Visjoner for framtiden og stabil økonomi

Representantskapsmøtet i BCC er en årlig samling, der 125 representanter fra styre, forstanderskap og lokalmenigheter fra mange ulike land møtes. Viktige drøftelser, beslutninger og tid til fellesskap er sentralt disse dagene.


Tekst: Berit H. Nilsen – Foto: Arve Solli

Aktiviteten i BCC og lokalmenighetene er mangfoldig og variert, men det kristne formålet er grunnlaget for all virksomhet. Å møte andre som er ildsjeler for menighetens formål gir inspirasjon og arbeidslyst, og samlingen er en viktig faktor for at det positive arbeidet menigheten står i kan fortsette videre i lokalmenighetene.

Representantskapsmøte

Mandag 16. juli var sakene på agendaen ferdig behandlet, og deltakerne hadde fått god og grundig informasjon og presentasjoner som grunnlag for de vedtak som ble gjort.

Daglig leder i BCC, Vegar Kronstad, presenterte regnskapet for 2017, som ble godkjent i møtet. Regnskapet viser at BCC hadde gaveinntekter på 337 MNOK.

67 % av gavene kommer fra medlemmer, lokalmenigheter og organisasjoner i Norge, 28 % fra land i Europa, og resterende er gaver fra land utenfor Europa.

Daglig leder i BCC, Vegar Kronstad, presenterer årsrapporten for deltakerne i møtet. Foto: BCC

Menighetens omfattende virksomhet er basert på frivillige gaver, og givergleden fortsetter i god tradisjon, i generasjon etter generasjon i BCC.

BCCs hovedformål er å muliggjøre menighetsdrift, forkynnelse og misjon, slik at alle som vil kan høre, lære og leve som Jesu disipler. Det drives en utstrakt virksomhet med TV-kanal, websider, konferanser og arbeid for barn og ungdom. Størsteparten av driftskostnadene går med til de ulike delene av denne virksomheten.

Flere detaljer om BCCs virksomhet framgår av Årsrapporten for 2017, som også ble delt ut til alle representantene i møtet, og er publisert her på siden.

Les: BCCs Årsrapport 2017

«Gjennom en kontinuerlig fornyelse til det bedre ønsker vi at vår organisasjon i det kommende året kan fortsette sin positive utvikling»

(fra BCCs Årsrapport 2017)

Fornyelse til det bedre – også for barn og ungdommer

BCC er stadig i fornyelse og forbedring på mange områder. De siste årene har det vært stor oppmerksomhet rundt det å kunne legge bedre til rette for at barn og ungdom kan få samles om den kristne tro og samtidig ha et mangfoldig og godt fritidstilbud. Dette vil BCC fortsette med, og har tett samarbeid med Brunstad Ungdomsklubb, som har et dedikert formål om å legge til rette for et slikt tilbud.

Suksessen med den internasjonale påskecampen gjennom flere år har gjort at vi ønsker å utvide tilbudet om å delta på ungdomsarrangement til alle BCC-ungdommene som ønsker det. Det vil bli lagt til rette for at de lokale ungdomsklubbene kan melde seg på samlet, og forberede deltakelsen lokalt, både praktisk og økonomisk.

Les også: BCC firedobler satsningen på ungdomscamper

God oppfølging er viktig i menighetslivet

BCCs lokalmenigheter skal være et godt sted å komme til for å samles om den kristne tro, og det er viktig at både barn, unge og voksne er trygge og opplever omsorg der de er.

Harald Kronstad, leder for BCCs ressursteam, orienterte om arbeidet som gjøres for å forebygge vold, overgrep og grenseoverskridende adferd. Det har vært arbeidet kontinuerlig med dette temaet i flere tiår, og Kronstad repeterte viktige retningslinjer, rutiner for varsling og oppfølging for deltakerne.
Han gjentok flere ganger at «Vår målsetting er å være best i klassen på dette». Han pekte også på de store konsekvensene det får for berørte personer dersom dette temaet ikke tas alvorlig.

Les også: Trygge familier og trygge menigheter

Stor interesse for BCCs konferanser

På den første av to sommerkonferanser, som starter 20. juli, er kapasiteten for overnatting på Oslofjord helt sprengt. På den andre konferansen er kapasiteten noe bedre. I møtet ble det presentert en alternativ modell for framtidige sommerkonferanser, som skal gjøre det mulig å gi plass til flere som ønsker å komme.

Les også: Brunstadsommeren er i gang

Det skal jobbes videre med å utvikle en god og dynamisk modell for gjennomføring av BCCs konferanser i framtiden.

Mange interessante temaer presenteres, og det er god stemning blant tilhørerne. Foto: BCC

God informasjon skaper engasjement

BCC jobber for å utvikle sitt informasjonsarbeid både ovenfor ansatte, medlemmer og offentligheten. Erfaringen så langt er at god informasjon og åpenhet skaper tillit og engasjement. Det å få tilbakemeldinger, konstruktiv kritikk og gode innspill gjør oss bedre rustet til å utvikle organisasjonen til det bedre.

Vi ser fram til å formidle mer om disse temaene når over 10 000 BCC-medlemmer samles til sommerkonferanse kommende helg, og vil sørge for oppdateringer her på www.bcc.no .

BCCs Årsrapport 2017 studeres nøye av deltakerne i møtet, her ved to representanter fra England. Foto: BCC