Statsbudsjettet 2018: hvordan påvirker forslaget BCC?

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 ble lagt fram i går, 12. oktober. Forslaget vil påvirke BCC og lokalmenighetenes virksomhet på ulike måter.


Tekst: Eivind Johnsen – foto: BCC

Merverdiavgiftskompensasjon

Regjeringen foreslår å bevilge 1,35 milliarder kroner til momskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner. Dette er en økning på 28,6 millioner kroner fra 2017, som ifølge Frivillighet Norge er en justering for forventet lønns- og prisvekst.

Til sammenligning var det totale søknadsbeløpet for regnskapsåret 2016 på 1,86 milliarder kroner, noe som var opp 8,3% fra året før. Hvis en regner med en tilsvarende økning for 2017 vil det si at avkortningen i MVA-kompensasjon øker fra rundt 28% til nærmere 32%. Det vil i så fall vil være en beklagelig realnedgang i momskompensasjonen for frivilligheten.
Ettersom et samlet storting i juni i år ba regjeringen styrke momskompensasjonsordningen gjennom en opptrappingsplan, håper BCC ordningen vil bli et forhandlingstemaene frem til endelig statsbudsjett vedtas (eller ev. revidert statsbudsjett) for om mulig å få til et løft i ordningen allerede for 2018. Det vil være i tråd med regjeringspartienes partiprogrammer og stortingets ønske, samtidig som det vil sende et klart signal om at frivillighets-Norge blir anerkjent og prioritert for sin viktige virksomhet.

Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

BCC registrerer at maksimalt fradrag for gave til frivillige organisasjoner ikke ble økt (og dermed forblir på kr 30 000 per år).

Etter BCCs syn er ordningen med skattefradrag for gaver godt egnet til å gi medlemmer incentiv til selv å finansiere den ideelle virksomheten gjennom frivillige gaver fremfor ren statsstøtte. Ordningen styrker også næringslivets vilje til bidra til frivilligheten.

BCC er derfor for at maksimalt fradrag bør økes, spesielt for næringsdrivende. En økning i fradraget vil styrke foreningenes økonomi og virke reduserende på behovet for økonomisk virksomhet innenfor frivilligheten, fordi skattemessig behandling av gaver og frivillig innsats i større grad likestilles.

De siste årene har en økning i gavefradraget kommet i forhandlingene etter at budsjettforslaget er presentert. BCC håper dette også blir tilfelle i år, og at regjeringen sammen vil ta et skritt i retning av gavefradrag for selskaper nærmere kr 100 000 slik partiene varslet i valgkampen for fire år siden.

BCC ønsker departementets varsel om klarere regler velkommen

Som BCC tidligere har påpekt er det manglende regelverk og uklare retningslinjer på store områder innenfor frivilligheten. Viktige deler av frivilligheten driftes i dag basert på utbredt praksis, løse retningslinjer og enkeltstående myndighetsuttalelser. Dette kan tidvis skape en uoversiktlig og uforutsigbar situasjon for store foreninger, slik som BCC.

Det er derfor gledelig å se at departementet innenfor visse deler av skatte- og avgiftsretten for frivilligheten nå varsler at de vil utrede forslag til regelverk som skal klargjøre dagens rettstilstand på visse områder. Det er ikke gitt noen indikasjoner på hvordan et eventuelt forslag vil slå ut sammenlignet med dagens praksis, men BCC stiller seg uansett bak regjeringens ønske om klarere og mer forutsigbare regler for fremtiden, og ser frem til et forslag som vil gjøre det enklere å drive ideell virksomhet i Norge.