Dugnad gir fellesskapsfølelse og like muligheter

Dugnad er en viktig bærebjelke både for å drive og å finansiere den allmennyttige virksomheten i BCC og i mange andre frivillige organisasjoner. Nylig møttes over 60 representanter fra norske lokalmenigheter til seminar. Agenda var kursing og erfaringsutveksling rundt hvordan menigheten i større grad blir åpen og gratis for alle medlemmene, når dugnad er finansieringskilden.


Av: Berit H. Nilsen

Det var BCCs compliance-avdeling som inviterte til seminar, og styremedlem Finn Åge Ødegård innledet samlingen.
– BCCs formål og visjon er å kunne legge til rette for at det kristne budskapet kan forkynnes, og at de som vil det kan få opplæring i å leve det Jesus lærte oss.

Nettopp for å oppfylle dette er det stor aktivitet både i BCC og i de samarbeidende lokalmenigheter og foreninger.

Medlemskap og deltakelse skal være vederlagsfritt og åpent for alle medlemmer

BCC ønsker at menighetens forkynnelse og deltakelse i menighetens virksomhet skal være åpen for alle medlemmer, uavhengig av livssituasjon og økonomiske forhold. Allerede nå kreves det derfor ingen kontingent eller avgift av BCCs medlemmer for å kunne delta på store deler av menighetslivet. Felleskostnadene dekkes av fellesskapet gjennom gaver og dugnadsinnsats.

Flere norske medier har nylig omtalt at foreningslivet kan være dyrt, og uttalt et behov for like muligheter i forhold til å kunne delta på det som skjer i de foreningene vi er medlem av.
I BCC og våre lokalmenigheter er det et høyt aktivitetsnivå, det er enkelt å lese av foreningenes årsrapporter. Med dugnad som en økonomisk bærebjelke, i tillegg til gaver, går vi nå mer i retning av en modell som i større grad sikrer like muligheter for alle, og dermed styrker vår allmennyttige profil

LES OGSÅ: Med hjerte for frivilligheten

Hittil har det vært slik at medlemmer har bidratt med en egenandel ved deltakelse på visse større arrangementer, turer i regi av menigheten, sentrale stevner og lignende. Men et hovedspørsmål for seminaret var hvordan lokalmenighetene i større grad kan tilby disse allmennyttige arrangementene, turene osv. til alle sine medlemmer, uten å måtte kreve noen egenandel. På den måten skal det sikres at tilbudet i framtiden er likt for alle medlemmer og ingen blir avskåret fra deltakelse av økonomiske årsaker.

I framtiden må sannsynligvis alle tros- og kirkesamfunn i større grad finansiere egen virksomhet

I forbindelse med endringen av organisasjonsform for Den Norske kirke har det også kommet fram at det er ønskelig at både trossamfunn og kirker i framtiden skal finansiere seg selv i størst mulig grad. Dette understreker behovet for at kirker og trossamfunn tar ansvar og finner gode løsninger som sikrer medlemmenes mulighet til å delta i kristen virksomhet.

Når medlemskap og deltakelse i menighetens virksomhet er åpent for alle, er dugnad en avgjørende faktor for å kunne drive og å finansiere virksomheten, på samme måte som det er for den tredje sektor i hele Norge.

Vår stolte dugnadstradisjon gir like muligheter for alle til å bidra, i tillegg til at det bygger fellesskapsfølelse og gir god læring. Den felles verdiskapningen kommer alle medlemmene til gode, og bidrar til at vi kan opprettholde tilbudet om et åpent, gratis medlemskap.

Compliance-retningslinjer til lokalforeninger

Når aktivitetsnivået er høyt og virksomheten er omfattende kreves det at alle er bevisste på å arbeide i henhold til gjeldende lover og regelverk. BCC har derfor tidligere utarbeidet retningslinjer både når det gjelder regnskap, gaver, skatt og dugnad og tilbyr rådgivning til lokalmenighetene på disse områdene. Lokalmenighetene oppdateres jevnlig på sentrale punkter som er av relevans å følge opp lokalt.

LES OGSÅ:  1000 deltakere på BCCs fagseminar

Åpenhet om økonomi gir giverglede

IT-verktøyet «My Share» har vært implementert i lokalmenighetene det siste året, som et tilbud for å gi medlemmene bedre oversikt over sine bidrag til fellesskapet, både når det gjelder gaver og dugnadsinnsats. BCC arbeider etter et prinsipp om åpenhet, og ønsker at medlemmene skal ha god innsikt i hvordan menigheten forvalter midlene som medlemmene har bidratt med.

LES OGSÅ: Digital utvikling gir nye muligheter for frivilligheten

Verktøyet og synligheten har bidratt til økt giverglede de senere årene, men det jobbes fortsatt mye med IT-tekniske løsninger for at medlemmene automatisk kan se hva menighetens midler blir brukt til. Og lokalmenighetene, som kjenner behovene og ønskene best, inviteres til å komme med innspill i den videre utviklingen.

BCC og lokalmenighetene har felles formål, og all aktivitet er med å støtte opp om dette. Ved å involvere medlemmene i viktige prosesser skapes det engasjement, som igjen gir energi og gode ideer til å fortsette med det viktige arbeide for å skape møteplasser for forkynnelse og opplæring i den kristne tro.

Over 60 representanter fra BCCs lokalmenigheter samlet til seminar. Foto: BCC