivillighetsdagen.

Les også: Dugnad gir fellesskapsfølelse og like muligheter

Frivillighet Norge: spente på oppfølgingen

– Vi er glade for å ha en kulturminister som forstår og anerkjenner frivillighetens betydning, og som snakker vårt språk. Meldingen viser ambisjoner om å styrke frivilligheten, og vi har nå store forventninger til gjennomføringen, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i vår samarbeidsorganisasjon Frivillighet Norge, på sine nettsider.

I frivillighetsmeldingen forplikter regjeringen seg til en opptrappingsplan for økt momskompensasjon frem mot 2021. Det er imidlertid vanskelig å se at dette er et stort løft for ordningen, fortsetter Slotterøy Johnsen.

– At ordningen blir større er positivt, men det er skuffende at regjeringen ikke vil rettighetsfeste ordningen, som hadde gitt en økt økonomisk forutsigbarhet for organisasjonene.

Bred deltakelse også hos BCC

«Organisasjonslivet for barn og unge er like mangfaldig som frivilligheita elles: speidar, religiøse ungdomsorganisasjonar, kor, organisasjonar for dei som driv med spill og spel, politiske ungdomsparti, innvandrarorganisasjonar, organisasjonar for internasjonalt engasjement, idrett og natur- og miljøvern. Deltaking i barne- og ungdomsfrivilligheita gjer barn og unge rusta til å delta i samfunnslivet» heter det i fjerde del av Frivillighetsmeldingen.

BCC og våre samarbeidende organisasjoner er alle del av den store, mangfoldige norske frivilligheten. Gjennom et stort antall lokale aktiviteter skapes et samhold over kristen tro, og frivillige i våre tilknyttede barne- og ungdomsforeninger bidrar hver uke til at hundrevis av barn og ungdom får et trygt og meningsfullt fritidstilbud i et kristent miljø.

Les også om noen av våre ildsjeler.

Vi setter pris på politiske føringer og tiltak som støtter opp under hele bredden av frivilligheten, og er spente på å følge med videre. I alle fall ser vi fram til å fortsette å bidra med det vi kan for mange menneskers liv, for og med vår levende og aktive organisasjon.

Hele Frivillighetsmeldingen kan leses her.


Overskriften «Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfoldig» prydet kakene fra Kulturdepartementet da statsråden gjestet Frivillighetsdagen 5. desember. Foto: BCC