Høringsforslag – ny lov om trossamfunn foreslår å fjerne støtte for alle under 15 år

Ny lov om trossamfunn er lagt ut til høring, og det er interessante endringer som foreslås, blant annet at alle under 15 år ikke skal tas med i grunnlag for støtte.


Tekst: Berit H. Nilsen – Foto: BCC

Forslaget som er lagt ut til høring innebærer at trossamfunnsloven, livssynssamfunnsloven og kirkeloven slås sammen til én felles lov om tros- og livssynssamfunn. BCC vil sette seg grundig inn i høringsnotatet, og vurdere hvordan forslaget vil påvirke vår kristne virksomhet i Norge.

Dagens registerordning for medlemskap foreslås videreført, med minstekrav på 500 medlemmer over 15 år. Det er foreslått at det fortsatt gis tilskudd per medlem, men nå kun for de over 15 år. Forslaget innebærer også at tilskuddssatsen skal oppjusteres for å veie opp for at aldersgrensen økes til 15 år

For BCC, som har forholdsmessig flere unge medlemmer enn gjennomsnittet blant andre andre trossamfunn, vil dette selvsagt slå kraftig ut. Alle barn og ungdommer under 15 år vil fjernes fra støttegrunnlaget, så antallet støtteberettigede medlemmer, som per 2016 var 8 177 personer, vil på et blunk nedjusteres til knappe 5 500 personer. I følge departementets beregninger vil dette forslaget altså føre til at BCC blir blant de største økonomiske taperne, og vil gå fra ca 8,2 MNOK (2016) til 6,6 MNOK i støtte per år.

Dersom dette er det eneste grepet som tas er BCC skuffet over at man fjerner støtten fra den aldersgruppen der vi bruker mest ressurser, og som vi ønsker å legge best til rette for. Det store spørsmålet er imidlertid om dette er eneste grep som gjøres, eller om det parallelt planlegges endringer også i annen lovgivning.

BCC er generelt mer opptatt av å få ordninger som stimulerer til et aktivt foreningsliv enn av å være en passiv støttemottaker. En støtte som er beregnet ut fra medlemsantall tar ikke høyde for aktivitetsnivå og er på mange måter passiviserende.

Gode skattefradragsordninger, MVA-kompensasjon og andre ordninger som belønner aktivt engasjement, vil virke langt mer positivt med tanke på å stimulere til aktivitet.

BCC vil derfor per i dag ikke konkludere med at høringsforslaget er negativt. Vi ønsker som sagt å bruke tid på å sette oss inn i forslaget, og se dette i sammenheng med eventuelle andre grep i annen lovgivning før vi konkluderer.

Høringsnotatet er publisert på regjeringens hjemmeside.