Har dere konfirmasjon i BCC?

Ungdom og vår hører sammen. Våren er såtid, grotid og voksetid, og etter kirkelige tradisjoner markerer gjerne konfirmasjonen inngangen til voksenlivet. Også i BCC er våren tid for trosopplæring og oppmerksomhet til ungdom i denne aldersgruppen.


Tekst: Harald Almås – Foto: BCC

I den tidlige folkeskolens tidsalder begynte de unge med konfirmasjonsundervisning etter endt eksamen, og gikk sommeren igjennom og «leste for presten». Konfirmasjonen var en alvorlig og viktig prøve, og det å bestå den var inngangsporten til yrkeslivet og ga utsikter til et godt voksenliv. Å stryke ville si utenforskap i samfunnslivet.

Konfirmasjon betyr «å bekrefte»

Konfirmere betyr å bekrefte, og det de unge skulle bekrefte denne søndagen, var at de hadde kunnskap om at deres foreldre hadde døpt dem til troen på Jesus Kristus, hva dette innebar og at de stod fast i den kristne tro.

Jeg er selv konfirmert i Den norske kirke i 1964, men meldte meg ut av kirken et par år senere. Noen år etter det igjen ble jeg med i en menighet tilknyttet BCC på Vestlandet, og fikk oppleve en litt annen tilnærming til dåp og konfirmasjon.

Dåp eller barnevelsignelse?

I BCC praktiseres det ikke barnedåp, men de små barna blir velsignet i menigheten. Barnevelsignelser blir kunngjort for menigheten på forhånd, og barnet blir av foreldrene båret fram for menigheten og velsignet, gjerne av menighetens forstander. Barnets navn blir også kunngjort under handlingen. Det er naturlig å markere begivenheten med et festlig samvær med familie og venner.

LES OGSÅ: Barnas velkomst i menigheten 


I BCC praktiserer man ikke barnedåp, men man ønsker nye verdensborgerne velkommen med barnevelsignelse og forbønn i menigheten. Foto: BKM Eiker

Vi akter troen på Jesus Kristus og åpenbaringen av Guds vilje gjennom Bibelen som en god og velsignet hjelp i liv og død. Det preger menighetslivet også når det gjelder oppfostringen av de unge. Vi legger derfor vekt på at foreldrene skal være gode og milde forbilder i sine hjem, og at menigheten gir de unge kristelig kunnskap.

Trosopplæring i menighetens regi

I fire- femårs alderen starter barna på søndagsskolen hvor de får opplæring blant annet i bibelhistorie og grunnleggende etikk, mest mulig tilpasset deres nivå. Fortellinger, dramatisering, bruk av multimedia, sang, og bevegelse til musikk er naturlige innslag i søndagsskolen.

LES OGSÅ: Søndagsskole hos BCC i Molde


I BCC begynner barna gjerne på søndagsskole i fire-femårsalderen.  I forkynnelsen legges det imidlertid mest vekt på foreldrene som milde og gode forbilder hjemme, og at barna skal oppleve trygghet og varme fra sine nærmeste. Foto: BKM Eiker

Det året barna begynner på ungdomsskolen har de anledning til å være på møter tilrettelagt for ungdom. Dette arbeidet preges av mer bevegelse i form enn de andre menighetssamlinger. Forkynnelse følges ofte av samlinger ute i det fri, turer, ulike former for sport og andre aktiviteter. På den måten kan de som er ungdomsarbeidere være mer tilgjengelig for de unge, og bedre forstå deres behov, tanker og utfordringer.

Bibelundervisning og lesefest i 9. klasse

Når de unge går i 9. klasse deltar de som ønsker det i bibelundervisning, lignende det opplegget som blir praktisert i Den norske kirke. I april eller mai er det vanlig at undervisningen munner ut i en bibelundervisningsfest, ofte kalt «lesefest», for de unge. Da inviteres hele menigheten og det er laget et festlig program hvor de unge som har deltatt på undervisningen er i sentrum.


Bibelundervisningsfest hos en lokalmenighet i Eiker. Det er de unge som er i sentrum på denne festen, og feirer dagen sammen med venner og familie. Foto: BKM Eiker

Det vanker gjerne noen gode ord til hver enkelt av dem, og de som ønsker det kvitterer gjerne med å si noen takkens ord til den som har undervist dem, og gjerne til sine foreldre og søsken eller andre venner for gode opplevelser og minner i barne- og ungdomstiden. Ofte mottar de unge en Bibel, et nytestamente eller en annen oppbyggelig bok med en hilsen fra menigheten.


Verdig markering: Hele menigheten er invitert når det markeres at en nytt kull med femtenåringer har fullført vårens bibelundervisning. Foto: BKM Eiker 

I BCC kalles ikke denne festligheten for konfirmasjon, siden den virkelige «konfirmasjonen» etter vårt syn skjer i den unges sinn når han/hun tar beslutning om å følge Jesus Kristus som hans disippel. Det er også den unge selv som tar beslutningen, når og om de ønsker å bli døpt eller å delta i nattverden.

En av sangene som ofte synges i anledning lesefesten for ungdommene er «Velg Jesus du som står i livets lyse morgen». BCC ønsker å støtte, hjelpe og veilede slik at de i ungdommens vår kan ta gode valg for sitt liv.