Barns rett til utvikling

Dette året markeres Barnerettighetsdagen for fjerde gang, og det er barns rett til utvikling som er hovedtemaet for dagen. I en fullsatt gamle festsal hos Universitetet i Oslo sitter tilhørerne på rekke og rad, klare for dagens program.


Av: Berit H. Nilsen –  Foto: BCC

Det er fire kunnskapsmiljøer som har gått sammen for å arrangere dette viktige arrangementet; Institutt for privatrett, Institutt for offentlig rett, Senter for menneskerettigheter og Barneombudet.

Barnerettighetsdagen tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon, som den nå avdøde jusprofessoren Lucy Smith engasjerte seg sterkt i. Flere interessante og dyktige foredragsholdere utgjør til sammen et fullspekket og nyttig program.

Hvordan er det å vokse opp i et kristent miljø?

Pastorsønn Anders Torp startet dagen med å fortelle sine triste opplevelser og erfaringer fra et ekstremt og strengt religiøst miljø. Beskrivelsene og betraktningene om en barndom med opplevelser med vold og skremsel gjør inntrykk på de fremmøtte, for slik skal ikke barn ha det.

Resten av dagen er en inspirasjon til å fortsette det forebyggende og viktige arbeidet vi gjør i BCC, nettopp for å sikre barns rett til utvikling i et trygt kristent miljø.

Frivillige lag og organisasjoner må bidra

Statsråd Solveig Horne poengterte at alle har et ansvar for å beskytte barn mot vold og overgrep. – Da må frivillige lag og organisasjonene trekkes med, for de gjør et svært viktig arbeid her. Forskning viser at en femtedel av barn opplever vold i oppveksten. Vi må forstå og lære hvordan overgrep og omsorgssvikt kan skje, og vi må lære hvordan vi skal reagere når det skjer, sier Horne.

Arbeidet med ny barnevernslov har prioritet og momentet med kjærlighet og omsorg er viktig. Selv om en aldri kan lovfeste kjærlighet, så bør det være med i formålet, mener Horne. Og ingen barn eller ungdommer skal diskrimineres eller kjenne press på grunn av for eksempel religiøs eller etnisk tilhørighet. Ungdom skal vite at de er gode nok. Barn skal sikres bedre rettsvern, og de skal også ha rett til medvirkning i eget liv.

Horne presiserer også viktigheten av å snakke med barna, og at det er helt nødvendig for barn å føle seg sett for å kjenne seg trygge. – Det er de voksne som må sørge for gode verdier og støtte når motbakkene kommer. Tross alt er det foreldrene som er de viktigste støttene og rollemodellene, sier Horne mot avslutningen av sitt innlegg.

Jusen er verktøyene som får samfunnet til å fungere

Barns rett til utvikling er nedfelt i Grunnloven §104: «Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie

– Fra den dagen vi blir født utvikler vi oss i et forrykende tempo gjennom hele barndommen. Vi skal legge til rette slik at hvert menneske får utvikle seg, sier Seniorrådgiver hos Barneombudet, Elin Saga Kjørholt. Hun sammenligner jusen med en verktøykasse som må brukes i alt arbeid for å sikre barns rett til utvikling. – Bruk de verktøyene jusen gir når dere lager utredninger, strategiplaner og løser individuelle saker, fortsetter Kjørholt.

Trygghet gir sunn utvikling

Flere interessante innlegg kommer på rekke og rad. Barn som er utsatt for omsorgssvikt, rus eller vold i oppveksten lever under tung belastning som påvirker dem hele livet. Anne Kristine Bergrem, spesialist i psykiatri, har flere tankevekkende poeng, som for eksempel at «trygghet er roten til alt godt».

– Vold gjør at barn ikke har energi til lek og skole, sa barneombud Anne Lindboe i sitt innlegg. – Men bak trygge, utforskende barn står omsorgsfulle voksne som heier, trøster og veileder så barn kan søke erfaringer som legger grunnlaget for en god utvikling, fortsetter hun. Betydningen av trygge og tilgjengelige omsorgspersoner gjør at barn slipper å være redde og kan bruke energi på å leke og utvikle seg.

En gjenganger i dagens ulike innlegg er at voksenpersoner må ta ansvar, sørge for at barn blir sett, tilby hjelp og tilrettelegge for den gode samtalen. Barn trenger kunnskap så de vet hva som er greit og ikke, de trenger å vite hvilke retningslinjer som gjelder.


En interessant panelsamtale ledet av barneombud Anne Lindboe, der flere forskere og fagpersoner kom med betraktninger om tiltak og handling mot omsorgssvikt, vold og overgrep. 

En trygg og god barndom i BCC

Barnerettighetsdagen er en tankevekkende opplevelse og vi er glade for at det er engasjerte ildsjeler, både fagpersoner og frivillige, som utfører så mye nyttig arbeid for barn og ungdom i Norge, for å sikre deres rett til liv, helse og utvikling.

BCC ser frem til å fortsette det viktige arbeidet med å legge til rette for at barna kan ha trygghet og rom for en sunn utvikling i sin barndomstid. Hver uke utfører hundrevis av voksne og ungdommer i BCC omsorgsarbeid ved å bruke sin fritid på å arrangere aktivitetsklubber og ungdomsklubber som et trygt, rusfritt og positivt tilbud. Det er nulltoleranse for mobbing og krenkende adferd, og det jobbes stadig med bevisstgjøring rundt disse viktige temaene.

Vi mener dette arbeidet er et viktig bidrag i samfunnet, og er stolte av alle våre medlemmer som bidrar til å skape trygghet og glede for både egne og andres barn.

Les gjerne BCCs strategi og handlingsplan mot vold, overgrep og grenseoverskridende adferd mot barn.