Forskjellen på BCC og Brunstadstiftelsen


Som navnet på menigheten tilsier, har stedet Brunstad vært sentralt for Brunstad Christian Church (BCC) sine medlemmer gjennom mange tiår. Brunstadstiftelsen har navnet fra samme sted, og er et viktig verktøy for å forvalte verdiene som ligger der.


Av: Berit H. Nilsen / Foto: BCC

For å skjønne forskjellen må vi gå litt tilbake i tid. I 1956 kjøpte menigheten Nedre Brunstad gård i Stokke. I protokollen som ble undertegnet i forbindelse med kjøpet, framgår det tydelig at eiendommen tilhører menigheten, og at ingen av de som undertegnet skulle ha noen personlig eiendomsrett til eiendommen, hverken helt eller delvis. De skulle «inntil videre fungere som eiendommens bestyrere og rette vedkommende til å disponere over eiendommen», som det fremgår av protokollen.

Teltplassen var på sin måte idyllisk, men tilfredsstiller ikke helt dagens forventning til komfort. Foto: BCC


Etablering av Brunstadstiftelsen

Gjennom de neste tiårene ble det utført ulike byggeprosjekter og utvidelser i ujevnt tempo og omfang. Men i løpet av 90-tallet ble behovet for modernisering veldig tydelig. Både stedet og bygningsmassene var i heller dårlig forfatning, og det var blitt for trangt for den stadig økende medlemsmassen. I prosessen med planlegging av fornyede fasiliteter ble det klart at det ikke var hensiktsmessig at menigheten skulle drifte og forvalte et konferansesenter.

I 2002 ble det derfor etablert en stiftelse, Brunstadstiftelsen. Menigheten skjøt inn stiftelseskapital og overførte det gamle konferansesenteret til stiftelsen, som da ble byggherre for den videre utbyggingen. BCC bygget selv ut hyttene og leilighetene i «Hagebyen», men i 2006 ble også dette overført til Brunstadstiftelsen sammen med resten av eiendomsmassen på Brunstad. Fra dette tidspunktet har ikke BCC selv eid noe på stedet.

Ideelt formål

Brunstadstiftelsen er næringsdrivende, men har et allmennyttig formål. Som kjent er en stiftelse en selvstendig juridisk enhet, og kan ikke eies av noen. En kan si at den «eies av sitt formål», og skal drive sin virksomhet utelukkende på grunnlag av vedtektene. En slik organisasjonsform er underlagt Stiftelsestilsynet, som blant annet følger opp at verdiene forvaltes i samsvar med formålet.

Brunstadstiftelsen har til formål å fremme den lære, de verdier og det kristelige innhold som Johan O. Smith sto for. Vedtektene angir videre hvordan formålet skal fremmes, og hvilken type virksomhet stiftelsen kan være engasjert i.

Noe av hovedhensikten med at menigheten etablerte Brunstadstiftelsen var å ha et skille mellom menigheten som trossamfunn på den ene siden, og næringsdrift og eiendomsforvaltning på den andre siden. Brunstadstiftelsens forvalter eiendom og driver næringsvirksomhet, og styret for Brunstadstiftelsen er ansvarlig for å sikre trygg forvaltning og organisering.

BCC som forening ønsker å fokusere på utviklingen av den kirkelige og trosoppbyggende virksomheten, og styret for BCC har ansvaret for forvaltningen av foreningens midler.

Viktige leieavtaler

BCC har intensjon om å benytte Brunstad til de årlige internasjonale konferansene som har vært arrangert i menighetens regi helt siden starten på Brunstad. BCC regulerer sin bruk av stedet gjennom en langsiktig leieavtale med Oslofjord Convention Center AS, som driver kommersiell arrangementsvirksomhet. BCC har intensjon om at avtalen videre framover skal gi forutsigbarhet og trygghet for BCCs medlemmer, som har investert mye i stedet.

Mange BCC-medlemmer har også valgt å tegne leieavtale med Oslofjord Convention Center AS, for å benytte suiter i hotellbyggene et visst antall dager per år de neste 20 årene. En del av suitene i de nye hotellbyggene er reservert til «Residens-suiter», og har blitt tilbudt BCC-medlemmer som ønsker å sikre seg bruksrett større deler av året og i et tidsperspektiv på 50 år fremover. Videre har mange av medlemmene som inngikk leieavtale ved forrige utbygging tidlig på 2000-tallet, fått tilbud om å tegne ny avtale med Brunstadstiftelsen om bruksrett til hyttene i Hagebyen, Tømmerkollen og Solåsen de neste 50 år.

BCC og framtiden på Brunstad

Entusiasmen rundt bruk av Brunstad som konferansedestinasjon er stort hos BCCs medlemmer, som støtter det samme formålet som Brunstadstiftelsen har som grunnlag for forvaltningen av stedet.

På Brunstad har flere generasjoner opplevd lange somre og mange høytider sammen, og mange vennskapsbånd er knyttet på tvers av kulturer, nasjoner og aldersgrupper. BCC ønsker også å gi framtidige generasjoner muligheter for å oppleve konferanser med fellesskap og trosoppbyggelse på Brunstad, og vil legge til rette for å gjøre dette mulig.

BCC ønsker å legge til rette for at menigheten også i framtiden kan ha mulighet til å samles på Brunstad. Foto: BCC

Del :
Relaterte artikler
Meny

Bitnami