BCC – en aktiv forening med gode planer for 2018

Vi nærmer oss overgangen til 2018, og Brunstad Christian Church(BCC) kan se tilbake på et travelt og innholdsrikt år i foreningen. Ryddighet, åpenhet og orden i økonomien er avgjørende for å drive en så stor virksomhet på en god måte. Les mer her om hva neste års budsjett for BCC inneholder.


Av: Berit H. Nilsen, BCC

Gode inntekter og engasjerte medlemmer

I flere år har medlemmene via lokalmenighetene bidratt med store gaver til fellesskapet, basert på ønsket om å bygge kapital og økonomisk trygghet for framtiden, slik at foreningens formål fortsatt kan oppfylles på en god måte. For 2018 er det budsjettert med at det kommer inn gaver i underkant av 200 millioner kroner, nettopp til dette formålet.

Givergleden og engasjementet fra medlemmene viser seg også i inntekter fra kollekter og misjonsgaver. Kollektbidrag gis anonymt, med de beløp man ønsker og har anledning til. Det tas opp kollekter både under de mange årlige konferansene og i forbindelse med de internasjonale misjonsfestene. Basert på erfaringstall anslås dette å utgjøre til sammen cirka 25 millioner neste år.

En viktig inntektskilde er gaver via den såkalte «Davids søyle» som vil utgjøre i overkant av 61 millioner kroner i 2018. Dette er en fast bidragsplan som flesteparten av våre voksne medlemmer har meldt seg på for å støtte misjonsarbeidet i BCC.

Totalt er det budsjettert med gaveinntekter på 295 millioner i 2018, og som nevnt innledningsvis går en stor andel av disse til å bygge kapital for at fellesskapet kan ha økonomisk trygghet for framtiden.

På lik linje med andre trossamfunn, mottar BCC støtte fra stat og kommune. Denne støtten varierer fra år til år, og er for 2018 budsjettert til totalt cirka 7,5 millioner. Dette utgjør 2,5 % av BCCs totale inntektsbudsjett. BCC antar at størrelsen på tilskudd fremover kan bli redusert dersom forslaget til ny lov om tros- og livssynssamfunn vedtas.

Viktige satsningsområder på menighetsliv og misjon

Å tilby ungdom et år med bibelstudier, undervisning og kulturutveksling har lenge vært prioritert i BCC. Totalt er det cirka 450 ungdommer som hvert år deltar i BCCs ungdomsprogram. Virksomheten i forbindelse med Brunstad Bibelskole og BCCs ungdomsprogram YEP vil i 2018 utgjøre en netto kostnad på til sammen 38 MNOK. Bibelskolen har et omfattende pensum og fast undervisningsplan hver uke, og det er cirka 200-300 deltakere fra en rekke ulike land ved Bibelskolen hvert år.

BrunstadTV, BCCs TV-kanal, har ambisiøse planer for det kommende året. De stiller med teknikk og personell for lys-, lyd- og bildeproduksjon under alle BCCs arrangementer, sørger for distribusjon via både satellitt og streaming, og har i tillegg planer om å produsere en rekke TV-serier for barn, ungdom og familier. Flere av barneprogrammene publiseres via BrunstadTVs YouTube-kanal.

En av de store produksjonene er BrunstadMagasinet, et studioprogram som hver måned formidler informasjon til BCCs medlemmer. Her informeres medlemmene om både regnskap, økonomi og resultat for innsamling og kollekter. I tillegg til å formidle informasjon er programmet «på pulsen» på det lokale menighetslivet og lar også seerne følge med på planene og utviklingen av utbyggingen på Oslofjord ved å presentere film og nyheter fra prosjektet. BrunstadTVs netto kostnad for 2018 er beregnet til cirka 27 millioner.

Avdelingen Active Christianity driver et omfattende arbeid via websider og sosiale medier for å fortelle om menighetens tro og lære, og har et budsjett på cirka 3 millioner i 2018.

Misjon og trosforkynnelse er en viktig del av BCCs formål, og er derfor høyt prioritert også økonomisk ved at de ulike avdelingene har budsjetter til å utføre sine oppgaver i henhold til de planer som er lagt, i særlig grad via Brunstad Bibelskole og BrunstadTV. I tillegg til dette vil BCC yte humanitær hjelp og misjonsstøtte for cirka 21 millioner i det kommende året.

Medlemsservice og administrasjon

For å kunne levere gode tjenester til våre medlemmer og lokalmenigheter både når det gjelder konferanser og foreningsdrift prioriterer BCC å satse på en aktiv og operativ IT- og service avdeling. Avdelingen utvikler og drifter websider, multimediaportaler og påmeldingsløsninger som medlemmene og lokalmenighetene benytter. Avdelingen har lagt planer for 2018 som til sammen utgjør cirka 9 millioner.

BCCs omfattende virksomhet krever god og effektiv drift og styring. Det er i neste års budsjett satt av cirka 16 MNOK til personal- og driftskostnader. I tillegg utgjør budsjett for kommunikasjonsavdelingen cirka 3 millioner.

Omfattende arrangementsvirksomhet

BCC arrangerer flere internasjonale konferanser hvert år der fellesskap og trosoppbyggelse står på agendaen. Det er planlagt en betydelig virksomhet i BCCs regi det kommende året, med hele 10 internasjonale arrangementer på Brunstad, der BCC leier konferansefasiliteter av Oslofjord Convention Center. Prinsippet er at BCCs konferanser fortrinnsvis skal være selvfinansierende, og dermed balanseres kostnadene i stor grad via deltakeravgifter.

God organisering gir effektiv drift

I juli 2017 ble det gjort en endring i BCCs styre, som et ledd i et større prosjekt for å styrke foreningens virksomhet. Ulike fagområder er representert både i styre og administrasjon, og det arbeides aktivt for å opprettholde en god organisering og sunn økonomisk drift i alle BCCs avdelinger.

BCC vil fortsatt jobbe planmessig for å sikre god, ryddig og åpen kommunikasjon rundt alle økonomiske transaksjoner i BCC.