BCC forventer stor virksomhet i 2017

BCC er nå i sluttfasen med å lande budsjettet for neste år, både på inntekts- og kostnadssiden. Det er jobbet grundig med denne prosessen, og her forteller vi mer om inntektssiden av budsjettet.


Av: Brunstad Christian Church

BCC har lang tradisjon for frivillighet. Dette viser seg ved stort engasjement blant medlemmene, også når det gjelder å gi gaver. I budsjettet for 2017 er det derfor tatt høyde for at medlemmenes ønske om å bidra vil fortsette. Dette muliggjør at BCC kan fortsette sin mangfoldige virksomhet, og sitt målrettede arbeid for å realisere foreningens formål. Det budsjetteres med cirka 240 millioner kroner i gaver, og under forklarer vi nærmere hvordan dette er beregnet.

Misjonskollekter

Gjennom flere tiår har det blitt tatt opp kollekter under BCCs internasjonale konferanser som avholdes på Oslofjord Convention Center. Bidrag i kollektene gis anonymt, med det beløp man ønsker og har anledning til. BCC vil i 2017 arrangere syv store konferanser, og har anslått størrelsen på det totale kollekt beløpet ut fra erfaringstall. To ganger i året arrangeres en såkalt «Brunstadfest». Disse festene arrangeres i ulike lokalmenigheter i forskjellige land, og her tas det opp kollekt til misjonsarbeidet. I budsjett for 2017 er beløp for kollekter estimert til 25 millioner norske kroner.

Gaver fra lokalmenigheter

I de senere år har det pågått en innsamlingsaksjon i BCCs lokalmenigheter over hele verden. Flere av lokalmenighetene har laget solide bidragsplaner, og signalisert til BCC hva de ønsker å gi de nærmeste årene. Formålet med dette er blant annet å bygge opp kapital i BCC. Dette er hovedsakelig midler som skal forvaltes for å gi kapitalavkastning og økt økonomisk styrke i fremtiden. Dette må også sees i sammenheng med BCCs strategi om å betale fremtidig leie av Oslofjord Convention Center de neste tiår. I 2017 er gavebidragene til BCC estimert til totalt ca. 113 millioner kroner. Siden denne innsamlingsaksjonen har pågått i lokalmenighetene en god stund allerede, og flere store beløp er overført til BCC, er det også budsjettert med betydelige finansinntekter i 2017.

Andre former for gavebidrag

En viktig bærebjelke i BCCs gaveinntekter er misjonsgaver. En del av disse gis via den såkalte «Davids søyle»-ordningen; en fast bidragsplan som flesteparten av våre voksne medlemmer har meldt seg på for å støtte misjonsarbeidet. For 2017 vil denne budsjettposten utgjøre totalt ca. 47 millioner kroner.
I tillegg bidrar både privatpersoner og organisasjoner med gaver til BCCs virksomhet. Dette beløpet varierer fra år til år.

Totalt sett utgjør budsjetterte gaveinntekter i 2017 godt over 200 millioner kroner. Dette er kapital som lokalmenigheter, organisasjoner og privatpersoner har gitt for å bidra til foreningens formål. BCC jobber derfor aktivt for å forvalte disse midlene på best mulig måte.

Tilskudd fra stat og kommune

BCC mottar, på lik linje med andre trossamfunn, støtte fra stat og kommune. I 2016 mottok BCC ca kr 4,2 millioner kroner, fra til sammen 93 kommuner, samt ca. 3,9 millioner kroner i støtte fra staten, via fylkesmannen i Vestfold. Denne støtten varierer fra år til år, og er for 2017 budsjettert til totalt ca.7,0 millioner kroner. Dette utgjør ca 3% av BCCs totale inntektsbudsjett.

 

Budsjett 2017 for BCC