Forkynnelse, omsorgsarbeid og misjon

BCC er et offentlig registrert trossamfunn, og har et klart formål som er formulert i foreningens vedtekter. Dette innebærer å bruke ressurser på å formidle det kristne budskap, og i budsjettet for 2017 er det satt av betydelige midler til dette arbeidet på ulike områder.


Av: Brunstad Christian Church

Forkynnelse av det kristne budskapet lønnes eller godtgjøres ikke av BCC. Ingen av BCCs gaveinntekter brukes derfor til dette. I hele vår historie har BCCs klare profil vært at personer med ansvar for den åndelige ledelsen i menigheten yter denne innsatsen på frivillig basis, og ikke skal lønnes for dette arbeidet. Dersom BCC skulle lønnet alle de som bidrar med forkynnelse, omsorgsarbeid og annen frivillig innsats, ville dette medført en vesentlig økning av kostnadssiden i budsjettet. Samtidig må BCC selvsagt ha ansatte til å håndtere praktiske oppgaver. I slike tilfeller defineres stillingen og arbeidsoppgavene tydelig.

Formidling

Vi har tidligere skrevet om BrunstadTV, som er et viktig virkemiddel i formidling av innholdet i BCCs budskap. Budsjetterte kostnader er på godt over 20 millioner kroner per år.

Nettsiden aktivkristendom.no/activechristianity.org er et av satsningsområdene for å formidle menighetens evangeliske budskap til alle som har interesse for det. Nettsiden er under stadig utvikling i forhold til funksjonalitet og innhold. Nettsiden utgjør ca. 4 millioner kroner i BCCs kostnadsbudsjett for 2017.

AktivKristendom
Skjermdump fra aktivkristendom.no

Støtte til utenlandske konferansesentre – hjelp til selvhjelp

BCC eier en rekke konferansesentre i utlandet. I tillegg ytes også årlig støtte til BCCs virksomhet i flere land. I dette arbeidet legges det stor vekt på at støtten skal være hjelp til selvhjelp. Støttemidlene skal derfor forvaltes slik at lokalmenighetene i disse landene etter hvert selv kan håndtere driftskostnader og egne aktiviteter. I 2017 har BCC budsjettert med en ekstra ressurs som skal følge opp dette arbeidet. Totalt for avdelingen er det satt av nesten 9 millioner kroner til dette formålet.

201612_alwaye_india
Innvielse i 2012 av nytt konferansesenter i Alwaye, India.

201612_kamerun_afrika
Konferansesenter i Kamerun, Afrika.

201612_leon_mexico
Konferansesenter i Leon, Mexico

Youth Exchange program

I 2017 videreføres ungdomsprogrammet YEP. Youth Exchange Program (YEP) er et internasjonalt program for ungdom som ønsker å bidra i det mangfoldige menighetsarbeidet. I 2017 har BCC satt av ca. 10 millioner kroner for å dekke kostnadene med ungdomsprogrammet. Dette omfatter blant annet kost, losji, språkundervisning og reisekostnader. Ungdommene som deltar på YEP får også bibelundervisning i regi av Brunstad Bibelskole. Den kunnskapen tar de med seg hjem, og bidrar på denne måten til et viktig omsorgsarbeid videre på sitt hjemsted.

201612_yep_03
Flere ungdommer fra YEP samlet til fest.

201612_yep_04
Ungdom fra Canada på ungdomsprogrammet YEP.

201612_yep_02
Som en del av Youth Exchange Program, deltar ungdommene på bibelundervisning i regi av Brunstad Bibelskole.

Støtte til humanitært arbeid og reisehjelp

Hvert år støtter BCC humanitære prosjekter med betydelige beløp. Det gis også reisestøtte til mennesker fra land med svak kjøpekraft, blant annet for å gjøre det mulig for dem å komme på en av BCCs årlige konferanser på Oslofjord Convention Center.

201612_occ
Mennesker fra mange land samlet til internasjonal konferanse på Oslofjord Convention Center.