Effektiv eierstyring ivaretar medlemmenes interesser

Både BCCs medlemmer, styre, representantskap og forstanderskap har stor interesse av at virksomheten i foreningen er forvaltet på en god måte som gir forutsigbarhet i økonomien. Det samme gjelder Brunstadstiftelsen der BCC står som oppretter av stiftelsen.


Tekst: Berit H. Nilsen – Foto: BCC

I BCCs representantskapsmøte 4. juli 2017 ble det vedtatt en ny modell for eierstyring både i BCC og Brunstadstiftelsen. Styrene skal forvalte den betydelige virksomheten som har sitt utspring i BCC, som er bygget på midler betrodd organisasjonene fra medlemmene.

Forstanderskapet v/Kåre J. Smith er opptatt av å ivareta det ideelle formålet og det åndelige innholdet i menighetens virksomhet. Forstanderskapet er et viktig rådgivende organ for styrene både i BCC og Brunstadstiftelsen. De har stor interesse i hvordan strategi, drift og økonomi påvirker det endelige resultatet for medlemmenes økonomi og menighetens totale virksomhet.

Eiendommer og verdier ivaretas i Brunstadstiftelsen

Brunstadstiftelsen forvalter store verdier i eiendomsmasse både på Brunstad, ellers i Norge og i utlandet og det er etablert flere kommersielle virksomheter under Brunstadstiftelsen. Kompleksiteten i virksomheten øker, ikke minst med tanke på utbyggingen som pågår ved Oslofjord Convention Center frem til 2020.

Samtidig har BCC gjennom mange år mottatt store gaver fra lokalmenigheter og medlemmer, og skal sikre god forvaltning av disse midlene for fremtiden.

God eierstyringsmodell avgjørende

Dette har synliggjort behovet for en god eierstyringsmodell, der styrene på vegne av virksomhetens formål ivaretar viktige fagområder, for å påvirke retning og håndtere risiko. Det innføres tydelige mål for hver virksomhet, og eierstyringen skal skje på bakgrunn av forretningsplaner og rapportering fra de respektive virksomhetsområdene. Strukturen krever at hvert virksomhetsområde har forutsigbar og god drift, og finansiell planlegging og kontroll er av vesentlig betydning for å lykkes.

Styrer sammensatt av ulik fagekspertise

Siden det er en del områder som har felles grensesnitt i formålet for både Brunstadstiftelsen og BCC er det hensiktsmessig å ha en viss grad av personfellesskap i styrene. Det er fokusert på tre hovedområder; Strategi/budsjett/økonomirapportering, compliance, og kommunikasjon. De ulike fagområdene er representert i styrene og fokuserer på at virksomhetene har gode forretnings-/økonomiplaner, gode kontrollrutiner og god håndtering av informasjon.

I tillegg har Brunstadstiftelsen et styremedlem med spesielt fokus på å ivareta viktige spørsmål for BCCs medlemmer, som er kunder i flere av virksomhetsområdene i stiftelsen sine datterselskaper.

BCC tror denne eierstyringsmodellen vil bidra til effektiv og god drift i virksomheten i årene som kommer.