Forskjellen på BCC og Brunstadstiftelsen

Som navnet på vår kirkesamfunn tilsier, har stedet Brunstad vært sentralt for Brunstad Christian Church (BCC) sine medlemmer gjennom mange tiår. Verdiene på stedet eies og forvaltes av Brunstadstiftelsen og underliggende selskaper.


Av: Berit H. Nilsen / Foto: BCC

For å skjønne forskjellen på kirkesamfunnet BCC og stiftelsen som forvalter eiendommen, må vi gå litt tilbake i tid. I 1956 kjøpte menigheten Nedre Brunstad gård i Stokke. I protokollen som ble undertegnet i forbindelse med kjøpet, framgår det at eiendommen tilhører menigheten, og at ingen av de som undertegnet skulle ha noen personlig eiendomsrett til eiendommen, hverken helt eller delvis. De skulle «inntil videre fungere som eiendommens bestyrere og rette vedkommende til å disponere over eiendommen», som det fremgår av protokollen.

Teltplassen var på sin måte idyllisk, men tilfredsstiller ikke helt dagens forventning til komfort. Foto: BCC

Etablering av Brunstadstiftelsen

Gjennom de neste tiårene ble det utført ulike byggeprosjekter og utvidelser i ujevnt tempo og omfang. Men i løpet av 90-tallet ble behovet for modernisering veldig tydelig. Både stedet og bygningsmassene var i heller dårlig forfatning, og det var blitt for trangt for den stadig økende medlemsmassen. I prosessen med planlegging av fornyede fasiliteter ble det klart at det ikke var hensiktsmessig at kirkesamfunnet skulle drifte og forvalte et konferansesenter.

I 2002 ble det derfor etablert en stiftelse, Brunstadstiftelsen. Menigheten skjøt inn stiftelseskapital og overførte det gamle konferansesenteret til stiftelsen, som da ble byggherre for den videre utbyggingen. Overføringen av øvrig bygningsmasse skjedde trinnvis, og i 2006 ble også hyttene og leilighetene på stedet overført til stiftelsen, sammen med resten av eiendomsmassen på Brunstad. Fra 2006 har altså ikke BCC eid noe på stedet.

Skille mellom kirkesamfunn og stiftelse for eiendomsforvaltning

Som kjent er en stiftelse en selvstendig juridisk enhet, og kan ikke eies av noen. En kan si at den «eies av sitt formål», og skal drive sin virksomhet utelukkende på grunnlag av vedtektene. En slik organisasjonsform er underlagt Stiftelsestilsynet, som blant annet følger opp at verdiene forvaltes i samsvar med formålet.

Brunstadstiftelsen er næringsdrivende, men har et allmennyttig formål. Brunstadstiftelsen forvalter eiendom og driver næringsvirksomhet blant annet gjennom datterselskapet Oslofjord Convention Center AS.

Noe av hovedhensikten med at menigheten etablerte Brunstadstiftelsen var å ha et skille mellom menigheten som kirkesamfunn på den ene siden, og næringsdrift og eiendomsforvaltning på den andre siden.

Viktige leieavtaler

BCC som forening ønsker på sin side å fokusere på utviklingen av den kirkelige og trosoppbyggende virksomheten. I BCC har styret ansvaret for forvaltningen av foreningens midler. Vi har også intensjon om å leie fasilitetene på Brunstad til de årlige internasjonale konferansene som har vært arrangert i menighetens regi helt siden starten.

For å sikre forutsigbarhet og trygghet for foreningen og BCCs medlemmer, som har investert mye i stedet, regulerer BCC sin bruk av konferanseanlegget gjennom en langsiktig leieavtale med Oslofjord Convention Center AS. Avtalen sikrer BCC kapasitet og tilgang til anlegget på markedsmessige vilkår, og gir på den andre siden Oslofjord et langsiktig kundeforhold til deres kommersielle arrangementsvirksomhet.

Videre har mange av medlemmene som inngikk leieavtale ved utbyggingen tidlig på 2000-tallet, fått tilbud om å tegne ny avtale med Brunstadstiftelsen om bruksrett til hytter og leiligheter i ytterligere 50 år.

BCCs konferanser i framtiden

Entusiasmen rundt bruk av Brunstad som konferansedestinasjon er stor hos BCCs medlemmer, blant annet fordi stedet etter kjøpet i 1956 ble bygget opp ved hjelp av deres felles innsats.

Dette har gjort det mulig for flere generasjoner å oppleve lange somre og mange høytider sammen, og mange vennskapsbånd er knyttet på tvers av kulturer, nasjoner og aldersgrupper. BCC ønsker også å gi framtidige generasjoner muligheter for å oppleve konferanser med fellesskap og trosoppbyggelse på Brunstad.

Ny utbygging er i gang

I 2011 startet en ny og omfattende utbygging av konferanseanlegget. Her er Oslofjord Property utbygger, og Brunstadstiftelsen har bidratt med kapital for å finansiere utbyggingen.

Mange BCC-medlemmer har også valgt å tegne leieavtaler med Oslofjord Convention Center AS i dette prosjektet. Utbyggingen omfatter en rekke nye hotellbygg, og avtalene gir rett til å benytte suiter i hotellbyggene et visst antall dager per år over en 20- eller 50-års periode.

Dette har gjort det mulig å gi nye generasjoner BCC-medlemmer plass under stevnene på stedet. Avtalene har også vært viktig for finansieringen av byggeprosjektet som pågår fram til 2020.

På Brunstadstiftelsens hjemmeside finnes en oversikt over finansieringsmodellen for hele utbyggingen

BCC ønsker å legge til rette for at menigheten også i framtiden kan ha mulighet til å samles på Brunstad. Foto: BCC