Vårt tilsvar til debattinnlegg i Vårt Land

Ordbruken og beskyldningene i Johans Veltens debattinnlegg i Vårt Land 21. oktober er av en slik karakter at de må få stå for hans egen regning. Innlegget illustrerer derimot poenget i Vårt Lands reportasje lørdag 14. oktober, og viser at religions- og debattredaktør Alf Gjøsunds påfølgende kommentar, var helt på sin plass.


Av: Berit H. Nilsen, BCC
(Dette innlegget er publisert i Vårt Land tirsdag 24. oktober 2017)

Men selv om påstandene som fremmes mot Brunstad Christian Church (BCC) er så urimelige at de er vanskelig å forholde seg til, gjør hensynet til våre godt og vel 8.000 norske medlemmer at vi ikke kan være tause. Vi har stor tro på framtiden, og våre tusenvis av medlemmer over hele verden fortjener at vi protesterer når uretten mot dem og organisasjonen de tilhører blir så stor.

Kritikk som virker
Den «stille revolusjonen» som ble beskrevet i kommentaren mandag 16. oktober, kunne ikke skjedd om vi var et trossamfunn som ikke var åpent for kritikk. Tvert imot er den et resultat av at noen har våget å sette spørsmålstegn ved tidligere praksis. Saklige og gode innspill fra personer og grupper utenfor BCC kan også føre til endringer. Vi opplever derimot at fortegnelser og usannheter i media og kommentarfelt ikke bidrar på samme måte.

I disse dager deltar mange tusen BCC-medlemmer over hele verden i en ideprosess der stort sett alt i menighetslivet blir sett på med nye øyne. Dette inkluderer gjennomføringen av stevner, formen på våre aktiviteter, organiseringen og måten våre samlinger gjennomføres på. Slike prosesser fører til utvikling og forbedringer, noe vi synes er viktig og nødvendig i en kristen organisasjon.

BCC har ganske sikkert ikke vært gode nok til å kommunisere til omverdenen hvem vi er. Vi har kanskje ikke sett behovet, og heller ikke forstått at vår virksomhet, til tross for endringene, skulle bli utsatt for så urimelige beskyldninger som vi har opplevd.

Åpenhet
Vi ønsker åpenhet. Derfor har vi i mange år laget omfattende årsrapporter som er publisert på nett, våre regnskaper er reviderte og offentlig tilgjengelige, og det samme gjelder regnskaper og rapporter for de aller fleste av våre lokalmenigheter. På våre nettsider bcc.no forsøker vi å gi et innblikk i den store og mangfoldige virksomheten som foregår.

Kanskje må vi enda mer på banen og fortelle selv. Ta utfordringen på alvor og fortelle tydeligere hvor vi står i det kristne landskapet i Norge. Optimisme og tro på framtiden preger det vi driver med, og vi har mer til felles med resten av det Kristen-Norge enn mange har fått inntrykk av.

En kjærlig Gud
BCC er et evangelisk trossamfunn som har Bibelen som rettesnor i alle lærespørsmål. Troen på en allmektig Gud, og på Jesus Kristus som vår forsoner og frelser, er basis for all vår forkynnelse. I virksomhet og forkynnelse står prinsippet om at mennesket er elsket av Gud helt sentralt.

Vi forkynner Guds løfte om at menneskene skal få hjelp til et bedre liv, der en kan overvinne det onde med det gode, slik Bibelen taler om. Vi opplever at Bibelens ord er en viktig hjelp og veileder både i personlig liv og i menighetsliv, og ser på troen som en personlig forbindelse mellom den enkelte og Gud.

BCCs medlemmer er en blandet gruppe både i alder, livssituasjon og utdannelse. Barn av BCCs medlemmer går i vanlige norske skoler og barnehager. Stort sett alle yrker og utdanningsnivåer er representert blant våre medlemmer.
Det at menigheten for mange er en hjertesak som vi bruker mye tid og oppmerksomhet på, tar ikke fra oss verken evnen eller muligheten til å leve som høyst normale, velfungerende borgere, i familieliv, på arbeidsplasser og i lokalsamfunn.

Gode oppvekstsvilkår – en viktig prioritering
Det å kunne gi barn og ungdommer gode, trygge og sunne oppvekstsvilkår har vært høyt prioritert i BCC gjennom mange år. Barn fortjener trygghet, foreldre som gir dem oppmerksomhet og kjærlighet, og foreldre som elsker både barna sine og hverandre. Dette løfter vi fram i forkynnelsen.

I menighetslivet er barn og ungdoms trivsel satt høyt på agendaen. BCC har satset offensivt, kanskje mer enn mange andre trossamfunn, på at barn og ungdom skal ha et meningsfylt, trygt og lærerikt fritidstilbud, basert på det kristne trosgrunnlaget.

Alt er ikke perfekt hos oss, men ingen som tar en titt inn i vårt menighetsliv kan unngå å se resultatet av den satsningen BCC har gjort på flere områder.

Innlegget er også publisert på Vårt Lands debattsider