Regjeringsplattformen: Bedre kår i vente for frivilligheten?

Søndag ble en ny politisk plattform presentert av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre (den såkalte Jeløya-plattformen). Og det er flere oppløftende signaler for de som utfører frivillig innsats i Norge. Blant sakene regjeringspartiene er enige om er blant annet forbedret momskompensasjon og en forenklingsreform for frivilligheten.


Tekst: Berit H. Nilsen – Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

«Regjeringen vil slippe fri og støtte opp om skaperkraften i det enkelte menneske og i fellesskapene som dannes på arbeidsplassen, i familier og i frivillige organisasjoner. Et godt samfunn bygges nedenfra. Regjeringen vil spre makt og gi enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn mulighet til å styre sin egen hverdag, og til å forme sin egen fremtid.»

Slik innledes den politiske plattformen, og tydeliggjør dermed at den skaperkraften som også finnes i frivillige organisasjoner er en viktig del av et bærekraftig velferdssamfunn.

Brunstad Christian Church (BCC) setter pris på at dette blir poengtert så tydelig, som en også kan lese videre under kapittel 11 «Kultur», der regjeringen ønsker at frivilligheten kan vokse fram nedenfra, friere fra politisk styring og med en utvikling på egne premisser.

En fri og uavhengig frivillighet vil ha gode vilkår for å engasjere mennesker som ønsker å bidra til fellesskapet på de områder en har sin interesse.

Forenkling gir mer overskudd til å drive frivillighet

Det er gledelig å lese at regjeringen også vil legge til rette for bredde og mangfold gjennom gode støtteordninger til frivilligheten, og særskilt prioritere barne- og ungdomsaktivitet. BCC stiller seg bak gode tiltak som kommer barn og ungdom til gode. At det også er signalisert at det skal gjennomføres en forenklingsreform for frivilligheten er gode nyheter. Det vil forhåpentligvis bety at organisasjonene kan bruke mer tid på frivilligheten og mindre tid på administrasjon og byråkrati.

Momskompensasjon – et viktig virkemiddel

Det området som imidlertid kan ha den største økonomiske betydningen for frivilligheten er at regjeringen ønsker å forbedre momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Kanskje er det Frivillighet Norges iherdige innsats i valgkampen som nå kan bære frukter? De foreslo følgende:
• Momskompensasjonsordningen må fullfinansieres og bli en rettighet for frivillige organisasjoner
• Ordningens innretning må endres, for å sikre at kompensasjonen treffer momsutgiftene
• Det må opprettes en ordning for momskompensasjon for investeringer i frivillighetseide bygg

Å gjøre momskompensasjonen til en fullfinansiert rettighet vil ha stor økonomisk innvirkning og gi mer frivillighet for hver krone. Det ville vært et viktig skritt i riktig retning.

I tillegg vil gode skattefradragsordninger for gaver til frivillige organisasjoner mer enn noe annet kunne stimulere til en aktiv frivillighet. På dette området ligger Norge fortsatt bak mange sammenlignbare land.

Likebehandling for tros- og livssynssamfunn

Det er positivt at regjeringen ser den enkeltes tro og livssyn som et personlig anliggende og ønsker å føre en politikk med respekt for de ulike tros- og livssynssamfunnenes egenart og finansieringsordninger som ivaretar prinsippet om likebehandling.

BCC imøteser også gjennomgangen regjeringen varsler og eventuelle ytterligere vurderinger av finansieringsmodeller for tros- og livssynssamfunn.
Ved å gi organisasjonene gode vilkår og rammer for selv å kunne tjene sine penger kan regjeringen være med å inspirere frivilligheten som er en viktig bærebjelke i vårt samfunn.

Les hele «Jeløya-plattformen» her.