Barndommen kommer ikke i reprise

I mars inviterte BCC til flere fagseminar hvor representanter fra alle lokalmenighetene var invitert. Kurset med aller flest påmeldte var «Barndommen kommer ikke i reprise», og det samlet over 300 personer fra både inn- og utland.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Randi Hutt 

Harald Kronstad forteller at BCC ønsker å være i forkant på kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring til sine medlemmer. Seminaret ble holdt av Kronstad i samarbeid med Øivind Jacobsen, som begge deltar i BCCs ressursteam mot vold, grenseoverskridende atferd og seksuelle overgrep.

De har arbeidet med denne problematikken i over 20 år, og sto i 2016 for en omfattende oppdatering av BCCs handlings- og strategiplan på dette området. I det fortsettende arbeidet med dette har ressursteamet ansvar for faglig og organisatorisk kvalitetsledelse, og de har også et mangeårig samarbeid med fagmiljøer og tverrkirkelige miljøer som driver forebyggende og oppfølgende arbeid på dette feltet.


Harald Kronstad i ressursteamet leder BCCs forebyggende arbeid mot mot vold, grenseoverskridende atferd og seksuelle overgrep. Foto: BCC

Stor oppslutning om forebyggende barne- og ungdomsarbeid

Seminaret var spesielt beregnet på ungdomsledere, ansvarlige for barne- og ungdomsarbeidet i lokalmenigheten og lokale forstandere. Ressursteamet vil at alle lokalmenigheter skal få hjelp til å forebygge krenkende atferd, fange opp og følge opp hendelser, og utvikle praktiske ferdigheter i tråd med formålet med strategiplanen «Trygge barn – de voksnes ansvar».

Selv om det er alvorlige tema det undervises i, viser påmeldingen at mange er interesserte i å ta disse temaene på alvor. I salen er det personer i ulike aldersgrupper og nasjonaliteter. Både styremedlemmer, forstandere og unge ungdomsmentorer er tilstede.


Randi Reinhardt  fra Tyskland er engasjert i barnearbeidet i lokalmenigheter i Exter, og ser frem til å få ny kunnskap. Foto: BCC

– Disse temaene er virkelig viktige, og vi trenger all den kunnskap og oppdatering vi kan få, sier Randi Reinhardt fra Exter i Tyskland. – Vi driver jo et omfattende barne- og ungdomsarbeid i våre lokalmenigheter, og det er viktig å få klarhet i både ansvarsområder, modeller for god ledelse, og hvilke rutiner som skal følges om noen av disse ubeskrivelig vonde tingene skulle skje.

Tillit, åpenhet og inkluderende arbeid

Harald Kronstad forteller at dagens kurs blant annet handler om forebyggende og inkluderende arbeid blant barn og unge, og at modellen som er utarbeidet for kvalitetsledelse i BCC skal gjennomgås. – Det er viktig å huske på at det er tillit og åpenhet som skaper et trygt ytringsklima, både blant barn og voksne.

– Barn har lovfestet rett til en trygg oppvekst, og det skal følges opp. I BCC skal det være gode oppvekstvilkår. Her er det er ikke greit at noen mobbes, tråkkes på, eller at man har humor på andres bekostning. Vi skal ha en kultur for kjærlighet, inkludering og respekt for enkeltmennesket, sier han ettertrykkelig.


Kronstad understreket viktigheten av et inkluderende miljø der det å varsle oppleves trygt. Foto: BCC

– Det skal være trygt å varsle

Det skal være trygt å varsle om grenseoverskridende eller krenkende adferd, både når det gjelder egne opplevelser eller bekymringsmeldinger på vegne av andre. – Det skal være en lav terskel for å si fra, selv om det er vondt og ubehagelig, sier Kronstad.

Han presiserer at de som eventuelt mottar varsler skal vise respekt for varslerens situasjon og ta henvendelsen på det største alvor. Samtidig skal varsleren få informasjon om prosessen videre.

– #Meetoo-kampanjen i vinter har avslørt hvordan mennesker i maktposisjoner har misbrukt sin stilling i forhold til krenkende adferd. Dette skal vi ta på det største alvor også hos oss, fordi det også finnes skjeve maktforhold i trosmiljøer, sier han.

Kronstad fortsetter med å fortelle om dokumentasjonskrav man har i forbindelse med varsling, og at det vil utarbeides veiledningshefter som skal distribueres til alle som bidrar med innsats for barn og ungdom i miljøet i og rundt BCC.


Tilhørerne fulgte oppmerksomt med og fikk mye ny kunnskap med til det videre arbeidet i de lokale foreningene. Foto: BCC 

Relasjonen til omsorgsgiver helt avgjørende for barnets utvikling

Øivind Jacobsen tok i sin del frem om viktigheten av å vite hva barna og de unge trenger av oss voksne. Det kan være vondt å kjenne seg ensom en stor forsamling eller vennegjeng. Man kan heller ikke ikke ta det for gitt at man vet hva det enkelte barn trenger. – Det å anerkjenne deres opplevelse av situasjonen og deres følelser er avgjørende for deres tillit, deltakelse og tilhørighet. Tillitsfulle relasjoner gjør at de kan åpne seg, det motsatte gjør at de lukker til for å beskytte seg, presiserte Jacobsen.

– Det handler om å være så varme og ivaretakende at barna kan vise åpenhet. Forskning viser at forholdet mellom omsorgsgiver og barnet avgjør hvordan hele den nevrologiske utviklingen skjer i oppveksten, forklarte han.


Jacobsen formidlet betydningen av trygge omsorgspersoner og hvordan deres måte å møte barnet påvirker utvikling og oppvekst. Foto: BCC 

– Barn leser tidlig mønstre i vårt kroppsspråk. Dette fester seg i deres minne, og vil prege deres møte med utfordringer senere i livet. Det er avgjørende at barnet opplever at «du liker meg» når det møtes av en voksen i barnehagen, på Aktivitetsklubben eller andre fritidsarenaer. Vi skal være tilgjengelige, responsive og engasjerte som omsorgspersoner.

Barna skal kjenne seg ivaretatt og trygge hos os

Øivind Jacobsen avsluttet kurset med å presisere at barnas trygghet ER de voksnes ansvar, og det må vi fokusere fullt på. – Alle barn og unge har noe å tilføre fellesskapet. Vi skal møte dem med respekt for den absolutte verdien de har, dette er helt i tråd med Jesu ord om at «det dere gjorde mot én av disse mine minste små, har dere gjort mot meg».

Harald Kronstad uttrykte avslutningsvis at han håpet seminaret vil komme lokalmenighetene til gode, men aller mest at det kommer barna til gode.


Barndommen kommer ikke i reprise: – Jeg håper seminaret aller mest vil komme barna til gode, avsluttet Harald Kronstad. Foto: BCC

Randi Reinhardt er enig. – Dette kurset har vært veldig nyttig for vår lokalmenighet. Det er bra å ha en klar ansvarsfordeling i organisasjonen om det skulle skje noe med et barn. Da er det godt å vite hvem jeg skal snakke med, og at det blir ivaretatt. Ellers synes jeg det var ekstra nyttig å høre om hvor viktig det er å møte hvert barn akkurat som det er, uten fordommer eller noen form for antipati, sier hun. – Det er noe vi alle trenger å ta til oss, enten man er forelder, jobber med barn til daglig eller er aktivitetsleder på fritiden.