Barnerettighetsdagen – fokus på barnas beste

22. november ble Lucy Smiths Barnerettighetsdag arrangert for femte gang på Universitetet i Oslo. Dagen samlet en rekke ulike fagpersoner med mål om å løfte barns lovfestede rettigheter frem som viktige spørsmål til debatt og samfunnsendring.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Barneombudet.no

BCC er kjent for et omfattende arbeid for barn og unge, og deltok på arrangementet for tredje gang. Blant våre medlemmer i Norge er nesten 40 % under 18 år, og vi jobber målrettet for at trossamfunnet vårt skal være en positiv oppvekstarena. Det betyr at barn og unges rettigheter må stå i fokus, og det er viktig for oss å ta med faglig oppdateringer og strømninger inn i organisasjonen.

Barnerettighetsdagen er en del av arven etter professor Lucy Smith, og arrangeres i november hvert år.

En dag i Lucy Smiths ånd

Lucy Smith er blitt kalt barnerettens mor i Norge, og var både første kvinnelige professor og første kvinnelige rektor ved Universitetet i Oslo. Gjennom sitt forskningsarbeid var hun var en av pionerene i det å fremheve barn som selvstendige rettssubjekter, med et særskilt juridisk vern mot undertrykkelse.

Konferansen var arrangert i et samarbeid mellom Barneombudet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Årets tema var hentet fra artikkel 16 i FNs barnerettighetskonvensjon, som omtaler barns rett til privatliv.

En viktig møteplass for de som er opptatt av barnerettigheter

Barneombud Inga Bejer Engh ønsket velkommen, og uttrykte at Barnerettighetsdagen skal være en møteplass for de som er opptatt av barnerettigheter og barnerett. – Jeg håper dagen ville gi oss noe konkret som kan brukes i det videre arbeidet, sa hun.


Dagens foredragsholdere samlet, med barneobud Inga Bejer-Engh til venstre. Foto: Barneombudet.no

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland slo fast at barn i dag er den første «heldigitale» generasjonen som vokser opp. Foreldre bør derfor vise åpenhet i sitt forhold til barna, både om den analoge og den digitale hverdagen deres.

Barns rett til privatliv

Jurist og forsker innenfor menneskerettigheter og barns rettigheter, Njål Høstmælingen, uttrykte at det oppstår flere dilemmaer når voksnes rettigheter og barns rettigheter skal balanseres opp mot hverandre. Han presiserte at i slike spørsmål bør barnas perspektiv vektlegges.

Flere foredragsholdere utdypet utfordringene som ligger i skjæringspunktet mellom barns rett til privatliv, foreldrenes rett og plikt til å gi oppdragelse, barns behov for beskyttelse og prinsipper som ytrings- og pressefrihet.

Et eksempel kan være foreldres plikt til å beskytte barna mot uheldig påvirkning på nett, i verste relatert til overgrep og rusmisbruk. Når det foreligger konkrete bekymringer for slike ting, kan behovet for beskyttelse bli viktigere enn barnets rett til privatliv.

Her er likevel åpenhet og gjensidig tillit avgjørende, så ikke foreldre driver kontroll som barna opplever som overtramp på deres rettigheter. Barneombudet mottar dessverre jevnlig henvendelser fra barn og ungdom som forteller om nettopp dette.


Hvor grensen bør gå mellom barns rett til privatliv og retten til ytrings- og pressefrihet, var et av temaene denne dagen. Foto: BCC

Eksponering av sårbare barn i sosiale medier og presse

«Når barnets sykehus deles i sosiale medier» var et av flere tankevekkende innlegg denne dagen, som handlet om at barn i svært sårbare situasjoner eksponeres for offentligheten. Den delingskulturen som sosiale medier har brakt de siste årene, er et felt som krever debatt hvis barnets beste skal settes i sentrum.

Et annet viktig tema på agendaen var eksponering av barn i pressen, og hvem som skal beskytte deres interesser her. Pressedekningen av barnevernssaker og vanskelige straffesaker som involverer barn balanserer på en etisk knivsegg som krevet stor redaksjonell våkenhet og ansvarsfølelse.

Se video og bilder fra hele dagen på barneombudet.no

Rettslige endringer bør være til barnets beste

Tone L. Wærstad fra universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, oppsummerte dagen med å si at det er mange uløste spørsmål rundt barns rett til privatliv, men fremhevet barnets beste som et eget og avgjørende perspektiv. – Her ligger behovene for tiltak hos både foreldre, myndigheter og presse. Det er en del rettslige dilemmaer, men tiltak og endringer bør gå i barnets favør, avsluttet hun.

Les også: Barnerettighetsdagen 2017 – barns rett til utvikling 


Tone L. Wærstad fra Universitetet i Oslo avsluttet dagen. Hun takket også 
Lucy Smiths enkemann Carsten Smith, som var tilstede. Foto: BCC